Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

FOOLIISHSHO HONSE

Hee'noommohu ‘Goofimarchu Barraati’?

Hee'noommohu ‘Goofimarchu Barraati’?

Qullaawu Maxaafi giddo yannankera ikkanno yine masaalloonniri mayi no?

Maganu Qaali “goofimarchu barra” mannu akati hiittooha ikkanno yaanno?

Qullaawu Maxaafi “goofimarchu barra” hagiirsiisannori mayi hee'ranno yaanno?

TELEVIZHIINETE woyi raadoonete zeena macciishshite, ‘Tini alame isi hiikkitanni no’ yite xagge assidhe egennootto? Masisanno coyi hedeweelcho kalaqamanno daafira mannu ooso ga'a ikkannore diaffanno. (Yaaqoobi 4:14) Ikkollana konni ka'a ikkannore Yihowa afino. (Isayyaasi 46:10) Seeda yanna albaanni Qaalisi Qullaawu Maxaafi yannankera ikkanni nooha dadillisanno coye calla ikkikkinni muli barra ikkannoha hagiirsiisanno coyeno masaalino.

2 Yesuusi Kiristoosi Maganu Mangistere coyi'rino; tini mangiste bunshe baala huntanno hattono uulla gannate assitanno. (Luqaasi 4:43) Hakkawaro mannu tini Mangiste dagganno yanna afara hasi'rino. Isinni Yesuusi rosaano, “Ati koye ninke ledo hee'rattota anfeemmohunna alamete goofimarchi malaati maati?” yite xa'mitinosi. (Maatewoosi 24:3, NW) Isino tenne alame goofimarchi daannohu mamooteetiro afinohu Magano Yihowa callaati yee qolinonsa. (Maatewoosi 24:36) Ikkirono Yesuusi Maganu Mangiste keerenna ge'ne abbasera albaanni uullate aana heedhanno ikkitore masaalino. Isi coyi'rinori xa yannankera ikkanni no!

3 Hee'noommohu ‘alamete goofimarchira’ ikkinota leellishshanno taje buuxankera albaanni, hanni mannu ooso la''a dandiitinokki olire la'no. Kuni oli kainohu ayyaanaame alamera ikkirono, ninke aana abbinori no.

IIMA KAINO OLA

4 Konni maxaafira sa'u fooliishshora Yesuusi Kiristoosi 1914nni iima Nugusa ikkinota xawinsoonni. (Daanieeli 7:13, 14) Yesuusi Nugusa ikkanni hee'renni qaafo adhino. Qullaawu Maxaafi, “Iima olu kai” yaanno. ‘Mikaeelinna sokkaanosi dhudhuufunna [yaano Sheexaanu Daawuloosinna] sokkaanosi ledo olantu.’* Sheexaanunna busha sokkaanosi agaaninte olunni qeelante iiminni uullara tugantino. Maganunniti ammanantino sokkaano Sheexaanunna agaanintesi iiminni shorrantinohura hagiidhitino. Mannu ooso kayinni insa gede dihagiidhitino. Isinni Qullaawu Maxaafi togo yaanno: ‘Uullatenna baaraho bayisibao korkaatuno Sheexaanu shiima yanna gattinosita afe lowo hanqinni ki'newa dirrinona.’—Ajuu[j]a 12:7, 9, 12.

5 Iima kaino oli abbinore wodanchi. Sheexaanu lowo geeshsha hanqinohura uullate aana heedhannorira qarra naqino. La''attonte gede, ninke xa hee'noommohu hattee qarru yanna giddooti. Ikkollana kuni qarri “shiima” yannalla hee'ranno. Sheexaanu nafa tenne afino. Qullaawu Maxaafi tenne yanna “goofimarchu barra” yaanno. (2 Ximootewosi 3:1, NW) Maganu muli yanna giddo Daawuloosi abbanni noo gawajjo uullate aaninni hunannohura lowo geeshsha tashshi yaannonke! Hanni Qullaawu Maxaafi balaxe masaaleenna xa yannankera ikkanni noo coyi giddo gama la'no. Kunino hee'noommohu goofimarchu barra ikkinotanna Maganu Mangiste muli yanna giddo Yihowa baxxannorira hegere atoote abbitannota buuxisiisanno. Umo assine, Yesuusi yannankera ikkanno yiino malaatita shoole kifile la'no.

