Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

FOOLIISHSHO TONAALAMALA

Huuccattotenni Magano Lubbote Jaalakki Assi'ri

Huuccattotenni Magano Lubbote Jaalakki Assi'ri

Magano huucci'ra hasiissannonkehu mayiraati?

Maganu huuccattonke macciishshanno gede maa assa hasiissannonke?

Maganu huuccattonkera dawaro qolannohu hiittoonniiti?

LOWO geeshsha hala'lado ikkitinote kalqete alame ledo heewisiinsiro, uulla lowo geeshsha shiimate. Isinni ‘iiminna uulla Kalaqaanchira’ Yihowara albaanni mannu ooso baala gambayichchu giddo noo wayi cophpho geeshshite. (Faarso 115:15; Isayyaasi 40:15) Ikkeennano, Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Yihowa woshshidhannosirira baalaho mule no; halaalunni woshshidhannorira baalaho mule no. Iso waajjitannorira hasattonsa wonshanno; qoleno kaa'lo afi'rate raartanno raare macciishshanno.” (Faarso 145:18, 19) Hanni hatto yaa mayyaatero huwati! Duuchchanka dandaanno Kalaqaanchi ninkera mule no yaatenna ‘halaalunni woshshi'nummoro’ macciishshannonke yaate. Togoo Maganiwa huuccattotenni shiqa dancha kaayyo di''ikkitino?

2 Yihowa huuccattonke macciishshara hasi'neemmoha ikkiro, isi hasi'ranno garinni huucci'ra hasiissannonke. Qullaawu Maxaafi huuccatto lainohunni rosiisannore anfummokki Maganu hasi'ranno garinni huucci'ra dandiineemmo? Huuccatto Yihowa ledo noonke fiixooma seekkine cu'mi'neemmo gede assitannonkehura, Qullaawa Borro huuccatto lainohunni rosiissannore afa lowo geeshsha hasiissannonke.

YIHOWA HUUCCI'NEEMMOHU MAYIRAATI?

3 Yihowa huucci'neemmohu mittu qaru korkaati, Yihowa umisi iso huucci'neemmo gede koyisinonkehuraati. Qaalisi togo yaannonke: ‘Coyi duuchchunni huuccattotenninna eeggotenni galatu ledo Maganoho hasatto'ne kulle ikkinnina mittu coyinnino [yaaddinoonte]. Mannu [wodancha] duuchchate aleenni ikkinohu Maganu keeri wodana'neno hedo'neno Kiristoosi Yesuusinni agaranno'ne.’ (Filiphphisiyusi 4:6, 7) Kalqete alamera Aliidi Gashshaanchi uyinonketa tenne kaayyo shotinse la''a dihasiissannonke!

Beetto huuccatto assidhanni no

“Iiminna uulla Kalaqaanchi” Yihowa, huuccattonke macciishshate qixxaawinoho

4 Huuccatto assi'neemmohu wolu korkaati, ganynye Yihowa huucci'ra isi ledo noonke jaalooma kaajjishshannohuraati. Lubbo baxantanno jaalla mimmitu ledo hasaabbannohu mitore hasidhuro calla di''ikkino. Isinni togoo jaalla lowo geeshsha baxantannohura hedonsa, huluullisannonsarenna giddonsata mimmitoho fushshite hasaaphphitanno. Maganinke Yihowa ledo noonke fiixoomino mito ragaanni hattooho. Qullaawu Maxaafi Yihowa lainohunni rosiisannore, yaano isi ayeetironna alaamasi konni maxaafi kaa'lonni hala'ladunni rosootto. Konni daafira Yihowa jaaloo'ma dandiinanni Magano ikkinota xa buuxootto. Huuccatto hedokkinna giddokkita iimi Annikkira hasaaphphate faro fantannohe. Hatto assattoha ikkiro, Yihowawa albinni roore shiqatto.—Yaaqoobi 4:8.

HUUCCATTONKE MACCIISHSHANTANNO GEDE MA ASSA HASIISSANNONKE?

5 Yihowa baalanta huuccatto macciishshannoni? Isi masaalaanchu Isayyaasi yannara finqilaasine Isiraeele yiinore lai: “Batissine huuccidhiniro nafa dimacciishsheemmo'ne; anga'ne mundeetenni battaabbino.” (Isayyaasi 1:15) Konni daafira Maganu huuccattonke macciishshannokki gede assannori no yaate. Maganu huuccattonke macciishshara hasi'nummoro assa hasiissannonkehu mitu mitu qaru coyi no.

