Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

FOOLIISHSHO SASE

Maganoho Uullate Noosi Alaami Maati?

Maganoho Uullate Noosi Alaami Maati?

Maganoho mannu oosora noosi alaami maati?

Magano hettinsoonnisihu hiittoonniiti?

Uullate aani heeshsho konni ka'a hiittoota ikkitanno?

MAGANOHO uullate noosi alaami hagiirsiisannoho. Yihowa uulla hagiirraamunna fayyu manninni wo'mitara hasi'ranno. Qullaawu Maxaafi, “Maganu Edenete kaashshu base qixxeessi; la''ate hagiirsiissannotanna itate baxissanno haqqeno…fushshi” yaanno. Maganu umi labbaahanna meyaata, yaano Addaaminna Heewani kalaqi gedensaanni hakko biiffino qaera worinsa; togono yiinsa: “Ille ilamme batidhe, uulla wo'me iseno gashshe.” (Kalaqo 1:28; 2:8, 9, 15) Konni daafira Maganu alaami mannu ooso ilanno gede, qaensa ikkitino gannate uulla wo'mate halashshanno gedenna saada towaatanno gedeeti.

2 Maganu Yihowa mannu gannate ikkitino uulla aana hee'rara noosi alaama wonshannoha lawannohe? Isi, ‘Ani coyi'roommore wonsheemmo’ yiino. (Isayyaasi 46:9-11; 55:11) Addaho, Maganu alaamasi mitte huluullo nookkiha wonshanno! Isi ‘uulla kalaqinohu mulla ikkikki mannu oosora qae ikkitara’ ikkino gede coyi'rino. (Isayyaasi 45:18) Maganu uullate aana hiittoo manni hee'rara hasi'ranno? Qoleno mageeshshi yanna hee'rara hasi'ranno? Qullaawu Maxaafi togo yee dawaro qolanno: “Keeraano uulla ragidhanno; ise aanano hegerera heedhanno.”—Faarso 37:29; Ajuu[j]a 21:3, 4.

3 Addaho kuni xaa geeshsha di''ikkino. Xaa yannara mannu xiwamanno, reyanno; qoleno gaaramannonna mimmito shaanno. Konni daafira mittu kalaqamino qarri no yaate. Kayinnilla uullate aana xa noo ikkito heedhara Maganoho horonta alaamasi di''ikkino! Kalaqamino qarri maatiyya? Maganu alaami wo'minokkihu mayiraati? Qarru jammarinohu iima ikkino daafira, mannu ooso borreessitinohu xaggete maxaafi giddo mittuno dawaro qolankera didandaanno.

MITTU DIINI KALAQAMI

4 Kalaqote maxaafi, Edenete kaashshu base giddo mittu Magano hettisannohu kainota kulannonke. Kuni hettisamaanchi “hamashsho” ikkinota xawinsirono addu hamashsho di''ikkino. Ajuujate maxaafi iso, ‘manna duuchcha so'risiisannohu Sheexaanu Daawuloosi’ yee xawisanno. Qoleno kuni diini ‘bi'ree hamashsho’ yaamamino. (Kalaqo 3:1; Ajuu[j]a 12:9) Mittu hayyichchu manchi ashangulliite coyidhanni noo gede asse coyi'ra dandaannonte gede, kuni wolqaataamu sokkaanchi woyi illete leellannokkihu ayyaanaamu kalaqami Heewani coyishiishate hamashsho horoonsi'rino. Kuni ayyaanaamu kalaqami Maganu uulla mannu oosora qixxeessi wote nooti dihuluullissanno.—Iyyoobi 38:4, 7.

5 Yihowa kalaqami baalu guuta ikkina “Daawuloosi” woyi “Sheexaane” kalaqinohu ayeetiyya? Haranchunni, Maganunnite ayyaanaame ooso giddo mittu umosi soorre Daawuloosi ikkino. Kuni hiitto ikke ikkanno? Mitte yannara jooganna ammanaminoha ikkino manchi yannate gedensaanni mooraancho ikkara dandaanno. Hiitto ikke? Kuni manchi wodanisi giddo busha yorto kalaqi'rara dandaanno. Tenne bunshe assaawa agura hoogiro, hatti bunshe lophphitanni hadhara dandiitanno. Hakkiinnino coyi injiisiro tenne assaawanni keeshshino bunshe assara dandaanno.—Yaaqoobi 1:13-15.