GOOFIMARCHU BARRA IKKITANNOTA BAYIRA IKKITO

Ola hudenna kalaqamu adaga leellishshanno misile

6“Gosa gosate aana mangiste mangistete aana ola kayissanno.” (Maatewoosi 24:7, NW) Sai xibbi dirira miliyoonetenni kiirranni manni olunni reyino. Mittu Ingilizete gobbahu xaggete borreessaanchi togo yee borreessino: “Lemiikki sani xaggete diri baalunkunni roore lowo mundee duˈnantinoho.…Uurrannokki oli ikkino sanaati yaa dandiinanni; wossanamino bayichcho shiima yanna fooliishsho agurranna, buuto qodhino wottaaddari base baalate olamino.” Alamete ikkito xiinxallitanno dirijjite fushshitino rippoorte togo yitanno: “[Lemiikki] sanira reyino manni, umi sani M.D kayise 1899 geeshsha noo oli baalunkunni reyinohunni sase ero rooranno.” Kunino 1914 M.D jammare kaino olinni 100 miliyoone ikkanno manni reyino. Olunni mitto mancho nafa shiira mageeshsha xissiissannoro anfoommohura, miliyoonetenni kiirranni manni olunni goofa mageeshsha xissiissannoronna manchintanni gedde assitannoro heda dandiinanni.

7“Hude ikkanno.” (Maatewoosi 24:7) Xiinxallaano saiha 30 diro gidu lowo geeshsha misino yitino. Ikkollana batinynyu manni gide hidhanno geeshshi woxe diafiˈrino woyi gide wixiˈranno baatto dinonsa. Konni daafira xaano hude no. Miliyoonetenni kiirranni manni xaano hudetenni gawajjamanni no. Alamete Fayyimmate Dirijjite heddanno garinni taaltino sagale hoonginni diru dirunkunni onte miliyoone saˈˈanno qaaqquulli reyanno.

8Bayira uullate huxano ikkitanno.” (Luqaasi 21:11, NW) Sayintistootu gaamo yitino gara ikkiro, 1990nni jammare nafa fooqete minna diigatenna baatto darate wolqa afidhinoti mereerimunni 17 uullate huxano diru dirunku ikkitino. Qoleno mereerimunni, fooqete minna uullate gantanno wolqa afidhinoti uullate huxano diru dirunku ikkitino. Wole dirijjite qolte togo yitino: “Uullate huxano saihu 100 diri giddo [600,000 saino] manna shitinoha ikkanna tekinolojete lophpho reyanno manni kiiro shiimarella qannassino.”

9“Xibba ikkanno.” (Luqaasi 21:11) Hikkiminnu sayinse lowo geeshsha lophphiturono keeshshinohu ikko haaru xibbi manna gawajjanni no. Mitte rippoorte yitino garinni shombu xibba, shekkeerenna koleera mitteenni kiirreenna 20 anfoonni xibbi muli diri kawa halaˈlanni haˈrino; mitu xibbi isinni xaggatenni nafa hurannokkiha ikkino. Isinni ajayi ajeenna 30 haaru xibbi kalaqamino. Kuri giddo gamu xagga nookkihonna shaannoho.

GOOFIMARCHU BARRA HEE'RANNO MANNA

Batinyu manni Maganu Qaali giddo noota hayyote amaale diadhanno

10 Qullaawu Maxaafi goofimarchu barra alamete aana ikkitannota bayira ikkito calla ikkikkinni mannu ooso akatino soorramannota masaalino. Hawaariya Phaawuloosi xaphphoomunni mannu akati hiittooha ikkannoro xawisino. Qullaawu Maxaafi 2 Ximootewosi 3:1-5 aana togo yaanno: ‘[Goofimarchu] barra qarrisanno diri daanno.’ Phaawuloosi xawisinohu mannu akati giddo gamu konni woroonni nooho:

 • umonsa baxxannore
 • woxe baxxannore
 • annahonna amate hajajantannokkire
 • ammanantinokkire
 • baxillu noonsakkire
 • umonsa qee'litannokkire
 • kaajjadda
 • Maganunni roorsite qawaaxxo baxxannore
 • amma'nitinore labburono ammanate wolqa kayinni kaaddinoreeti

11 Hee'ratto qooxeessira mannu hattooha ikkinoni? Hattooha ikkinoti dihuluullissannote. Bunshe assanno manni baalankawa no. Tini qolte Maganu muli yanna giddo bushuulle hunannota leellishshanno; korkaatuno Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Bushuullu mu'rote gede latturo, qoleno jaddo loossannori baalu daraarturo, hatti insa hegerera ba'annota leellishshanno.”—Faarso 92:7.

