Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

FOOLIISHSHO TONAALAME

Magano Hagiirsiisanno Garinni Hee'ra

Magano Hagiirsiisanno Garinni Hee'ra

Maganu jaala ikka dandaattohu hiittoonniiti?

Sheexaanu ateno kissete giddora eessinohehu hiittoonniiti?

Yihowa hiittoo amanynyoote giwanno?

Magano hagiirsiisanno garinni hee'ra dandaattohu hiittoonniiti?

JAALAKKI ikkara hasi'rattohu hiittoo manchooti? Atete gedee laonna hasatto noosiha hattono ati kaffi assite la''atto coye kaffi asse la''anno mancho jaalakki assi'rattoti dihuluullissannote. Qoleno ammanaminohunna shaqqadu manchi hattono wole dancha akatta afi'rino manchi baxisannoheti dihuluullissanno.

2 Seeda yanna giddo, Maganu isira muli jaala ikkanno manna doodhanni keeshshino. Lawishshaho, Yihowa Abirahaami jaala'yaati yiino. (Isayyaasi 41:8; Yaaqoobi 2:23) Daawiti Yihowa baxanno manni gedee mancho ikkino daafira, Yihowa iso “wodani'ya gede ikkinoho” yiinosi. (Soqqamaanote Looso 13:22, NW) Qoleno masaalaanchu Daanieeli Yihowa albaanni “lowo geeshsha baxamino manchooti.”—Daanieeli 9:23.

3 Yihowa Abirahaami, Daawitinna Daanieeli jaallasi assi'rinohu mayiraati? Isi Abirahaami, “Qaale'ya macciishshootto” yiinosi. (Kalaqo 22:18) Konni daafira Yihowa umonsa heeshshi assite isi asse yiinonsa coye assitannore muli jaallasi assi'ranno. Yihowa Isiraeelete gosa togo yiinonsa: “Qaali'yara hajajamme; hatto assitiniro ani Magano'ne ikkeemmo, ki'ne gosa'ya ikkitinanni.” (Ermiyaasi 7:23) Yihowara hajajamattoha ikkiro, atino isi jaala ikka dandaatto!

YIHOWA JAALLASI JAWAACHCHISHANNO

4 Maganu jaala ikka mayi atoote afidhinoro hanni hedi. Qullaawu Maxaafi, Yihowa “wo'mu wodaninsanni iso addaxxitannore jawaachchishara” faro hasi'rannota xawisanno. (2 Zeena 16:9) Yihowa ate jawaachchishannohehu hiittoonniiti? Mitte doogo Faarso 32:8 aana qummi assinoonnite. Xiqise togo yitanno: “Ani [Yihowa] wodancha eemmohe, hattono ha'ra hasiissannohe doogo rosiiseemmohe. Ille'ya aanikkinni hoolummokki amaaleemmohe.”

5 Tini xiqise Yihowa agarannoheta tashshi assanno garinni xawissanno! Yihowa hasiisanno biddishsha aannohe; hakkonne biddishsha harunsatto woteno agarannohe. Maganu iillannohe qarranna fatana dandiite hee'ratto gede kaa'lahera hasi'ranno. (Faarso 55:22) Konni daafira Yihowara wo'mu wodaninni soqqamattoha ikkiro, aante noo assaawe coyi'rino faarsaanchi gede bashshi yiittokki hee'ratto: “Ayeewoteno alba'yaanni Yihowa wodhoommo. Isi qiniite'yaanni noo daafira, digaggaweemmo.” (Faarso 16:8; 63:8) Addaho, Yihowa iso hagiirsiisanno garinni hee'ratto gede kaa'lannohe. Kayinni afittonte gede, Magano hagiirsiisanno garinni hee'rattota hoola hasi'rannohu mittu Maganu diini no.

SHEEXAANU KISSE

6 Konni maxaafira 11ki fooliishshora, Sheexaanu Daawuloosi Maganu aliidimma hettisinota xawinsoonni. Sheexaanu Magano kaphphaanchoho yee kassasino; qoleno Addaaminna Heewani bushanna dancha uminsanni wossa'nitannota hoolasi digaraho yiino. Addaaminna Heewani cubbo loossu gedensaanni oosonsa uulla wo'ma jammartuta, Sheexaanu mannu baalunkuta wodanu hasatto lainohunni kisse kalaqino. Isi togo yee kassasino: “Mannu Maganoho soqqamannohu iso baxino daafira di''ikkino. Faro uyittoero, ayee manchono Maganuwiinni fafanno gede assa dandeemmo.” Iyyoobi yinanni manchi xagge, Sheexaaneho hattoo hedo noosita kultannonke. Iyyoobi ayeeti? Sheexaanu iso kissete giddora eessinohu hiittoonniiti?