6 Sheexaanu Daawuloosino hatto ikkino. Maganu, Addaaminna Heewani ooso ilanno gedenna sirchinsa uulla wo'manno gede kulinsa wote Sheexaanu macciishshikki digatino. (Kalaqo 1:27, 28) Sheexaanu, ‘Kuni manni baalu Magano magansi'rante ane mayira dimagansi'ranno!’ yee hedikki digatino. Konni daafira wodanisira bunshe rumuxxitu. Goofimarchoho tenne bunshesi assate Maganu assinokkire assino yee Heewani dogi. (Kalaqo 3:1-5) Konninni kainohunni “Daawuloosi” yaano “Su'ma Hunannoha” ikki. Hattono “Sheexaane” yaano “Hettisamaancho” ikki.

7 Sheexaanu dogenna kaphphe Addaaminna Heewani Maganu hajajo diigganno gede assi. (Kalaqo 2:17; 3:6) Konni daafira Maganu hajajo'ya diigginiro reyitinanni yiinonsa garinni goofimarchoho reyitu. (Kalaqo 3:17-19) Addaami cubbo loosi yannara guuntesi ba'ino daafira sirchisira baalaho cubbo sayisino. (Roomu Sokka 5:12) Tenne ikkito xawisate buddeena gannanni mixashsho lawishshu gede assine adha dandiinanni. Mixashshote hiinxa heedhuro gannanni buddeeni baalu ma haare ka''anno? Mittu mittunku buddeenchi hattee hiinxa woyi muso adhe ka''anno. Hatteente gede, mittu mittunku manchi Addaamiwiinni cubbu “hiinxa” ragi'rino. Mannu baalunku geedhannohunna reyannohu konniraati.—Roomu Sokka 3:23.

8 Sheexaanu Addaaminna Heewani cubbo loossanno gede assi wote finqille kakkayisanni no. Isi hakkawote, Yihowa gashshanno gari digaraho yee hettisamanni no. Wole ragaanni Sheexaanu togo yaanni no: ‘Maganu busha gashshaanchooti. Kaphphannohonna gashshannorira danchare ho'lannoho. Mannu ooso Maganoho gashshama dihasiissannonsa. Bushanna dancha badate uminsa wossa'na dandiitanno. Ane gashshooti hunda galturo woyyannonsa.’ Maganu tenne kissera dawaro qolannohu hiittoonniiti? Mitu manni, Maganu finqilaasine hakkawotenni shoommero woyyanno yee hedanno. Ikkina tini Sheexaanu hettisammera dawaro qoltanno? Maganu gashshanno gari gara ikkasi buuxisiissanno?

9 Yihowa guutu taashshote akati noosiha ikkino daafira, finqilaasine hakkawotenni reyitanno gede diassino. Isi Sheexaanu hettisammera ikkado dawaro qolatenna Daawuloosi kaphphaancho ikkinota buuxisiisate yanna ee la''ate wossanino. Konni daafira Maganu, mannu ooso wossanantino yanna geeshsha Sheexaanu silxaanera woroonni ikkite umonsa gashshitara wossani. Yihowa tenne assinohu mayiraatironna Sheexaanu hettisammera dawaro qolikki kageeshshi yanna keeshshinohu mayiraatiro konni maxaafira fooliishsho 11 aana ronseemmo. Xa kayinni togo yee assaawanke danchate: Addaaminna Heewani mitto dancha coye uyinonsakkiha Sheexaane ammanansa garaho? Baalankare uyinonsaha Yihowa kaajjadohonna kaphphaanchoho yee ammanansa garaho? Ate ikkoottoro ma assatto?