6 Umihunni ammana heedhankera hasiisanno. (Maarqoosi 11:24) Hawaariya Phaawuloosi togo yee borreessino: ‘Ammana nookkiha Magano hagiirsiisa didandiinanni; [korkaatuno] Maganunniwa shiqanno manchi Maganu nootanna iso hasi'ranno mannira elto aannoha ikkinota ammana hasiissannosi.’ (Ibiraawuyaani 11:6) Halaalaancho ammana, Maganu nootanna huuccatto macciishshannota hattono dawaro qolannota ammana calla di''ikkitino. Ammana assineemmorinni leeltanno. Barru baala hee'neemmo heeshshonni ammana noonketa leellisha hasiissannonke.—Yaaqoobi 2:26.

7 Qoleno Yihowa, huuccattotenni isiwa shiqannohu ayiino ramba'netenninna giddonni kae huucci'rasira hasi'ranno. Yihowa ledo hasaawate rambaoota ikkineemmohu ikkadu korkaati noonke. Mannu nugusa coyishiishate faro afi'riro coyishiishannohu silxaanesi ayirrisanno garinniiti. Yihowawa shinqeemmo wote hakkiinni roorsine ayirrinynyunni shiqa hasiissannonke! (Faarso 138:6) Isinni Yihowa “Duuchchanka Dandaanno Maganooti.” (Kalaqo 17:1) Magano huucci'neemmo wote, ramba'netenninna isi albaanni anjoommore ikkanke ammanneemmota leellishanno garinni huucci'ra hasiissannonke. Togoo ramba'ne huucci'neemmo wote yinoommota yaantenni wodaninkenninna giddonkenni huucci'neemmo gede assitannonke.—Maatewoosi 6:7, 8.

8 Assa hasiissannonkehu wolu coyi, Maganu huuccattonke macciishshanno gede huuccattonke ledo sumuu yaannore assate. Yihowa, huucci'neemmo coye afi'rate wolqanke dandiitannore baala assinammora hasi'ranno. Lawishshu gedera, “Barru sagale techcho uyinke” yine huucci'nummoro, dandiinummo geeshsha hee'ri looso baala jawaante loosa hasiissannonke. (Maatewoosi 6:11; 2 Teselonqe 3:10) Shamu maalinke abbannore qeelate fatanu giddora eessannonke coyinni horonta xooqa hasiissannonke. (Qolasiyaasi 3:5) Kore assa hasiissannonkere agurranna, huuccatto lainohunni dawaro qola hasiissannonketi wole xa'mo no.

HUUCCATTO LAINOHUNNI MITE MITE XA'MORA DAWARO QOLA

9Huucci'ra hasiissannonkehu ayeeti? Yesuusi rosaanosi “iima hee'ranno Annanke” huuccidhanno gede rosiisinonsa. (Maatewoosi 6:9) Konni daafira huucci'ra hasiissannonkehu Magano Yihowa callaati. Ikkeennano, Yihowa Beettisi Yesuusi Kiristoosi silxaane ayirrinsammora hasi'ranno. Fooliishsho 5 aana ronsummonte gede, Yesuusi uullara dayinohu ninkera wodo ikke cubbunninna reyotenni gatisankeraati. (Yohaannisi 3:16; Roomu Sokka 5:12) Isi Kakkalaanote Biilonna Daanynya assine shoommoonniho. (Yohaannisi 5:22; Ibiraawuyaani 6:20) Konni daafira Qullaawa Borro huuccattonke Yesuusi widoonni huucci'ra hasiissannonketa xawissanno. Yesuusi umisi togo yiino: ‘Doogonna halaalu heeshshono aneeti. Ane widoonni agurranna mittuno Anni'yawa shiqannohu dino.’ (Yohaannisi 14:6) Huuccattonke macciishshantanno gede huucci'ra hasiissannonkehu Beettisi widoonni qolle Yihowa callaati.

10Huucci'neemmo wote ikka hasiissannonkehu addi gari no? Dino. Yihowa huucci'neemmo wote angankenni ikko wo'ma mannimmankenni baxxitino ikkito ikkinammora dihasi'ranno. Qullaawu Maxaafi Maganu macciishshannohu huucci'nannihu duuchchu gari noota rosiisanno. Konni gari giddo gamu, ofollate, albunni gombisamate, guluphphatenna uurrate. (1 Zeena 17:16; Nehimiya 8:6; Daanieeli 6:10; Maarqoosi 11:25) Qaru coyi wolu manni la''ankera baxxitino ikkito leellisha ikkikkinni suwashshu wodaninni huucci'rate. Isinni barru baali diinagge assi'neemmo wote woyi hedeweelcho jajjarsannori iillinkero ayeewano hee'ne qoonqo fushshinummokki huucci'ra dandiineemmo. Togoo huuccatto mulenke noo manni nafa wodancha hoogara dandaanno; Yihowa kayinni macciishshanno.—Nehimiya 2:1-6.

