Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

FOOLIISHSHO TONAASHOOLE

Maatekki Heeshsho Hagiirraame Assi'ra Dandaattohu Hiittoonniiti?

Maatekki Heeshsho Hagiirraame Assi'ra Dandaattohu Hiittoonniiti?

Dancha minaanna ikkate mayi hasiisanno?

Mitte mine assidhino meyaati dancha minaama ikka dandiitannohu hiittoonniiti?

Dancha annanna dancha ama ikkate ma assa hasiissanno?

Maatete heeshsho hagiirraame ikkitanno gede ooso ma assa dandiitanno?

MAGANU YIHOWA maatekki heeshsho hagiirraame ikkitara hasi'ranno. Maganu mittu mittunku maatete miili assara hasi'rannore lainohunni Qaalisi Qullaawu Maxaafi biddishsha aanno. Maatete miilla mittu mittunku dirshansa Maganu amaale garinni assitannoha ikkiro, hagiirsiisanno gumi hee'ranno. Yesuusi togo yiino: “Maassantinori [hagiirraammu, NW] Maganu qaale macciishshitannoreetinna qaaleho hajajantannoreeti.”—Luqaasi 11:28.

2 Maate xintinohu, Yesuusi “Annanke” yiinoha Yihowa ikkinota huwatanke, maatete hagiirrira lowo kaa'lo afidhino. (Maatewoosi 6:9) Uullate aana nooti baalanti maate heedhanno gede assinohu iimi Annankeeti; qoleno maate hagiirraame ikkitanno gede assate mayi hasiisannoro afinohu isooti. (Efesooni 3:14, 15, NW) Ikkina mittu mittunku maatete miili assa hasiissannosire lainohunni Qullaawu Maxaafi mayyaanno?

MAATE XINTINOHU MAGANOHO

3 Yihowa umi labbaahanna meyaata, Addaaminna Heewani kalaqe minaannanna minaama ikkanno gede assino. Yihowa insa uullate aana biifado ikkitino gannatera yaano Edenete kaashshu basera worinonsa. Qoleno ooso iltanno gede, “Ille ilamme uulla wo'me” yiinonsa. (Kalaqo 1:26-28; 2:18, 21-24) Tini yaatto qalo woyi maatto di''ikkitino; korkaatuno Kalaqote maxaafi maate xintantino gara kulannori halaale ikkinota Yesuusi coyi'rino. (Maatewoosi 19:4, 5) Xaa yannara heeshsho qarrunni wo'mitinote; qoleno hunda Maganoho noosi alaaminni baxxitinote. Ikkirono, maatete heeshshonni hagiirre afi'ra dandiinanni yineemmohu mayiraatiro hanni la'no.

4 Mittu mittunku maatete miili baxille leellishatenni Magano lawannoha ikkiro, maate hagiirraame ikkitanno gede kaa'la dandaanno. (Efesooni 5:1, 2) Magano la''a dandiineemmokkiha ikkina, baxille leellishatenni iso lambeemmohu hiittoonniiti? Yihowa bayira Beettosi iiminni uullara soyino daafira konni Beettisi widoonni Yihoware rosa dandiineemmo. (Yohaannisi 1:14, 18) Kuni Beettisi Yesuusi Kiristoosi uullate aana noo waro wo'munni wo'ma iimi Annisi lawishsha harunsino daafira, iso la''anna macciishsha Yihowa la''atenna macciishshate gedeeti. (Yohaannisi 14:9) Konni daafira, Yesuusi baxille leellishino gara rosatenninna lawishshasi harunsatenni mitti mittinke maatete heeshsho hagiirraame ikkitanno gede assa dandiineemmo.

MINAANNIRA IKKANNO LAWISHSHA

5 Qullaawu Maxaafi, minaanni minaamasi Yesuusi rosaanosi gashshino garinni gashshanno gede amaalanno. Hanni tenne Qullaawu Maxaafi amaale huwati: “Minaannuwa, Kiristoosi songo baxinonte gede hattono umosi isera sayise uyinonte gede ki'neno minaamuwi'nera baxille leellisha'ne agurtinoonte.…Konni garinni minaannuwu minaamuwansa uminsa bisi gede assite baxa hasiissannonsa. Minaamasi baxannohu umosi baxanno, umisi biso giwannohu mittuno dino; isinni itisannonna toyaxxanno, Kiristoosino songote assinohu hattooti.”—Efesooni 5:23, 25-29, NW.