10 Xaa yannara mitti mittinkera togooti wossa'na hasiissanno hajo tuncu yitannonke daafira, tenne xa'mo seekkine wodancha hasiissannonke. Addaho, Yihowara kaa'lite Sheexaanu hettisammera dawaro qolatto kaayyo noohe. Yihowa Gashshaanchokki assite doodhanna Sheexaanu kaphphaancho ikkinota leellisha dandaatto. (Faarso 73:28; Lawishsha 27:11) Alamenkera biliyoonetenni kiirranni manni giddo konne doorsha doodhitannori boode manna calla ikkansa dadillissanno. Tinino mitte hasiissanno xa'mo ka'anno gede assitanno: Isi Qullaawu Maxaafi tenne alame gashshaanchi Sheexaane ikkinota rosiisanno?

TENNE ALAME GASHSHAANCHI AYEETI?

Sheexaanu, alamete mangiste baala isita ikka hooggoommero Yesuusira eemmohe yaanno?

Yesuusi Sheexaanu uyinosita alamete silxaane adha giwanni no

11 Tenne alame gashshaanchi Sheexaane ikkinota Yesuusi huluullame diegennino. Mitte yannara Sheexaanu Yesuusira maalale ikkitino doogonni ‘alamete mangiste baala ayirrinynyinsa ledo’ leellishisi. Hakkiinnino Sheexaanu Yesuusira togo yee qaale eisi: ‘Guluphphite sagadittoeronna magansi'rittoero konne duuchchanka coye atera eemmohe.’ (Maatewoosi 4:8, 9; Luqaasi 4:5, 6) Hanni konne coye hedi. Sheexaanu tenne alame gashshaancho ikka hoogoommero hatto yaasi Yesuusira fatana ikkitasira dandiitanno? Tenne alame gashshooti gudisame Sheexaanunniha ikkasi Yesuusi dimoromino. Alamete gashshootira silxaane uyinohu Sheexaane ikka hoogoommero Yesuusi tenne coyi'rikki diaguranno.

12 Addaho, Yihowa duuchchanka dandaanno Maganooti; xagge ikkitannota kalqete alame kalaqinohu isooti. (Ajuu[j]a 4:11) Ikkollana Qullaawu Maxaafi mittowano Magano Yihowano ikko Yesuusi Kiristoosi tenne alame gashshaanooti diyaanno. Isinni Yesuusi, Sheexaanu ‘tenne alame gashshaancho’ ikkinota xawise kulino. (Yohaannisi 12:31; 14:30; 16:11) Hakkiinni saeno, Qullaawu Maxaafi Sheexaane Daawuloosi ‘tenne alame magano’ yaanno. (2 Qorontoosi 4:3, 4) Konne diina woyi Sheexaane lainohunni Kiristaanchu hawaariya Yohaannisi togo yee borreessino: “Alame [wo'ma] Sheexaanu gashshooti woroonni ikkitino.”—1 Yohaannisi 5:19.

SHEEXAANU ALAME BA'ANNOHU HIITTOONNIITI?

13 Diru lexxi kiiro, alamete aana bunshe roore batidhanni hadhino. Alamete aana olunni mimmito gudanno wottaaddari, awaawurtannori poletiku mannooti, insaneeto danchuulle lawisse doggannori amma'note marootinna mararro nookkihu jaddo loosanno manni wo'mino. Tini alame woyyeessinannikki gede ikkitino. Maganu tenne busha alame isi olinni yaano Armagedooninni hunanno yanna mule ikkitinota Qullaawu Maxaafi xawisanno. Hatte yannara keeraanchimma wo'mitinoti haaro alame tenne alame riqibbanno.—Ajuu[j]a 16:14-16.

14 Maganu Yihowa iimi Mangistesira woyi gashshootisira Gashshaancho ikkara doorinohu Yesuusi Kiristoosiiti. Qullaawu Maxaafi seeda yanna albaanni togo yiino: ‘Qaaqqu ilaminonkena labbaa qaaqqo uyinoonninkena; gashshootu qotisira ikkanno; su'masino Keeru Woma yinanni. Gashshootisira qacce, keerisira dannu dihee'ranno.’ (Isayyaasi 9:6, 7) Konne gashshoote lainohunni Yesuusi rosaanosi, ‘Mangistekki daggo. Fajjokki iima ikkitino gede, uullano ikkito’ yite huuccidhanno gede rosiisino. (Maatewoosi 6:10) Albaange konni maxaafira ronseemmonte gede, Maganu Mangiste tenne alame gashshoote baala hunte insa bayichcho amaddanno. (Daanieeli 2:44) Hakkiinnino uulla gannate assitanno.