7 Iyyoobi 3,600 meddi yaanno diri albaanni hee'rino manchooti. Isi dancha manchooti; korkaatuno Yihowa, “Uullate aana isi gedeehu minshanniri noosikkihu, keeraanchu, Magano waajjannohunna bunshetewiinni xeerti'rino manchi dino” yiino. (Iyyoobi 1:8) Iyyoobi Magano hagiirsiisanno manchooti.

8 Sheexaanu, Iyyoobi Maganoho soqqamanno korkaata lainohunni kisse kalaqino. Daawuloosi Yihowa togo yiino: “[Iyyoobiranna] minisi qooxeessira hattono noosi coyi baalunku qooxeessira dihuxxa huxxite nootto? Angasi loosono maassi'rootto; saadasino uullate aana hoshsha ikkitino. Hanni xa albakkiinni xonannohekkita la''attona angakki diriirsite noosi coye baala gani.”—Iyyoobi 1:10, 11.

9 Sheexaanu, Iyyoobi Maganoho soqqamannohu isiwiinni xiqime afi'ranno daafira callaati yee heewisamino. Qoleno Sheexaanu, Iyyoobi fatanu iilloommesiro Maganoho badhe wodhanno yee kassasino. Yihowa Sheexaanu kissera dawaro qolinohu hiittoonniiti? Kisse kalaqantinohu Iyyoobi Maganoho soqqamanno korkaata lainohunni ikkino daafira, Yihowa Sheexaanu Iyyoobi fattanara faqqadi. Konni garinni Iyyoobi Magano baxannotanna te'ee buuxa dandiinanni.

IYYOOBIRA FATANU IILLISI

10 Sheexaanu Iyyoobi hakkawontenni duuchchu garinni fattanisi. Iyyoobi saada gama moorantu, gama kayinni shini; hattono soqqamaanosi giddo rooriidita shini. Kuni qole miinju qarra abbinosi. Iyyoobiti tonne ooso hambabalattetenni reyituta wolu masisanno coyi iillisi. Kuni baalu qarri iillisirono, “Iyyoobi dibaddalino; gara ikkinokkire mittoreno Maganoho dicoyi'rino.”—Iyyoobi 1:22.

Iyyoobi ammanaminoha ikkino daafira Maganu kiisinosi

Iyyoobi ammanaminoha ikkino daafira Maganu kiisinosi

11 Sheexaanu konninni hexxo dimudhino. Sheexaanu Iyyoobi jajjisi, soqqamaanosinna oososi gooffeenna cince sairono, xiwamiro kayinni Magano kaadanno yee hedikki digatino. Yihowa, Sheexaanu Iyyoobira giwisannohanna buutote xibba abbanno gede faqqadisi. Ikkeennano Iyyoobi togoo xibbi nafa Magano kaadanno gede diassinosi. Isinni Iyyoobi kaajjishe togo yiino: “Reyaammo geeshsha co'iima uurrinsha'ya dihu'neemmo!”—Iyyoobi 27:5.

12 Iyyoobi konne baala qarra abbinosihu Sheexaane ikkinota diafino. Isi, Daawuloosi Yihowa aliidimma lainohunni kalaqino kisse afinokki daafira, qarra abbinosihu Magano lawinosi. (Iyyoobi 6:4; 16:11-14) Ikkeennano isi Yihowara woˈmunni wo'ma ammanaminoha ikkino. Qoleno Iyyoobi ammanaminoha ikkasinni Sheexaanu, Iyyoobi Maganoho soqqamannohu umisi xiqimeraati yee kassasino kisse kaphpho ikkitino!

13 Iyyoobi ammanaminoha ikkasi, Yihowa Sheexaanu kissera ikkado dawaro qolanno gede assitinosi. Iyyoobi addinta Yihowa jaalaati; Maganuno isi ammanaminoha ikkino daafira kiisinosi.—Iyyoobi 42:12-17.

SHEEXAANU ATE KISSETE GIDDORA EESSINOHEHU HIITTOONNIITI?