6 Yesuusi rosaanosi giddoseenni amaddino songosira leellishino baxilli minaannuwate dancha lawishsha ikkanno. Yesuusi rosaanosi guuta ikka hooggurono heeshshosi insara kakkalo assino; qoleno “goofimarchu geeshsha baxinonsa.” (Yohaannisi 13:1; 15:13) Hatteente gede, minaannuwate togo yitanno amaale uyinoonninsa: “Minaama'ne baxxe, kakkachchoota ikkitinoontensa.” (Qolasiyaasi 3:19) Minaanni roorenkanni minaamasi so'ro loossanno wote tenne amaale loosu aana hosiisanno gede mayi kaa'lannosi? Isi umisi so'ro loosannoha ikkinotanna Maganu maaro afi'rate assa hasiissannosiri noota qaaga hasiissannosi. Maganu maaro afi'rate assa hasiissannosiri maati? Baddalannosiha baala maara hasiissannosi, togo yaa galtesino maara hasiissannosi yaate. Minaamano hatto assa hasiissannose. (Maatewoosi 6:12, 14, 15) Mitu manni, galtete heeshsho qinaabbinota ikkitannohu lamunku mimmito maartannore ikkiturooti yaannohu mayiraatiro xa leellihe?

7 Qoleno minaannuwu Yesuusi rosaanosi amadino gara seekkite wodancha hasiissannonsa. Yesuusi rosaanosiha wolqansa deerra huwatino; qoleno maalittete hasiisannonsarira illachchishino. Lawishshaho, rosaanosi daafurtu yannara togo yiinonsa: “[Amme] ka'a shiqqi yitine calluwi'ne cancu nookkiwa shiima geeshsha fooliishshidhe.” (Maarqoosi 6:30-32) Minaannootu minaamuwinsara hasiisannorira hixamanynya hasiissannonsa. Qullaawu Maxaafi minaamuwa “hiiqqamanno uduunnichchi” gede asse xawisanno. Minaannuwa kayinni minaamuwansa ‘ayirrissona’ yaanno. Mayira? Korkaatuno minaannootuno ikkito minaamuwu “heeshshote elto” taalo ragi'ranno. (1 Pheexiroosi 3:7, NW) Minaannootu mitto mancho Maganu albaanni ayirrinynye afi'ranno gede assannohu meyaata woyi labbaaha ikkasi ikkinokkita wodancha hasiissannonsa.—Faarso 101:6.

8 Qullaawu Maxaafi, “Minaamasi baxanno [minaanni] umosi baxanno” yaano. Korkaatuno Yesuusi yiinonte gede minaannino ikko minaama “xaate mitto maalaati ikkinnina lame di''ikkitino.” (Maatewoosi 19:6, NW) Konni daafira minaannino ikko minaama galtete gobbaa fule wolu ledo foora horonta dihasiissannonsa. (Lawishsha 5:15-21; Ibiraawuyaani 13:4) Minaanninna minaama ku'u ko'onni hasatto balaxisiisannoha ikkiro tenne amaale loosu aana hosiisa dandaanno. (1 Qorontoosi 7:3-5) “Umisi biso giwannohu mittuno dino; isinni itisannonna toyaxxanno” yaanno qaagiishsha illachchisha hasiissanno. Minaannuwu insara aliidiha ikkinohu Yesuusi Kiristoosi xa'mannonsata affe minaamuwansa uminsa gede assite baxa hasiissannonsa.—Efesooni 5:29; 1 Qorontoosi 11:3.

9 Hawaariya Phaawuloosi ‘Yesuusi baxillire’ coyi'rino. (Filiphphisiyusi 1:8) Yesuusi manna lubbora baxanno daafiranna baxillisi harshammi assannoha ikkinohura tenne laino meenti rosaanosi ikkino. (Yohaannisi 20:1, 11-13, 16) Minaamuwuno minaannuwinsa lubbora baxxansara hasi'ranno.