HAGIIRSIISSANNO IKKITO!

12 Addaho Qullaawu Maxaafi masaalinonte gede, goofimarchu diri qarru wo'minoho. Ikkollana tenne qarru wo'mino alame giddo, Yihowa magansi'ranno manni mereero hagiirsiisanno coyi no.

“Kuni Mangistennihu danchu duduwi uulla woˈmate sabbakamanno.”—Maatewoosi 24:14

Yihowa Farci'raasine dancha duduwo dudubbanno

13 Daanieeli masaalo, “Halaalaancho egenno batidhanno” yitanno. Kuni ikkannohu mamarooti? ‘Goofimarchu yannaraati.’ (Daanieeli 12:4) Roorenkanni 1914 kawa, Yihowa isira addinta soqqama hasidhannorira Qullaawu Maxaafi egennonsa lexxitanno gede kaa'linonsa. Maganu su'manna alaamasi, Yesuusi Kiristoosita wodote kakkalo, reyino manni noo garanna kaote hexxo lainohunni tashshi assanno halaale roore huwattanni hadhino. Hakkiinni saeno, Yihowa magansidhanno gosa uminsara horoomanno garinninna Maganoho ayirrinynye abbanno garinni hee'ra rossino. Qoleno, Maganu Mangiste loosi maatironna tini mangiste uullate aani qarra hiittoonni tirtannoro seekkite buuxxino. Insa tenne egennonsanni ma assitanno? Tini xa'mo konni goofimarchu diri giddo wo'mitanni nootewa wole masaalowa sa'neemmo gede assitannonke.

14 Yesuusi Sheexaanu alame goofimarcho lainohunni coyi'rino masaalo giddo togo yiino: “Kuni [Maganu] Mangistehu danchu duduwi uulla wo'mate sabbakamanno.” (Maatewoosi 24:3, 14, NW) Uulla wo'mate aana, Mangistennihu danchu duduwi yaano Maganu Mangiste maatiro, ise ma assitannoronna abbitanno atoote ragi'neemmohu hiittoonniitiro 500 aleenni ikkanno afiinni 235 sa'anno gobbara sabbankanni heeˈnoonni. Miliyoonetenni kiirranniri Yihowa Farci'raasine, Mangistenniha dancha duduwo diinaggaabbe sabbakkanno. Insa ‘[daga dagantenninna] ga're ga'rentenni, [gosa gosantenninna] afuu afuunkunni’ fulte gamba yitinoreeti. (Ajuu[j]a 7:9) Kuri Farci'raasine Qullaawu Maxaafi addinta mayyee rosiisannoro afa hasidhannore miliyoonetenni kiirranni manna woxe baatikki mitto mittoho Qullaawa Maxaafa xiinxallissanno. Yesuusi, Kiristaana ‘[mannu baalu] giwanno’ yee masaalinota hendanni wote, tini masaalo wo'mitino gari maala'lisanno!—Luqaasi 21:17.

ATI XA MA ASSATE HEDOOTTO?

15 Qullaawu Maxaafiti batinynye masaalo wo'mitinota la'nanni wote, xa hee'noommohu goofimarchu diro dilawannohe? Danchu duduwi Yihowa ikkino yaa geeshsha sabbakamihu gedensaanni, “goofimarchu” mitte huluullo nookkiha daanno. (Maatewoosi 24:14) “Goofimarchu” yaa Maganu uullate aaninni bunshe hunanno yannaati. Yihowa, affanni heedhenni isira badhe wodhitinore baala hunara Yesuusanna wolqaataamma sokkaano soyaanno. (2 Teselonqe 1:6-9) Hakkunni gedensaanni Sheexaanunna agaanintesi manna diso'risiissanno. Hakkiinnino Maganu Mangiste, isera maahoyye yite galtannorira baalaho lowo atoote dirrissanno.—Ajuu[j]a 20:1-3; 21:3-5.

16 Sheexaanu alamera goofimarchu mule ikkino daafira, ‘Xa ma assa hasiissannoekka?’ yine ninkeneeto xa'ma hasiissannonke. Yihowarenna isi ninkewiinni hasi'rannore rosa agura hooga busullete. (Yohaannisi 17:3) Qullaawa Maxaafa jawaantetenni xiinxalli. Yihowa fajjo assate hasi'ranno manni ledo ganynyite gamba yaa roso assi'ri. (Ibiraawuyaani 10:24, 25) Maganu Yihowa alame wo'mate noo mannira qixxeessinota lowo egenno afi'rate jawaati; qoleno Maganu albaanni ayirrinynye afi'ratto gede heeshshokki soorrite biddi assi'ri.—Yaaqoobi 4:8.