11Huucci'ra hasiissannonkehu maahooti? Qullaawu Maxaafi togo yee xawisanno: “Ayee coyeeno isi fajjo gede huucci'nummoro [Yihowa] macciishshannonke.” (1 Yohaannisi 5:14) Konni daafira Maganu fajjo ledo sumuu yaannore baala huucci'ra dandiineemmo. Gillete hasiisannonkerira huucci'ra Maganu fajjo ikkitino? Ee Maganu fajjooti! Yihowa huucci'ra lubbote jaali ledo hasaawate gedeeti. Huxuxxi yinummokki Maganoho ‘wodaninketa fushshine duna’ dandiineemmo. (Faarso 62:8) Gara ikkinore assate kaa'lo afi'neemmo gede qullaawa ayyaana afi'rate huucci'ra hasiissannonke. (Luqaasi 11:13) Qoleno biddishsha afi'ne dancha wussaane wossa'natenna babbaxxino qarra dandee hee'rate huucci'ra dandiineemmo. (Yaaqoobi 1:5) Cubbo loonsummoro Kiristoosi kakkalo widoonni maaro xa'mira hasiissannonke. (Efesooni 1:3, 7) Kayinnilla huucci'ra hasiissannonkehu gillete hasiisannonkerira calla di''ikkino. Kunino uminkera calla ikkikkinni wolu mannirano, maatenkeranna ninke gedee ammanaanorano huucca hasiissannonke.—Soqqamaanote Looso 12:5; Qolasiyaasi 4:12.

Addi addi yannara huuccatto assi'ranni noo manna

Ayee yannarano assi'ratto huuccatto Maganu macciishshanno

12 Roorenkanni huucci'ra hasiissannonkehu Yihowa ledo noonke fiixoomiraati. Danchummasira baalate Yihowa giddonkenni galatanna guwisa hasiissannonke. (1 Zeena 29:10-13) Yesuusi Maatewoosi 6:9-13 aana huucci'neemmo gara rosiisanni Maganu su'mi maassamara huucci'neemmo gede rosiisino. Aancheno Maganu Mangiste dagganno gedenna fajjosi iima ikkitinonte gede uullano ikkitanno gede huucci'nammora rosiisino. Yesuusi gillete hasiisannore qummi assinohu umo Yihowa ledo xaado afi'rinore xawisi gedensaanniiti. Ninkeno huucci'neemmo wote Magano balaxisiinseemmoha ikkiro, ninke keerinni roore Maganunniri huluullisannonketa leellinsheemmo.

13Huuccattonke mageeshsha seeda hasiissannose? Qullaawu Maxaafi gillete ikko mannu gamba yinowa assi'neemmo huuccatto seendille diwossanino. Sagale intara ka'ne assi'nannite harancho huuccattonni kayise wodaninke xisso Yihowara ku'late assi'neemmo huuccatto geeshsha deerrise babbaxxinoho. (1 Saamueeli 1:12, 15) Ikkollana leellamate yite mannu albaanni seeda huuccatto assidhannore umonsa keereensitanno mannoota Yesuusi mishino. (Luqaasi 20:46, 47) Togoo huuccatto Yihowa dimacciishshanno. Qaru coyi, wodaninkenninna giddonkenni huucci'rate. Konni daafira, Maganu macciishshanno huuccatto seendilli, hasi'neemmo coyinna ikkitote garinni babbaxxara dandaanno.

14Mamoote mamoote huucci'ra hasiissannonke? Qullaawu Maxaafi, ‘[agurrummokki] wo'ma wote huucci'neemmo’ gede, ‘huuccattotenni kaajjineemmo’ gedenna ‘duuchcha wote huucci'neemmo’ gede amaalannonke. (Luqaasi 18:1; Roomu Sokka 12:12; 1 Teselonqe 5:17) Togo yaa kayinni, mittu barri giddo sa''aatete kiiro Yihowa huucci'ra hasiissannonke yaa di''ikkitino. Hatteentenni, assinonke danchummara Yihowa galatatenna isiwiinni biddishsha, sheshonna jawaante afi'rate ganynyine huucci'neemmo gede Qullaawu Maxaafi amaalannonke. Yihowa iso mageeshshi yanna huucci'ra hasiissannonkeronna me''e hinge huucci'neemmoro wossaninokkita afanke sheshifachchishshannota di''ikkitino? Yihowa iso huucci'neemmo gede uyinonke kaayyora galatu noonkeha ikkiro, iimi Anninkewa huucci'rate ayeewoteno faro hasi'neemmo.