14 Maganoho ammanama lainohunni Sheexaanu kalaqino kisse Iyyoobi calla la'annota di''ikkitino. Sheexaanu ateno hatte kisse giddora eessinohe. Lawishsha 27:11 aana noohu Yihowa Qaali tenne seekke xawisanno: “Xonannoehura dawaro qo'la dandeemmo gede, beetto'ya hayyichcha ikki, wodana'yano tashshi assie.” Iyyoobi reyihunni lowo diri gedensaanni borreessantinoti tini xiqise, Sheexaanu Magano xona agurinokkitanna Maganu soqqamaano kassasa agurinokkita leellishshanno. Ninkeno Yihowa hagiirsiisanno garinni hee'neemmoha ikkiro, Sheexaanu kalaqinotera kaphphu kissera dawaro qolate kaa'la dandiineemmo; hakko garinnino Maganu wodana tashshi assineemmo. Kuni coyi atera ma lawannohe? Heeshshokki giddo mite mite soorro assa xa'mitannoheha ikkirono, Daawuloositera kaphphu kissera dawaro qolate kaayyo afi'rakki didanchate?

15 Sheexaanu, “Manchu lubbosira yee noosiha baala sayise aanno” yiinota wodanchi. (Iyyoobi 2:4) Sheexaanu, kissesi Iyyoobi calla ikkikkinni mannu ooso baala la'annota “manchu” yee coyi're xawisino. Tini shotinse la'nanni hajo di''ikkitino. Sheexaanu Maganoho noohe ammanama lainohunni kisse kalaqino. Daawuloosi qarru iillannohe wote Maganoho hajajama gibbeenna hattono xalallete doogonni fulteenna la''a hasi'ranno. Sheexaanu tenne injeessi'rate wo'naalannohu hiittoonniiti?

16Fooliishsho tonnete ronsummonte gede, Sheexaanu manna Maganuwiinni xeertisate addi addi doogo horoonsi'ranno. Mitto widoonni, “egemmannoha hasi'ranni ittananno [doobbiichchi] gede” ikke gawajjanno. (1 Pheexiroosi 5:8) Konni daafira jaallakki, fiixikki woyi wolu manni Qullaawa Maxaafa xiinxallattotanna rosootto coye loosu aana hosiisattota qawwamanno wote, konni coyira Sheexaanu anga no yaate.* (Yohaannisi 15:19, 20) Wole widoonni kayinni, Sheexaanu “xawaabbu [sokkaancho] lawara umosi soorranno.” (2 Qorontoosi 11:14) Daawuloosi ate so'risiisatenna Magano hagiirsiisanno garinni hee'rattota hoolate xagarrote hayyo horoonsi'ranno. Qoleno ani Magano hagiirsiise diafeemmo yite hexxo mudhatto gede assahera dandaanno. (Lawishsha 24:10) Sheexaanu “ittananno doobbiichchi” gede ikkirono, woyi “xawaabbu sokkaanchi” gede ikke soorramirono kissesi mittete: Fatanu woyi mitiinsannori illihero, Maganoho soqqama aguratto yee hettisamanno. Iyyoobi gede, atino Sheexaanu kissera dawaro qola dandaattohunna Maganoho ammanamoottoha ikkakki leellisha dandaattohu hiittoonniiti?

YIHOWA HAJAJO AYIRRISA

17 Magano hagiirsiisanno garinni hee'ratenni Sheexaanu kissera dawaro qola dandaatto. Tini maa assa xa'mitanno? Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Yihowa Maganokki wo'mu wodanikkinni, wo'ma lubbokkinninna wo'ma wolqakkinni baxa hasiissannohe.” (Marro 6:5) Maganoho noohe baxilli lexxanni ha'ranno wote, isi atewiinni agaranno coye assate lowo geeshsha halchatto. Hawaariya Yohaannisi, “Magano baxa hajajosi agadhate” yee borreessino. Yihowa wo'mu wodanikkinni baxattoha ikkiro, ‘hajajosi [ayirrisa] diqarrissannohe.’—1 Yohaannisi 5:3.

18 Yihowa hajajo yinanniri hiikkuriiti? Hajajosi giddo gama xeerti'ra hasiissannonke amanynyoote kultannote. Lawishshaho, “Yihowa Giwanno Coyiwiinni Xooqi” yitanno saaxine lai. Hatte saaxine giddo Qullaawu Maxaafi faajjetenni giwanno amanynyoote xawinsoonni. Iimi adda la'nanni wote, hakko noohu mitu mitu amanynyooti hakkeeshshi geeshsha busha lawa hoogara dandaanno. Ikkollana hakko qummi assinoonni xiqissa heeshshi gotti assite assaawittohu gedensaanni, Yihowa aanno higge hayyonnita ikkitinota buuxatto. Heeshshokki giddo amanynyootu soorro assi'ra, xaa geeshsha assi'rootto soorro baalantenni roore kabbaade ikkitahera dandiitanno. Ikkeennano Magano hagiirsiisanno garinni hee'ra, heeshshokkira harshammonna hagiirre abbitanno. (Isayyaasi 48:17, 18) Kuni qole assattora dandaatto coyeeti. Tenne mayinni anfeemmo?

