Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

FOOLIISHSHO TONAALEE

Halaalaancho Amma'na Seekkite Cu'miri

Halaalaancho Amma'na Seekkite Cu'miri

Magansi'rate misilla horoonsi'ra lainohunni Qullaawu Maxaafi mayyaanno?

Amma'nate ledo xaado afi'rino ayyaana ayirrisa lainohunni Kiristaanaho mayi lao noonsa?

Manna koffi assittokkinni ammanoottore woleho kula dandaattohu hiittoonniiti?

LAWISHSHAHO, mittu manchi bowe xiniinanno ishine maaxame tuganni keeshshinohura nootto qooxeessi gudisire bowino yine hendo. Konni daafira xa hakko hee'ra heeshshote lowo gawajjo abbitanno. Tenne afittoro ma assatto? Hakko qooxeessinni fulte wolewa ha'ratto. Fulte ha'ritto gedensaanni nafa, ‘Xiwana abbitanno jarme sa'uekka?’ yite huluullamattora dandaatto.

2 Kaphphu amma'na garino hattooho. Qullaawu Maxaafi kaphphu amma'na so'rote rosinninna assootinni battaabbinota kulanno. (2 Qorontoosi 6:17) Alamennita kaphphu amma'na baala amaddinotenni ‘Bayira Baabiloonewiinni’ rakke fula hasiissinohehu iseraati. (Ajuu[j]a 18:2, 4) Ati isewiinni fulootto? Fuloottoha ikkiro, dancha assootto. Ikkeennano kaphphu amma'nawiinni fula woyi fuloottota borrotenni egensiisa calla baqe di''ikkitino. Tenne assittohu gedensaanni nafa, ‘Kaphphu amma'na rumudda giddo'ya gattinokka?’ yite ateneeto xa'ma hasiissannohe. Hanni mito mito lawishsha la'no.

MISILLANNA BI'REE ANNUWA MAGANSI'RA

Alame wo'mate mannu magansi'ranno gara

3 Mitu mannira seeda diro mininsa giddo misillanna qullaawa asse la''anno base noonsa. Togoori aterano mine nooheni? Nooheha ikkiro, togoori illete leellannori nookkiha Magano huucci'ra gooddo labbe leeltahera dandiitanno. Isinni miteekkite togoo misilla giddo gamate ledo quraanynyamoottoha ikkara dandaanno. Ikkollana, Magano hiittoonni magansi'ra hasiissannonkero kulannonkehu Magano umosiiti; qoleno Qullaawu Maxaafi, Maganu misilla horoonsi'ne magansi'nasira hasi'rannokkita kulannonke. (Wolaphpho 20:4, 5; Faarso 115:4-8; Isayyaasi 42:8; 1 Yohaannisi 5:21) Konni daafira, kaphphu amma'na ledo xaado afi'rino uduunni hee'rihero fushshite hunte halaalaancho amma'na seekkite cu'mira dandaatto. Yihowa togoo uduunne ‘effire giwannonte’ gede, atino togoore effidhe giwi.—Marro 27:15.

4 Qoleno kaphphu amma'na giddo duuchchu manni bi'ree annuwa magansi'ranno. Lawishshaho, mite mite basera mannu annaho xorshi'ranno. Mitu manni Qullaawu Maxaafi halaale afansara albaanni, reyino manni ayyaanaame alame giddo nootanna kaa'lara ikko gawajjara dandaannota ammananno. Miteekkite reyino fiixakki hagiirsiisate lowore assoottoha ikkara dandaanno. Ikkollana konni maxaafira fooliishsho 6 aana rosittonte gede, reyino manni mittore diafanno. Konni daafira reyino manna coyishiishate assinanni sharro mittoreno dikaa'litanno. Reyino fiixinkewiinni woyi jaalinkewiinni dagginota labbannoti ayee sokkano agaanintetewiinni daggannote. Konni daafira Yihowa Isiraeelete gosa, reyino manna coyishiishate wo'naaltannokki gede woyi wolu ayee garihunni agaanintete loosinni xeertidhanno gede hajajino.—Marro 18:10-12.

5 Konni albaanni misilla horoonsidhe magansi'rattoha woyi annaho xorshi'rattoha ikkiro, xa ma assa dandaatto? Tenne hajo lainohunni Maganoho mayi lao noosiro kultannota Qullaawu Maxaafi kifile nabbabbe heeshshi gotti assite hedi. Halaalaancho amma'na seekkite cu'mira hasi'rattota huuccattotenni barru baala Yihowara kuli; hattono hedokki isi hedo gedeeta ikkitara kaa'lannohe gede huucci'ri.—Isayyaasi 55:9.