MINAAMARA IKKANNO LAWISHSHA

10 Maate garunni biddi yite heedhanno gede, aliidiha ikke gashshannohu minaanni hasiisanno. Yesuusi nafa maahoyye yee galannohu Aliidihu noosi. ‘Kiristoosira aliidihu Maganoho’; hatteente gede ‘meyaatera aliidihu [labbaaho].’ (1 Qorontoosi 11:3) Yesuusi Maganu aliidimmara maahoyye yee galasi dancha lawishsha ikkitannonke. Korkaatuno ninke baalinkera maahoyye yine galleemmohu aliidihu noonke.

11 Guuta ikkinokki labballi roore yanna so'ro loosannohura xe'ne nookkire maatete gashshaano ikke diafanno. Ikkina minaama ma assa hasiissannose? Minaannise assannore misha woyi aliidimmasira alee ikkate wo'naala dihasiissannose. Minaama wodanaa'manna joongillu Maganu albaanni lowo waaga afi'rinota seekkite huwata hasiissannose. (1 Pheexiroosi 3:4) Togoo akata leellishshannoha ikkiro wole agurranna qarrisanno coyi hee'riro nafa Magano waajjite maahoyye yite gala dandiitanno. Hakkiinni saeno, Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Minaama minaannase ayirrisso.” (Efesooni 5:33) Ikkollana minaannise Kiristoosi aliidimmara maahoyye yee galannokkiha ikkirona? Qullaawu Maxaafi minaamuwa togo yee hajajanno: ‘Hattonni ki'ne minaamuwa, [minaannuwi'nera] hajajamme! Konni garinni Maganu qaale ammantannokki minaannuwi heedhuro, qaalunni calla ikkikkinni, [minaamuwinsa] heeshshonni Maganunniwa higgara dandiitanno. Konne assitannohuno keeraancho ikkitinotanna ayirrinynyu noota heeshsho'ne la'urooti.’—1 Pheexiroosi 3:1, 2.

Saara minaamuwaho dancha lawishsha ikkitinohu hiittoonniiti?

Saara Abirahaami ledo hasaabbanni no

12 Minaama, minaannise ammanaancho ikko ikka hoogo minaannase mishshukki hayyotenni isi hedonni baxxitino hedo coyi'ra dandiitanno. Coyidhino hedo gara ikkitaranna wo'manti maatete miilla ise yitinore macciishshite horo afidhara dandiitanno. Mini giddo kalaqantino mitiimmara minaamasi Saara shiqishshinoha dancha mala Abirahaami haara giwita Yihowa, “Ise yitannohere macciishshi” yiinosi. (Kalaqo 21:9-12) Wole ragaanni, minaanni jeefote wossaninori Maganu higge ledo sumuu yaannoha ikkiro tenne wussaane minaama maahoyye yite adha hasiissannose.—Soqqamaanote Looso 5:29; Efesooni 5:24.

13 Mitte minaama maatese giddo nooseha loosu dirsha wonshate duuchchare assa dandiitanno. Lawishshaho, Qullaawu Maxaafi mine assi'rino meenti “minaannansa baxannore, oosonsa baxannore, umonsa qee'lannore, keeraano, [mini giddo] loosannore, danchuullenna minaanninsara hajajamannore ikkanno gede” amaalanno. (Titoosi 2:4, 5) Mitte meyaati konni garinni minaamanna ama ikkite heedhannoha ikkiro, minise manni ise baxino gedeenni hee'ranno; qoleno ayirrisannose. (Lawishsha 31:10, 28) Ikkollana, adhamanno manni guuta ikkinokki daafira lamunku babbaxxe hee'ranno gede woyi adhamansa diigantanno gede assannohu buutote coyi kalaqamara dandaanno. Qullaawu Maxaafi adhamino manni babbaxxe hee'ranno gede faqqadannohu mitu mitu korkaati hee'rirono, babbaxxe hee'ra shotinse la'nanni hajo di''ikkitino. Korkaatuno Qullaawu Maxaafi togo yee amaalanno: “Minaama minaanniwiinni badantoonke.…Minaannino [minaamasi] aguroonke.” (1 Qorontoosi 7:10, 11) Qoleno, Qullaawa Borro adhama diigantanno gede faqqaddannohu, minaamanna minaanni giddo mittu soorriro callaati.—Maatewoosi 19:9.

