Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

GUWUURSHA

“Lubbo” nna “Foole” Yitanno Qaalla Mayi Tiro Afidhino?

“Lubbo” nna “Foole” Yitanno Qaalla Mayi Tiro Afidhino?

“LUBBO” nna “foole” yinanni qaalla macciishshatto wote mayi qulli yaannohe? Batinynyu manni lubbonna foolu yaa, giddonke nooreetinna illete leellannokkireeti, hattono reyannokkireeti yee ammananno. Qoleno kuni manni, mittu manchi reyanno wote lubbonna foolu maalunni baxxe reyikki hee'ranno yee hedanno. Togoo ammana lowo geeshsha hala'litinohura, batinynyu manni Qullaawu Maxaafi hatto yee rosiisannokkita afanno wote xagge assi'ranno. Ikkina, Maganu Qaali lubbonna foole maati yaanno?

QULLAAWU MAXAAFI “LUBBO” YAANNO QAALE HOROONSI'RINO GARA

Hanni balaxxe, lubbote yaa mayyaatero assaawi. Umo Qullaawa Maxaafa Ibirayisxetenna Girikete afiinni borreessinoonnita qaagittokki digatootto. Qullaawu Maxaafi borreessaano, lubbo yaanno qaalira Ibirayisxete afiinni nefeshi woyi Girikete afiinni pisihi yaanno qaale horoonsidhino. Kuni lamunku qaali Qullaawa Borro giddo 800 aleenni hige no; Haaro Alame Tirora lamenka qaale duuchchankawa “lubbo” yine tirroonni. Qullaawu Maxaafi, “lubbo” woyi “lubbuwa” yaano qaale horoonsi'rino gara buuxittoro, kuni qaali (1) manna, (2) saada, woyi (3) mannu woyi saadate heeshsho yaa ikkinota huwatatto. Tenne sase babbaxxitino tiro leellishshannota hanni mite mite xiqise la'no.

Manna. “Nohi yannara,…[baote] wayinni gatinohu shiima mannaati, insano sette [lubbuwaati].” (1 Pheexiroosi 3:20) Kowiichcho ‘lubbuwate’ yaanno qaali mannaho; insano Nohi, galtesi, sase oososinna minaamuwansaati. Wolaphpho 16:16 Isiraaeelete gosa menna gamba assidhano gara kultanno. Tini xiqise togo yitanno: “Mittu mittunku dunkaani'ne giddo noo lubbo kiironni…gamba assidhe.” Konni daafira, Isiraeele menna gamba assi'ra dandiitannohu minensa noo manni kiironniiti. “Lubbo” mancho umosi ikkitinota xawisannohu wolu Qullaawu Maxaafi lawishshi Kalaqo 46:18; Iyyaasu 11:11; Soqqamaanote Looso 27:37 (NW) nna Roomu Sokka 13:1 (NW) aana no.

Saada. Qullaawu Maxaafi kalaqonnire coyi'ranni togo yaanno: ‘Hakkiinnino Maganu togo yii: “Wayi heeshsho noonsa lubbuwa batise fushsho; buubbanno kalaqono baattote iimaanni buubbo.” Qoleno Maganu togo yii: “Uulla heeshsho noonsa lubbuwa sirchinsa garinni fushshito; hattono mini saada, baattote aana millissanno kalaqonna gaxigala sirchinsa garinni fushshito.” Hakkiinnino yiinonte gede ikki.’ (Kalaqo 1:20, 24) Tenne xiqise aana qulxu'me, mini saadanna gaxigalu mitteenni “lubbote” yaamamino. Qoleno Kalaqo 9:10; Zelewaawuyaani 11:46 nna Zehulqu 31:28 aana ceanna saada lubbote yaamantino.

Mannu heeshsho. Mito wote “lubbo” yaanno qaale mannu heeshsho kulate horoonsi'nanni. Yihowa Muse togo yiino: “Lubbokki hasidhanni noo mannooti baalunku reyitino.” (Wolaphpho 4:19) Muse diinna hasidhanni noohu maati? Insa hasidhanni noohu Muse heeshsho hunateeti. Hakkuyira albaanni Raaheeli Biiniyaami iltu wote, “lubbose fultino (togo yinoonnihu reyitino daafiraati).” (Kalaqo 35:16-19) Hakkawote Raaheeli heeshshose hooggino yaate. Qoleno Yesuusi yiinore lai: ‘Danchu allaalaanchi aneeti; danchu allaalaanchi ge'reewisira yee lubbosi sayise aanno.’ (Yohaannisi 10:11) Yesuusi mannu oosora yee lubbosi woyi heeshshosi sayise uyino. Tenne xiqissa aana “lubbo” yaanno qaali mannu heeshsho xawisannoho. Mannu heeshshono “lubbote” yinannita ledde buuxate, 1 Negesti 17:17-23; Maatewoosi 10:39 (NW); Yohaannisi 15:13 (NW) nna Soqqamaanote Looso 20:10 la''a dandaatto.