HAARO ALAME DAATE MULE NO!

15 Qullaawu Maxaafi, ‘Ninke keeraanchimma heedhannota haaro iimanna haaro uulla hexxote qaali garinni agadhineemmo’ yee buuxisiisanno. (2 Pheexiroosi 3:13; Isayyaasi 65:17) Mito wote Qullaawu Maxaafi “uulla” yaanno qaale horoonsi'rannohu uullate aana hee'ranno manna xawisateeti. (Kalaqo 11:1) Konni daafira, keeraancho ‘haaro uulla’ Maganu albaanni ayirrinynye afi'rino manni dagoomaati.

16 Yesuusi daggannote haaro alame giddo Maganu albaanni ayirrinynye afidhinori baalu “hegere heeshsho” afidhanno yee qaale eino. (Maarqoosi 10:30) Hanni Qullaawa Maxaafakki fa'nite, Yesuusi hegere heeshsho afi'rate assa hasiissannonkere lainohunni Yohaannisi 3:16 nna 17:3 aana yiinore nabbawi. Xa hanni uullate aana gannatete giddo tenne hagiirsiissannota Maganu elto afi'rate gabba''annonsa manni afi'ranno atoote lainohunni, Qullaawu Maxaafi mayyaannoro la'no.

17Bunshe, olu, jaddonna finqille diheedhanno. “Bushu manchi digeedanno…Shooshaqootu kayinni uulla ragidhanno.” (Faarso 37:10, 11) ‘Maganu uullate qaccenni uullate qacce geeshsha ola hunanno’ daafira, keeru hee'ranno. (Faarso 46:9; Isayyaasi 2:4) Hakkiinnino, “keeraano lattanno; aganu bayichchisinni ho'la geeshsha [hegerera] keeru bati'ranno.”—Faarso 72:7.

18Yihowa magansidhannori yaaddo nookkiha teesse heedhanno. Bi're Isiraeelete gosa Maganoho hajajantu diro baala yaaddo nookkiha ge'e heedhino. (Zelewaawuyaani 25:18, 19) Konne lawanno garinni konni ka'a Gannatete giddo ge''e hee'ra tashshi assitanno!—Isayyaasi 32:18; Mikiyaasi 4:4.

19Sagalete anje diheedhanno. Faarsaanchu, “Uullate aana gidu wo'manno; ilaallate sammorano dayya''anno” yee faarsino. (Faarso 72:16) Maganu Yihowa keeraanosi maassi'ranno; qoleno “uulla gumase uyitanno.”—Faarso 67:6.

Addi addi ga'renni gamba yiino manni Gannatete giddo hagiidhanni no

20Uulla gudisidhe gannate ikkitanno. Mitte yannara cubbaataamu manni hunino uulla aana biifaddanna haaruudde minna minnanni; qoleno hagiirsiissannoti kaashshu base hala'litanno. (Isayyaasi 65:21-24; Ajuu[j]a 11:18) Yanna sa'u kiiro mannu hee'rannoti uullate base hala'litanni hadhannohura, uulla wo'manti Edenete kaashshu base gede biiffanno hattono lattanno. Qoleno Maganu ‘angasi fane heeshsho noonsarira baalaho halchonsa wonshanno.’—Faarso 145:16.

21Mannunna saada mimmito digawajjitanno. Mini saadanna gaxigalu mitteenni itanno. Xa gawajjanno gaxigala hatte yannara qaaqqu nafa diwaajjanno.—Isayyaasi 11:6-9; 65:25.