YIHOWA GIWANNO COYIWIINNI XOOQI

Lame durriiyye
Minaanninna minaama agonna sijaara aganni no
Beetto moortanni no
 • Lubbo shaa.—Wolaphpho 20:13; 21:22, 23.
 • Foora.—Zelewaawuyani 20:10, 13, 15, 16; Roomu Sokka 1:24, 26, 27, 32; 1 Qorontoosi 6:9, 10.
 • Agaanintete looso.—Marro 18:9-13; 1 Qorontoosi 10:21, 22; Galatiya 5:20, 21.
 • Kaphphu maganna magansi'ra.—1 Qorontoosi 10:14.
 • Dimba.— Qorontoosi 5:11.
 • Moora.—Zelewaawuyani 6:2, 4; Efesooni 4:28.
 • Kaphpha.—Lawishsha 6:16, 19; Qolasiyaasi 3:9; Ajuu[j]a 22:15.
 • Hafuura.—1 Qorontoosi 5:11.
 • Finqila.—Faarso 11:5; Lawishsha 22:24, 25; Milkiyaasi 2:16; Galatiya 5:20, 21.
 • Gariweelo coye coyi'ra.—Zelewaawuyani 19:16; Efesooni 5:4; Qolasiyaasi 3:8.
 • Mundee doogimale horoonsi'ra.—Kalaqo 9:4; Soqqamaanote Looso 15:20, 28, 29.
 • Maatete hasiisannore assa giwa.—1 Ximootewosi 5:8.
 • Olu giddoranna alamete poletiku sarraaqi giddora ea.—Isayyaasi 2:4; Yohaannisi 6:15; 17:16.
 • Sijaara aga, woyi boohaarshaho yine jallaagishshanno xagga adha.—Maarqoosi 15:23; 2 Qorontoosi 7:1.

19 Yihowa assine anfeemmokki coye assinammora horonta dihajajannonke. (Marro 30:11-14) Isi dandoonkenna wolqanke deerra ninkenni roore afino. (Faarso 103:14) Hakkiinni saeno, Yihowa hajajammeemmosi gede jawaante aannonke. Hawaariya Phaawuloosi togo yee borreessino: ‘Maganu ammanaminoho, hakkuno wolqa'nera aleenni higino [fatani] iilla'nera wore dila''anno. Roorenkanni, [fatanu iillanno'ne] woyite cinca dandiitinanni gede, wolqa oye fultinanni doogo qixxeessanno'ne.’ (1 Qorontoosi 10:13) Yihowa qarra dandiite hee'ratto gede, “rosantinotenni aleenni ikkitino wolqa” nafa aannohe. (2 Qorontoosi 4:7, NW) Phaawuloosi lowo qarra dandee sai gedensaanni togo yiino: “Wolqa aannoehunni [isinni] duuchchanka assammora dandeemmo.”—Filiphphisiyusi 4:13.

MAGANU BAXANNO AKATA LOSSI'RA

20 Yihowa hagiirsiisanno garinni hee'rate, isi giwanno coyiwiinni xooqa calla baqe di''ikkitanno. Isi baxannoreno baxa hasiissannohe. (Roomu Sokka 12:9) Atete gedee laonna hasatto noosiha hattono ati kaffi assite la''atto coye kaffi asse la''anno mancho dibaxisannohe? Yihowano hattoo manna jaallasi assi'ranno. Konni daafira Yihowa baxanno coye atino baxi. Kuri giddo gama Faarso 15:1-5 aana xawinsoonni; tini faarso Maganu jaallasi assi'rino mannire kultanno. Qullaawu Maxaafi “ayyaanu guma” yaannoha Yihowa jaalla akatinsanni leellishshanno. Ayyaanu guma yinannihu ‘baxille, hagiirre, keere, cinca, shaqqille, danchumma, ammana, [joongillenna] umo qee'la’ yinanni akatta amadinoho.—Galatiya 5:22, 23.