ANNAHONNA AMATE GUUTA LAWISHSHA

14 Yesuusi ooso danchu garinni amadasinni annahonna amate guuta lawishsha ikkino. Qaaqquullu Yesuusiwa martannota mannu hooli yannara, isi togo yiino: “Qaaqquullu anewa dawona hooltinoontensa.” Hakkiinnino “qaaqquulle haa're hanqafe angasi aanaho wore maassi'rinsa” yee Qullaawu Maxaafi kulannonke. (Maarqoosi 10:13-16) Yesuusi qaaqquullu ledo yanna sayisina, ati oosokki ledo yanna sayisa dihasiissannohe? Qaaqquullu ate ledo sayisate hasidhanno yanna shiima ikkitukki lowote. Qaaqquullekki rosiisate yanna maddawa hasiissannohe; korkaatuno Yihowa annunna ama tenne assitanno gede hajajino.—Marro 6:4-9.

Yesuusi oosote assinorinni annunna ama mayi roso afidhanno?

1. Yesuusi qaaqqullu ledo hasaawanni no; 2. Annu qaaqqisi ledo hasaawanni no

15 Tini alame roorenka bushshanni hadhu kiiro, annunna amate agarooshshi oosote lowo geeshsha hasiisannonsa; korkaatuno qaaqquulle gawajjannohunna bushiishanno manni no. Yesuusi baxillunni “ooso'ya” yee woshshinore rosaanosi hiitto asse agarinoro hanni wodanchi. Diinnasi amaddusi wotenna shinannisi yanna iillitu wote, rosaanosi tenne diinnani gattanno doogo qixxeessinonsa. (Yohaannisi 13:33; 18:7-9) Anna ikkakki deerrinni, Daawuloosi qaaqquullekki gawajjate assanno sharro seekkite wodancha hasiissannohe. Qaaqquullekki balaxxe qorowisiisa hasiissannohe.* (1 Pheexiroosi 5:8) Qaaqquullunnihu bisu keeri, hattono ayyaanaamittetenna amanynyootu keeri ayee yannanni roore ninke yannara qarru aana uwino.

16 Yesuusi reyara albaanni noo hashsha, rosaanosi ninke giddo roorannohu ayeeti yite heewisantu. Yesuusi insara hanqa agure, baxillunni coyi'rino coyinninna lawishsha ikkatenni insa seejja diagurino. (Luqaasi 22:24-27; Yohaannisi 13:3-8) Xa ati oosote anna ikkoottoro, oosokki seejjatto gara lainohunni Yesuusi lawishsha hiittoonni harunsattoro wodanchitto? Qorichchu hasiisannonsa yanna nooti dihuluullissannote; ikkeennano “jilbunni” qorichchisha hasiissanno; qoleno hanqunni ikka dihasiissannosi. ‘Bisete gede qasannohanna’ gawajjanno qaale insa aana coyi'ra dancha di''ikkitino. (Ermiyaasi 30:11; Lawishsha 12:18) Oottonsa seejjo hasiissannota ikkitinota oosokki gedensaanni higge wodanchitanno gede assanno garinni seejja hasiissannohe.—Efesooni 6:4; Ibiraawuyaani 12:9-11.

OOSOTE IKKANNO LAWISHSHA

17 Ooso Yesuusiwiinni afidhanno rosi no? Ee lowo rosi no! Ooso anninsaranna amansara hajajama hasiissannonsa gara Yesuusi umisi lawishsha ikke leellishino. Isi togo yiino: “Anni'ya rosiisinoe [garinni coyi'reemmo].” Qoleno, ‘[Ayeewoteno] iso hagiirsiisannore asseemmo’ yiino. (Yohaannisi 8:28, 29) Yesuusi iimi Annisira hajajamannoho; Qullaawu Maxaafi oosono anninsaranna amansara hajajantanno gede amaalanno. (Efesooni 6:1-3) Yesuusi guuta ikkirono, guunte noonsakki annisiranna amasira Yooseefiranna Maariyaamira hajajamino. Isi tenne assasinni, maatesi giddo noo manni duuchchunku hagiidhinoti dihuluullissannote!—Luqaasi 2:4, 5, 51, 52.