22Xiwanu dihee'ranno. Yesuusi iimi Mangiste Gashshaancho ikke hursanno hurre uullate aana noo waro hursino hurrenni roortanno. (Maatewoosi 9:35; Maarqoosi 1:40-42; Yohaannisi 5:5-9) Konni daafira “hakko [haaro alamera] hee'rannohu, ‘Xiwamoommo’ diyaanno.”—Isayyaasi 33:24; 35:5, 6.

23Reyinohu banxeemmo manni hegerera hee'rate hexxo afi're ka''anno. Reyotenni fooliishshidhe noorinna Maganu qaagannonsari gudisante ka'anno. Isinni ‘cubbaataammuno keeraanono reyotenni ka'anno.’—Soqqamaanote Looso 24:15; Yohaannisi 5:28, 29.

24 Bayiru Kalaqaanchinke Yihoware rosanna isira soqqama hasidhannorira baalaho hagiirsiissanno yanna agartannonsa! Yesuusi qotesiinni sutaminohura jaddo assino manchira, ‘Ane ledo gannatete hee'ratto’ yee qaale eisi wote yiinositi uullate aana ikkitanno gannateeti. (Luqaasi 23:43) Konne atoote baala afi'neemmo gede faro faninonkehure Yesuusi Kiristoosire roorsine rosa hasiissannonke.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Maganu uulla gannate assate noosi alaama wonshanno.—Isayyaasi 45:18; 55:11.
  • Xa tenne alame gashshanni noohu Sheexaaneho.—Yohaannisi 12:31; 1 Yohaannisi 5:19.
  • Dagganno haaro alamera Maganu mannu oosora batinynye atoote dirrisanno.—Faarso 37:10, 11, 29.

Xiinxallote Xa'muwa

1. Maganoho uullate noosi alaami maati?

2. (a) Maganu uullate noosi alaama wonshannota mayinni anfeemmo? (b) Hegerera hee'ra lainohunni Qullaawu Maxaafi mayyaanno?

3. Xaa yannara uullate aana noohu dadillisanno coyi hiikkonneeti? Kunino hiitti xa'mo ka'anno gede assanno?

4, 5. (a) Hamashsho horoonsi're Heewani coyishiishihu ayeeti? (b) Mittu joogunna ammanamino manchi yannate gedensaanni mooraancho ikkannohu hiittoonniiti?

6. Ayyaanaame Maganu ooso giddo mittu Sheexaane Daawuloosi ikkinohu hiittoonniiti?

7. (a) Addaaminna Heewani mayira reyi? (b) Addaami ooso baalanti geedhitannohunna reyitannohu mayiraati?

8, 9. (a) Sheexaanu finqille kakkayisi wote, wole ragaanni mayyee hettisamino? (b) Maganu finqilaasine hakkawotenni reyitanno gede assinokkihu mayiraati?

10. Sheexaanu hettisammera dawaro qolate Yihowara kaa'la dandaattohu hiittoonniiti?

11, 12. (a) Yesuusira iillino fatani Sheexaanu tenne alame gashshaancho ikkinota xawisannohu hiittoonniiti? (b) Sheexaanu tenne alame gashshaancho ikkinota buuxisiissannoti wole hiitti taje no?

13. Haaro alame hasiissannohu mayiraati?

14. Maganu Mangistesira Gashshaancho asse ayee doorino? Konne lainohunni mayine masaalloonni?

15. ‘Haaro uulla’ maati?

16. Maganu albaanni ayirrinynye afi'rino mannira uyinanniti muxxe ikkitino elto maati? Tenne elto afi'rate maa assa hasiissannonke?

17, 18. Konni ka'a uulla wo'mate aana keerunna ge'ne heedhannota mayinni anfeemmo?

19. Maganu abbannotera haaro alamera sagale wo'mitannota mayinni anfeemmo?

20. Wo'ma uulla gannate ikkitannota huluullammeemmokkihu mayiraati?

21. Saadanna mannu mimmito gawajjannokkita leellishannohu maati?

22. Haaro alamera xiwanu hiikkanno?

23. Kao wodananke tashshi assitannohu mayiraati?

24. Uullate aana Gannatete hee'rattota hedatto wote mayi macciishshamannohe?