21 Qullaawa Maxaafa ganynyite nabbawakkinna xiinxallakki, Yihowa baxanno akatta latisiratto gede kaa'litannohe. Qoleno Maganu atewiinni maa hasi'rannoro rosakki, hedokki isi hedo ledo sumuu assi'rate kaa'litannohe. (Isayyaasi 30:20, 21) Yihowara noohe baxilli lexxanno gede assi'ritto kiiro, iso hagiirsiisanno garinni hee'rate lowo hasatto heedhannohe.

22 Yihowa hagiirsiisanno garinni hee'ra sharro assa xa'mitanno. Qullaawu Maxaafi heeshshokki soorrite biddi assi'ra, akkala mannimma fushshe haaro uddirate ledo lawisanno. (Qolasiyaasi 3:9, 10) Ikkeennano Yihowa hajajo lainohunni faarsaanchu, “Ise agadha lowo baraara afidhino” yiino. (Faarso 19:11) Magano hagiirsiisanno garinni hee'ra aterano lowo baraara abbitahera dandiitanno. Hatto assattoha ikkiro, Sheexaanu kissera dawaro qolatto hattono Yihowa wodana tashshi assatto!

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

 • Maganoho hajajamattoha ikkiro jaalasi ikka dandaatto.—Yaaqoobi 2:23.
 • Sheexaanu wo'munni wo'ma ammanama lainohunni manna baala kassasino.—Iyyoobi 1:8, 10, 11; 2:4; Lawishsha 27:11.
 • Maganu giwanno coyiwiinni xooqa hasiissannonke.—1 Qorontoosi 6:9, 10.
 • Yihowa giwannore giwatenninna baxannore baxatenni iso hagiirsiisa dandiineemmo.—Roomu Sokka 12:9.

*  Togo yaa kayinni ate qawwamanno manni gillete deerrinni Sheexaanu silxaane hunda nooho yaa di''ikkino. Ikkollana Sheexaanu tenne alame maganooti; qoleno alame wo'ma isi silxaane hunda no. (2 Qorontoosi 4:4; 1 Yohaannisi 5:19) Konni daafira qooxeessikkira mannu Magano hagiirsiisanno garinni hee'ra rosaminokki coyi gede asse la''aranna mitu qole taqawwamahera dandaanno.


Xiinxallote Xa'muwa

1, 2. Yihowa muli jaallasi asse doodhino manni giddo gamu ayeooti?

3. Yihowa mito manna jaallasi ikkitara doodhannohu mayiraati?

4, 5. Yihowa mannasi jawaachchishannohu hiittoonniiti?

6. Sheexaanu mannu ooso lainohunni mayi kisse kalaqino?

7, 8. (a) Iyyoobi yannasira noo manniwiinni mayinni baxxanno? (b) Sheexaanu, Iyyoobi Maganoho soqqamanno korkaata lainohunni mayyee kassasino?

9. Yihowa Sheexaanu kissera dawaro qolinohu hiittoonniiti? Mayira?

10. Iyyoobira mayi fatani iillisi? Isi kayinni maa diassino?

11. (a) Sheexaanu Iyyoobi layinkita mayyee kassasi? Yihowano ma assanno gede faqqadisi? (b) Iyyoobi buuto xiwamirono maa diassino?

12. Iyyoobi Daawuloosi kisse kaphpho ikkitinota leellishinohu hiittoonniiti?

13. Iyyoobi Maganoho ammanaminoha ikkasi maa injeessitino?

14, 15. Sheexaanu Iyyoobi lainohunni kalaqino kisse, mannu ooso baala la'anno yineemmohu mayiraati?

16. (a) Sheexaanu manna Maganuwiinni xeertisate hiittoo doogo horoonsi'ranno? (b) Sheexaanu kuri hayyosi ate Maganuwinni badate hiikko garinni horoonsi'rara dandaanno?

17. Yihowa hajajo ayirrinseemmohu qaru korkaati maati?

18, 19. (a) Yihowa hajajo giddo gamu hiikkuriiti? (Saaxine lai.) (b) Maganu assine anfeemmokkire asse yaannonkekkita mayinni anfeemmo?

20. Maganu baxannore hiikkore akatta lossi'ra hasiissannohe? Togoo akatta latisira hasiissannohu mayiraati?

21. Magano hagiirsiissanno akatta latisirate kaa'lannohehu maati?

22. Magano hagiirsiisanno garinni hee'rattoha ikkiro ma assa dandaatto?