15Huuccattote jeefora “Hamii'ni” yaa hasiissannonkehu mayiraati? “Hamii'ni” yaanno qaali, “addinta” woyi “ikkona” yitanno tiro afi'rino. Qullaawa Borro giddo noo lawishshi, gillete huuccattora woyi mannu ledo huuccattora jeefote “Hamii'ni” yaa hasiissannota xawisanno. (1 Zeena 16:36; Faarso 41:13) Gillenke huuccattora jeefote “Hamii'ni” yineemmoha ikkiro, huuccattonke wodanitanna giddota ikkitinota leellinshanni hee'noommo. Mittu manchi mannu mereero huuccatto asse kaeenna, sununni woyi qoonqonke fushshine “Hamii'ni” yineemmoha ikkiro, hattee huuccatto giddo yinoonnire ninkeno banxoommota leellinshanni hee'noommo yaate.—1 Qorontoosi 14:16.

MAGANU HUUCCATTONKERA DAWARO QOLANNOHU HIITTOONNIITI?

16 Yihowa huuccattote dawaro qolanno? Mitte huluullo nookkiha qolanno! “Huuccatto macciishshanno Magani” miliyoonetenni kiirranni manni giddonsanni assi'ranno huuccattora dawaro qolanno yineemmo gede assannonkehu ikkadu korkaati noonke. (Faarso 65:2) Yihowa huuccattonkera babbaxxitino doogonni dawaro qolankera dandaanno.

17 Yihowa huuccattonkera dawaro qolate sokkaanosinna uullate aana noo soqqamaanosi horoonsi'ranno. (Ibiraawuyaani 1:13, 14) Qullaawa Maxaafa buuxate kaa'lannonsa gede Magano huuccidhe ka'e, hakkawotenni Yihowa soqqamaano giddo mittu ledo xaaddino mannootire kultannoti haammata xagge no. Togoo xagge sokkaano Maganu Mangistere sabbakate looso marra'anni noota leellishshanno tajeeti. (Ajuu[j]a 14:6) Lowo geeshsha mitii'mine huucci'neemmo huuccattora dawaro qolate, Yihowa mittu Kiristaanchi ninke kaa'lanno gede assara dandaanno.—Lawishsha 12:25; Yaaqoobi 2:16.

18 Maganu Yihowa soqqamaanosi huuccattora dawaro qolate, qullaawa ayyaanasinna Qaalesi yaano Qullaawa Maxaafano horoonsi'ranno. Iillannonke fatana dandiine hee'rate kaa'lannonke gede assi'neemmo huuccattora Yihowa qullaawu ayyaanisinni biddishshanna jawaante oye dawaro qolannonke. (2 Qorontoosi 4:7) Biddishsha afi'rate huucci'neemmo huuccattora duuchcha wote Yihowa Qullaawu Maxaafinni dawaro qolannonke; Qullaawu Maxaafi qole gara ikkino coye wossa'nineemmo gede kaa'lannonke. Gilletenni Qullaawa Maxaafa xiinxallineemmo wotenna konni maxaafi gedeere wole Kiristaanu borro nabbambeemmo wote, kaa'litanno xiqissa afi'nammora dandiineemmo. Kiristaanu gambooshshiwa coyi'noonni assaawenni woyi ninkera mitii'mannohu mittu songote cimeessi aannonke amaalenni dancha assaawe afi'nammora dandiineemmo.—Galatiya 6:1.

Minaanninna minaama mitte jawoo'mitino jaalansa kaa'lanni no

Yihowa huuccattonkera dawaro qolate, mittu Kiristaanchi ninke kaa'lanno gede kakkayisara dandaanno

