Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

GUWUURSHA

Maganoho Ayirrinynye Abbannoha Mootichchu Hurbaati Ayyaana

Maganoho Ayirrinynye Abbannoha Mootichchu Hurbaati Ayyaana

KIRISTAANU Kiristoosi reyo Qaaggooshshe ayirrisanno gede hajajo uyinoonni. Konne ayyaana “Mootichchu Hurbaateno” yinanni. (1 Qorontoosi 11:20, NW) Kuni ayyaani hasiisannoha ikkinohu mayiraati? Konne ayyaana ayirrisa hasiissannohu mamooteeti? Ayirrinsannihuna hiittoonniiti?

Yesuusi Kiristoosi konne ayyaana xintinohu 33 M.D. Yihudootunniha Faasiku ayyaana ayirrinsanni hashshaati. Faasiku ayyaana ayirrinsannihu dirunni mitte hinge Nisaani yinannihu Yihudootu aganira 14ki barraati. Nisaani agani jammarannohu aganu buuda abbanno woteeti. Mito wote aganu buuda abbannohu badheessu aganira umi saamminteraati. Yihudootu Faasiku ayyaana ayirrisate hakko barrinni jammarte 14 barra kiirtanno. Konne ayyaana ayirrissannohu arrishsho e'uhu gedensaanniiti.

Yesuusi hawaariyaatesi ledo Faasiku ayyaana ayirrisihu gedensaanni Asqorootu Yihuda fulanno gede asse Mootichchu Hurbaati ayyaana xintino. Kuni hurbaati Yihudootunniha Faasiku ayyaana riqiwino daafira ayirrisa hasiissannohu dirunni mitte hinge callaati.

Maatewoosi Wongeeli togo yaanno: ‘Sagale ittanna Yesuusi tima haa're, galatu huuccatto asse, hiiqqaqqe rosaanosira, “Hii'e kuni maala'yaati” yee uyinsa. Finiinchono haa're, galatu huuccatto asse kae togo yee uyinsa: “Duuchchunku konni finiinchinni agge. Tini lowo manni cubbi [maarora] du'nantannote gondooru mundee'yaati.”’—Maatewoosi 26:26-28.

Mitu mitu mannira Yesuusi tima addu maalisira hattono woyine addu mundeesira soorrinoha lawannonsa. Ikkollana Yesuusi tima uyinsa yannara bisisi ikkinori dino. Yesuusi hawaariyaate addinta isiha addu maala ittino? Qolteno addu mundeesi aggino? Dee'ni. Hatto assitinoha ikkoommero Maganu higge garinni kabbaade so'rootinna shagaggi assannoreeti. (Kalaqo 9:3, 4; Zelewaawuyaani 17:10) Luqaasi 22:20 aana Yesuusi, “Kuni finiinchi haaru gondoorira ki'nera yee duneemmo mundee'yaati” yiinonsa. Hakku finiinchi umisi “haaro gondooro” ikkino yaate? Dee'ni. Korkaatuno gondooroho yaa sheemaateho yaate ikkinnina illete leellannore di''ikkino.

Timanna woyine

Konni daafira timuno ikko woyine lawishshaholla. Timu cubbu nookkiha Kiristoosi maala riqiwannoho. Yesuusi uyinonsa timi Faasiku hurbaatinni gatinoho. Kuni timi irsho nookkiha gannoonniho. (Wolaphpho 12:8) Qullaawu Maxaafi irsho cubboho lawishsha asseno horoonsi'ranno. Konni daafira timu Yesuusi sayise uyinoha cubbu nookkiha woyi guuta maalasi riqiwannoho.—Maatewoosi 16:11, 12; 1 Qorontoosi 5:6, 7; 1 Pheexiroosi 2:22; 1 Yohaannisi 2:1, 2.

Duume woyine Yesuusi mundee riqibbanno. Tini mundee haaro gondooro waagu hee'rannosi gede assitanno. Yesuusi, tini mundee du'nantannohu ‘cubbu maarora’ ikkinota coyi'rino. Konni daafira Maganu mannu ooso keeraano asse la''ansara dandaanno. Qolteno mannu ooso Yihowa ledo haaro gondooro ea dandiitanno. (Ibiraawuyaani 9:14; 10:16, 17) Kuni gondoori woyi sheemaati 144,000 ammanamino Kiristaani iimira ha'ra dandaanno gede faro faninonsa. Insa mannu ooso baala atoote afidhanno gede nugussanna kakkalaano ikkite iima soqqantanno.—Kalaqo 22:18; Ermiyaasi 31:31-33; 1 Pheexiroosi 2:9; Ajuu[j]a 5:9, 10; 14:1-3.

Konni ayyaanira qixxaawanno tima itanna hattono konni ayyaanira qixxaabbino woyine qamasa dandiitannori ayeooti? Haaru gondoori miilla ikkitinore callaati. Insano iimira ha'rate hexxo noonsareeti. Insa iima nugussa ikkate doorantinota Maganu ayyaani kulannonsa. (Roomu Sokka 8:16) Hakkii sa'eno kuri doorantinori Yesuusi ledo Gashshootu sheemaate e'ino.—Luqaasi 22:29.

Gannate ikkitanno uullara hegerera hee'rate hexxo noonsarina? Insano Yesuusira hajajante Mootichchu Hurbaati ayyaana ayirrissanno. Ikkollana konni ayyaanira qixxaawino tima di''ittanno hattono konni ayyaanira qixxaabbino woyine diqamassanno. Yihowa Farci'raasine dirunni mitte higge Nisaani 14nni Mootichchu Hurbaate ayirrissanno. Alamete deerrinni iimi hexxo noonsata coyi'rino manni shiima kume ikkirono, konne ayyaana duuchchunku Kiristaani kaffi asse la''anno. Tini yanna baalunku Kiristaani Yihowanna Yesuusi Kiristoosi mannu oosora leellishshinoha bayira baxille seekkite assaabbanno yannaati.—Yohaannisi 3:16.

← Hiitte fooliishshora nooro lai