Maganu Qaale roore xiinxallitanni ha'rattoha ikkiro, “lubbo” “reyitannokkita” woyi “hegereta” ikkitinota kulanno bayichchi Qullaawu Maxaafi giddo mittowano nookkita buuxatto. Hatteentenni Qullaawa Borro, lubbo reyitannota xawissanno. (Hiziqeeli 18:4, 20) Konni daafira, Qullaawu Maxaafi reyino mancho “reyitino lubbo” yaanno.—Zelewaawuyaani 21:11.

“FOOLU” MAATIRO BADE AFA

Hanni aanchine Qullaawu Maxaafi “foole” yaanno qaale horoonsi'rino gara la'no. Mitu mannira “foolu” nna “lubbo” mitto labbannonsa. Tini kayinni digaraho. Qullaawu Maxaafi “foolu” nna “lubbo” babbaxxino coye ikkinota xawise kulanno. Babbaxxinore ikkinohu hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi borreessaano “foole” yaanno qaale xawisate Ibirayisxete qaale ruwah woyi Girikete qaale pinemma yinanniha horoonsidhino. Qullaawa Borro tenne qaalla tiro buunxeemmo gede kaa'litannonke. Lawishshaho, Faarso 104:29 togo yitanno: “Ati [Yihowa] foolensa [ruwah] haadhe hoolittoro, insa reyitanno; bushshinsa giddorano higganno.” Qoleno Yaaqoobi 2:26 (NW), “foolu [pinemma] nookki mannimma reyitinota” ikkitinota xawissanno. Konni daafira, tenne xiqissa garinni “foolu,” mannimma reyitannokki gede assannoreeti yaate. Foolu nookki mannimma reyitinote yaate. Konni daafira, Qullaawu Maxaafi giddo ruwah yaanno qaale, “foole” yine calla ikkikkinni “wolqa,” woyi heeshshote wolqa yineno tirroonni. Lawishshaho, Nohi yannaha Baote Waa lainohunni Maganu togo yiino: “Maalinsa giddo heeshshote wolqa [ruwah] noonsare, iimira woroonni noo kalaqama baala gudate uullate aana lolaho abbammoraati.” (Kalaqo 6:17; 7:15, 22) Konni daafira, “foolu” illete leeltannokki wolqaati (woyi heeshshote tuuqooti); tini wolqa lubbote noo kalaqo reyitannokki gede assitanno.

Raadoone

Lubbonna foolu babbaxxinoreeti. Raadoone coyishiishate korreentete wolqa hasiissannonte gede, bisinke loosanno gedeno foolu hasiisanno. Konne lede buuxate, hanni mitte shiima raadoone lawishsha assine adhino. Hatte raadoonera kincho worte ka'e fanittoro, kinchu giddo noo wolqa raadoonete wolqa uyite coyidhanno gede assitanno. Kinchu nookkiha kayinni, hatte raadoone diloossanno. Raadoonete sokkeette korreentetewiinni bandanni woteno raadoone diloossanno. Hatteente gede, bisinke reyannokki gede woyi loosanno gede assitanno wolqa fooleho. Qoleno, korreentete wolqante gede, foolu dadillara ikko hagiidhara didandaanno, hattono mittoreno diassaawanno. Foolu biso diafi'rino. Faarsaanchu yiinte gede, foolu woyi heeshshote wolqa hoogguro, bisinke ‘reyanno hattono bushshu giddora higanno.’

Mekibibi 12:7 mannu reyore coyidhanni togo yitanno: “Bushshu dayinowa baattote giddora higanno; foolu kayinni uyinohuwa halaalaanchu Maganiwa higanno.” Foolu woyi heeshshote wolqa bisu giddonni fultanno wote, bisu reyanno; hakkiinnino dayinowa yaano baattote giddora higanno. Heeshshote wolqa kayinni dagginowa yaano Maganunniwa higganno. (Iyyoobi 34:14, 15; Faarso 36:9) Togo yaa kayinni heeshshote wolqa woyi foolu iimira ha'ranno yaa di''ikkino. Foolu Maganunniwa higanno yaa, mittu manchi reyi gedensaanni hakko manchita albillittete hexxo wossanannohu Magano Yihowaati yaate. Hakko manchi heeshsho Maganu anga keeshshitanno yaate gedeeti. Hakko manchi galagale lubbote hee'ranno gede foole woyi heeshshote wolqa qole aa dandaannohu Magano callaho.

Maganu “qaagooshshu waamma” giddo fooliishshidhe noorira baalaho foole qole aannonsata afa lowo geeshsha sheshifachchishshanno! (Yohaannisi 5:28, 29, NW) Kaote yannara, Yihowa reye noo mannira haaro biso kalaqihu gedensaanni foole woyi heeshshote wolqa oye reyotenni kayisanno. Kaote yanna manna lowo geeshsha hagiirsiissannota ikkitanno!

Qullaawu Maxaafi “lubbo” nna “foole” yitanno qaalla horoonsi'rino gara ledde buuxate, Reyineemmo Wote Hiikkineemmo? (Amaaru afoo) yitanno biroshere giddonna Qullaawa Borronni Korkaata Xawisa (Amaaru afoo) yinanni maxaafira qoola 375-384 aana xawishsha afi'ratto. Lamenta borro Yihowa Farci'raasine qixxeessitino.

← Hiitte fooliishshora nooro lai