18 Ooso Yesuusi lawishsha seekkite harunsite annansanna amansa hagiirsiissanno doogo heedhakka? Mito wote ooso annahonna amate hajajama qarrissansara dandiitanno; ikkeennano Maganu, ooso hajajantara hasi'ranno. (Lawishsha 1:8; 6:20) Yesuusi iimi Annisira duuchchanka wote, wole agurranna qarrissanno yannara nafa hajajamino. Mitte yannara Yesuusi mitto kabbaade ikkino coye assara Maganu hasi'ri wote, Yesuusi togo yiino: “Anna'ya konne [qarru finiincho] anewiinni hoolie.” Ikkollana Yesuusi roore woyyino coye afinohu Annasi ikkinota afino daafira, Maganu yiinore assino. (Luqaasi 22:42) Ooso hajajantannore ikkituro, annansanna amansa hattono iimi Annansa tashshi assitanno.#—Lawishsha 23:22-25.

Ooso fatanu iillannonsa yannara maa qaaga hasiissannonsa?

Qaaqqu ledosi rossannori fatantannasi giwanni no

19 Daawuloosi Yesuusi fattaninte gede, yannankera noo oosono bunshe assitanno gede fattanansara dandaanno. (Maatewoosi 4:1-10) Tenne injeessi'rate Sheexaanu Daawuloosi kabbaade ikkitinota darawote hoshsha horoonsi'ranno. Konni daafira ooso, bunshe assanno manni ledo jaaloo'ma hoogansa lowo geeshsha hasiissannote! (1 Qorontoosi 15:33) Yaaqoobi beetto Diina Yihowa magansi'rannokki manni ledo jaaloonte keeshshitino; tenne assase lowo qarra naqqino. (Kalaqo 34:1, 2) Maatete giddo mittu fooriro maate mageeshsha dadillitannoro hanni hedi!—Lawishsha 17:21, 25.

MAATETE HAGIIRRIRA QARA IKKINO COYE

20 Qullaawu Maxaafi amaale loosu aana hosiisa, maatete giddo kalaqamanno qarra tirate lowo geeshsha kaa'litanno. Isinni tenne amaale loosu aana hosiisa, maatete hagiirrira qara coyeeti. Konni daafira, ki'ne minaannuwa minaama'ne baxxe; Yesuusi songo gashshino garinni gashshensa. Ki'ne minaamuwa, minaanni'nera maahoyye yitine galle; qoleno Lawishsha 31:10-31 aana xawinsoonniteha qarooyye mancho lawishsha harunse. Ki'ne annuwunna amuwu ooso'ne qajeelse. (Lawishsha 22:6) Kiˈne annuwa, ‘maate'ne danchu [garinni] gashshe.’ (1 Ximootewosi 3:4, 5; 5:8) Ki'ne ooso, anni'neranna ama'nera hajajamme. (Qolasiyaasi 3:20) Baalunku so'rannoha ikkino daafira, maatete giddo guuta ikkinohu dino. Konni daafira jooguulle ikkitine, mimmito'ne maaro xa'midhe.

21 Kageeshsha la'nummonte gede, Qullaawu Maxaafi maatete heeshsho lainohunni batinynye amaalenna biddishsha aanno. Hakkiinni saeno, Maganu abbannote haaro alamere rosiisannonke; qoleno Yihowa magansi'rannohu hagiirraamu manni wo'mannota uullate aani gannatere kulannonke. (Ajuu[j]a 21:3, 4) Albankeenni lowo geeshsha hagiirsiisanno atooti qixxaawe noonke! Xaa yannara nafa, Maganu Qaali yaano Qullaawu Maxaafi giddo noota Maganu amaale harunsatenni, maatete heeshshonni hagiidha dandiineemmo.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Minaanni minaamasi umisi bisi gede asse baxa hasiissannosi.—Efesooni 5:25-29.
  • Minaama maatese baxanna minaannase ayirrisa hasiissannose.—Titoosi 2:4, 5.
  • Annunna ama oosonsa baxa, rosiisanna gawajjotenni agara hasiissannonsa.—Marro 6:4-9.
  • Ooso anninsaranna amansara hajajama hasiissannonsa.—Efesooni 6:1-3.