17 Rooru manni hee'noommohu goofimarchu diro ikkinota kultanno taje adhannokkita Yesuusi balaxe masaalino. Bushuulleho bao hedeweelchonna agarroonnikki garinni dagganno. Duuchchu mannira bao hashsha mooraanchu daanno garinni hedeweelcho kataffi yitanno. (1 Teselonqe 5:2) Yesuusi togo yee qorowisiisino: “Nohi yannara ikki gede, Manchi Beetti daa hakko garinni ikkitanno. Hakka waro wayi daga hunara albaanni Nohi howolo ei barri geeshsha, mannu itanninna aganni, adhanninna adhamanni no. Daga huni wayi daye wo'manka feye huni geeshsha diaffino. Manchi Beetti daano hakko garinni ikkitanno.”—Maatewoosi 24:37-39.

18 Konni daafira Yesuusi macciishshanni noo manna togo yiino: “Deerriweelo itatenninna agatenni hattono heeshshote daafira yaadatenni wodani'nera duhu bati'rannokki gedenna hakku barri hedeweelcho woshshaadote gede ikke daanno'nekki gede umi'nera qorophphe. Hakku barri uullate aana hee'ranno manni duuchchaho daannona. Daannoha wo'manka coye dandiitine sa'inanni gedenna Manchu Beetti albaanni [ayirrinynye afidhine] uurritinanni gede wo'ma wote huuccidhinanni baqqi yitine agadhe.” (Luqaasi 21:34-36, NW) Konne Yesuusi coyi'rino qaale seekke hixamanynya busullete. Mayira? Korkaatuno Maganinke Yihowanna “Manchu Beetti” yaano Yesuusi Kiristoosi albaanni ayirrinynye afi'ranno manni, Sheexaanu alame ba'anno yannara keere sa''atenna xa daggara mule nootera haaro alamera hegerera hee'rate kaayyo afi'ranno!—Yohaannisi 3:16; 2 Pheexiroosi 3:13.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

 • Olu, hude, uullate huxanonna xiwanu goofimarchu diri malaateeti.—Maatewoosi 24:7; Luqaasi 21:11.
 • Goofimarchu diro duuchchu mannooti umonsa, woxenna qawaaxxo baxxanno; Magano kayinni dibaxxanno.—2 Ximootewosi 3:1-5.
 • Tenne goofimarchu yannara Maganu Mangistehu danchu duduwi alame wo'mate sabbakamanni no.—Maatewoosi 24:14.

*  Mikaeeli Yesuusi Kiristoosiha wole su'ma ikkasi buuxate Guwuursha lai.


Xiinxallote Xa'muwa

1. Albaage ikkannore kulannonkehu maati?

2, 3. Rosaanosi Yesuusa mayite xa'mitusi? Isina mayyee qolinsa?

4, 5. (a) Yesuusi Nugusa ikkanni hee'reennanni iima mayi maikki? (b) Ajuu[j]a 12:12 garinni, iima kaino oli marichcho abbino?

6, 7. Yesuusi olanna hude lainohunni masaalino masaalo yannankera wo'mitanni noohu hiittoonniiti?

8, 9. Yesuusi uullate huxanonna xibba lainohunni masaalino masaalo wo'mitinota leellishannori mayi no?

10. Layinki Ximootewosi 3:1-5 aana masaalloonni garinni yannankera mannu akati hiittooho?

11. Bushuullu albaagge ikkitannore Faarso 92:7 mayite xawissanno?

12, 13. “Halaalaancho egenno” tenne “goofimarchu yanna” giddo batidhinohu hiittoonniiti?

14. Xaa yannara Mangistenniha dancha duduwo sabbakate loosi mageeshshi geeshsha hala'lino? Sabbakkanni noorina ayeooti?

15. (a) Xa hee'noommohu goofimarchu diro ikkinota ammanatto? Mayira? (b) Yihowara badhe wodhitannori “goofimarchu” yannara maikkitanno? Maganu Mangistera maahoyye yite galtannori hakkawote maa afidhanno?

16. Busule ikka maa assate?

17. Rooru mannira bao hedeweelcho kataffi yitannonsahu mayiraati?

18. Yesuusi coyi'rinoha hiikkonne qorowishsha hixamanynya hasiissannonke?