19 Yihowa huuccattonkera dawaro qola keeshshinoha lawinkero, keeshshinohu dawaro qolate wolqa hoogino daafira di''ikkino. Yihowa huuccattote dawaro qolannohu fajjosi garinninna wossanino yannara ikkinota qaaga hasiissannonke. Isi hasattonkenna hattee hasattonke wonshanno gara ninkenni roore afino. Qoleno Yihowa duuchcha wote, ‘xa'mi'ranke, hasi'rankenna waalcho gangananke’ agurreemmokki gede hasi'ranno. (Luqaasi 11:5-10) Togo assa agurreemmokkiha ikkiro, hasattonke iimi addita ikkitukki giddota ikkitinotanna ammananke goowi alita ikkitinokkita Maganoho leellinshanni hee'noommo yaate. Hakkiinni saeno, Yihowa ninkera leellinokki garinni huuccattonkera dawaro qolara dandaanno. Lawishshaho, fatanu iillannonke wote huucci'neemmo huuccattora hakkonne fatana hoolikkinni dandiine hee'neemmo gede jawaante oye huuccattonkera dawaro qolara dandaanno.—Filiphphisiyusi 4:13.

20 Hala'lado kalqete alame Kalaqaanchi, gara ikkitino doogonni woshshitannosirira baalaho muliha ikkino daafira lowo geeshsha galanteemmore ikka hasiissannonke! (Faarso 145:18) Yihowa huucci'ranke lowo kaayyo ikkitino daafira ganynyine iso huucci'no. Hatto assineemmoha ikkiro, huuccatto macciishshannohuwa Yihowawa bashshonni roore shinqeemmo.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Ganynyine Yihowa huucci'ranke isiwa shinqeemmo gede kaa'litannonke.—Yaaqoobi 4:8.
  • Maganu huuccattonke macciishshanno gede, ammanatenni, ramba'netenninna wo'mu wodaninni huucci'ra hasiissannonke.—Maarqoosi 11:24.
  • Huucci'ra hasiissannonkehu Beettisi widoonni Yihowa callaati.—Maatewoosi 6:9; Yohaannisi 14:6.
  • “Huuccatto macciishshanno” Magani Yihowa huuccattonkera dawaro qolate sokkaanosi, uullate noo soqqamaanosi, qullaawa ayyaanasinna Qaalesi horoonsi'ranno.—Faarso 65:2.

Xiinxallote Xa'muwa

1, 2. Huuccatto dancha kaayyo gede assine la''a hasiissannonkehu mayiraati? Qullaawu Maxaafi huuccatto lainohunni rosiisannore afa hasiissannonkehu mayiraati?

3. Yihowa huucci'neemmohu mittu qaru korkaati maati?

4. Ganynyine huucci'ra Yihowa ledo roore fiixoommeemmo gede kaa'litannonkehu hiittoonniiti?

5. Yihowa baalanta huuccatto macciishshannokkita mayinni anfeemmo?

6. Maganu huuccattonke macciishshanno gede umihunni mayi hee'rankera hasiisanno? Ammana noonketa leellisha dandiineemmohu mayinniiti?

7. (a) Yihowa huucci'neemmo wote ayirrinynyunni huucci'ra hasiissannonkehu mayiraati? (b) Magano huucci'neemmo wote rambaoota ikkankenna huuccattonke giddota ikkitinota leellinsheemmohu hiittoonniiti?

8. Huuccattonke ledo sumuu yaate ma assa dandiineemmo?

9. Huucci'ra hasiissannonkehu ayeeti? Huucci'neemmohuna ayee widoonniiti?

10. Huucci'neemmo wote baxxino gari hee'ra hasiissannosikkihu mayiraati?

11. Gillenkera maa maa huucci'ra dandiineemmo?

12. Huuccattonke giddo iimi Anninke ledo xaado afi'rinore balaxisiinseemmota leellinsheemmohu hiittoonniiti?

13. Maganu macciishshanno huuccatto seendille lainohunni Qullaawa Borro marichcho qummi assitanno?

14. Qullaawu Maxaafi ‘wo'ma wote huucci'neemmo’ gede uyinonke amaale mayi tiro afidhino? Tenne hajo lainohunni sheshifachchishanno coyi maati?

15. Gillete huuccattora woyi mannu ledo huuccattora jeefote “Hamii'ni” yaa hasiissannonkehu mayiraati?

16. Huuccatto lainohunni huluullammeemmokki coyi maati?

17. Maganu huuccattonkera dawaro qolate sokkaanosinna uullate aani soqqamaanosi horoonsi'ranno yineemmohu mayiraati?

18. Yihowa soqqamaanosi huuccattora dawaro qolate qullaawa ayyaanasinna Qaalesi horoonsi'rannohu hiittoonniiti?

19. Maganu huuccattonkera dawaro qolikki keeshshinoha lawinkero hawa hasiissannonkekki coyi maati?

20. Yihowa ganynyine huucci'ra hasiissannonkehu mayiraati?