*  Ooso gawajjotenni agarate kaa'litanno assaawe, Bayiru Rosiisaanchiwiinni Rosi yinanni maxaafira fooliishsho 32 giddo no; Yihowa Farci'raasine konne maxaafa Amaaru afiinnino qixxeessitino.

#  Mittu beetti annisiranna amasira hajajama giwa hasiissannosihu Maganu higge diiganno gede xixxiibbusiro callaati.—Soqqamaanote Looso 5:29.


Xiinxallote Xa'muwa

1. Maatete heeshsho hagiirraame ikkitanno gede assannohu qaru coyi maati?

2. Maatete hagiirrira lowo kaa'lo afidhinoti maa huwatankeeti?

3. Qullaawu Maxaafi manchu beetti maate xintantino gara xawisannohu hiittoonniiti? Konne Qullaawu Maxaafi xawisanno coye halaaleho yineemmohu mayiraati?

4. (a) Mittu mittunku maatete miili maate hagiirraame ikkitanno gede kaa'la dandaannohu hiittoonniiti? (b) Maatenke hagiirraame ikkitanno gede, Yesuusi heeshshore xiinxalla hasiissannonkehu mayiraati?

5, 6. (a) Yesuusi songo gashshino gari minaannuwate lawishsha ikkannohu hiittoonniiti? (b) Cubboho maaro afi'rate ma assa hasiissannonke?

7. Rosaanosi lainohunni Yesuusi maa huwatino? Qoleno maa illachchishino? Isi minaannuwaho mayi lawishsha ikkanno?

8. (a) “Minaamasi baxanno [minaanni] umosi baxanno” yinannihu mayiraati? (b) Lamunku “mitto maalaati” yaa minaannira ikko minaamara mayyaate?

9. Filiphphisiyusi 1:8 aana xawinsoonnihu Yesuusi akati hiikkonneeti? Minaannuwuno minaamuwinsara togoo akata leellisha hasiissannonsahu mayiraati?

10. Yesuusi minaamuwaho lawishsha ikkannohu hiittoonniiti?

11. Minaama minaannisera hiittoo lao heedhasera hasiisanno? Akatise miteekke ma assara dandaanno?

12. Minaama hedose ayirrinynyunni xawisase so'ro ikkitinokkihu mayiraati?

13. (a) Titoosi 2:4, 5, mine assi'rino meenti ma assanno gede amaaltanno? (b) Qullaawu Maxaafi babbaxxe hee'ranna adhama diiga lainohunni mayyaanno?

14. Yesuusi ooso ma assino? Ooso annunna amatewiinni hasidhannori maati?

15. Annunna ama oosonsa gawajjotenni agarate maa assa dandiitanno?

16. Yesuusi rosaanosi so'ro taashshino doogonni annunna ama mayi roso afidhanno?

17. Yesuusi oosote guuta lawishsha ikkinohu hiitte doogonniiti?

18. Yesuusi iimi Annisira duuchchanka wote hajajamannohu mayiraati? Xaa yannara ooso anninsaranna amansara hajajanturo ayi hagiidhanno?

19. (a) Sheexaanu ooso fattanannohu hiittoonniiti? (b) Ooso amanynyootu xeino coye assituro, annahonna amate mayi macciishshamannonsa?

20. Maatete heeshshonni hagiidhate, mittu mittunku maatete miili ma assa hasiissannosi?

21. Albankeenni qixxaawe noonkehu hagiirsiisanno atooti hiikkonneeti? Xaa yannara maatete heeshshonni hagiidha dandiineemmohu hiittoonniiti?