HUNDI KIRISTAANI GANNA DIAYIRRISINO

6 Mittu manchi amma'na kaphphu amma'na ayirrissanno ayyaaninni battaabbara dandiitanno. Hanni Gannu ayyaana lawishsha assine adhino. Gannu ayyaani Yesuusi Kiristoosi ilama qaagate ayirrinsanni ayyaanaati yine kullanni; qoleno ninke Kiristaanaho yitanno amma'na roore anga konne ayyaana ayirrissanno. Ikkeennano, umi sanira heedhinori Yesuusi rosaano konne ayyaana ayirrissinota kultannoti mitte tajeno dino. Mittu maxaafi togo yaanno: “Kiristoosi ilamihunni kayise lamu sani geeshsha, isi ilamino barra mittuno diafino; afara hasi'rinohuno boode mannaatilla.”

7 Yesuusi rosaano isi ilamino barra badde affoommero nafa konne barra diayirrissanno. Mayira? Korkaatuno, Ze Worldi Buuki Insayikilopiidiya yinanni maxaafi, hundi Kiristaani “ilamate barra ayirrisa Kiristaana ikkitinokki daga budi gede asse la''anno” yaanno. Qullaawu Maxaafi giddo ilantino barra ayirrissinota kulloonniri lame nugussa no; insano Yihowa magansidhannore di''ikkitino. (Kalaqo 40:20; Maarqoosi 6:21) Qoleno Magano ammantinokki daga magannansa galaxxate ilamate barra ayirrissanno. Lawishshaho Roomu gosa Onkoleessa 24, Diyaana yinanniti meya magani ilantino barra ayirrissanno. Tini gosa hakkuyinni layinki barra Appoolo yinannihu arrishshote maganinsa ilamino barra ayirrissanno. Konni daafira ilamate barra ayirrisa, Kiristaanu amma'na ledo ikkikkinni dagate amma'na ledo xaado afidhino.

8 Umi sani Kiristaani Yesuusi ilamino barra ayirrissinokkihu wolu korkaatino no. Yesuusi rosaano ilamate barra ayirrisa haafa amma'na ledo xaado afidhinota affukki digattino. Lawishshaho, bi'ree yannara batinynyu Giriketenna Roomu manni, mittu qaaqqi ilamanno wote mittu ayyaani daye hakko qaaqqo heeshshosi diro wo'ma agaranno yite ammantanno. Ze Loori Ofi Berzideyisi yinanni maxaafi togo yaanno: “Kuni ayyaani hakko qaaqqi ilamino barra ilamate barrasi ayirrinsanni magani ledo dahaawino fiixooma afi'rino.” Yesuusa haafa amma'na ledo xaadinse ayirrinsannihu ayee ayyaanino Yihowa horonta dihagiirsiisanno. (Isayyaasi 65:11, 12) Ikkina batinynyu manni Gannu ayyaana mayira ayirrisannoyya?

GANNU AYYAANI JAMMARINO GARA

9 Mannu Yesuusi ilamino barra Sadaasa 25nni ayirrisa jammarinohu Yesuusi uullate aana hee'rihunni shiimu xibbii diri gedensaanniiti.* Ikkollana kuni barri Yesuusi ilaminoha di''ikkino; korkaatuno isi ilaminohu Birrate aganira ikkinota taje leellishshanno.# Ikkina Sadaasa 25 mayira doorriyya? Gedensaanni higge ninke Kiristaanaho yitinori mitu mannooti, “kuni barrinna Roomu daga ayirrissannohu ‘qeelantannokki arrishshohu’ ilamate barri mitto ikkara hasidhino.” (Ze Niwu Insayikilopiidiya Biritaanika) Hawado arrishshote wolqa ajjanno wote, Kiristaana ikkitinokki daga iibbillenna xawaabba uyitanno arrishsho hadhinowiinni xeerto gobbanni higganno gede addi addi ayyaana ayirrissanno. Arrishsho hadhinowiinni higate ha'rinshose jammartannohu Sadaasa 25nniiti yine hendanni. Amma'nate marooti Kiristaana ikkitinokkire qolate yite, konne ayyaana ayirrisa jammartino; qolteno “Kiristaanu ayyaana” lawisate wo'naaltino.%

10 Gannu ayyaani Kiristaana ikkitinokki dagawiinni dayinoha ikkinota buunxinku keeshshino. Gannu ayyaani Qullaawa Borro giddo nookki daafira, 17ki sanira Ingilizetenna mite mite Ameeriku gobbara ayirrinsannikki gede hoolloonni. Hakkawaro wole agurina Gannu barra looso agure mine hosino mancho qorichchinshanni. Ikkollana lowo yanna keeshshikkinni, bashsho budi galagale egennamanni ha'ri; qoleno wolu haaru budi lexxi. Gannu ayyaani galagale egennamino ayyaana ikki; haammata gobbara xaa geeshsha nafa egennaminoho. Ikkeennano, Gannu ayyaani kaphphu amma'na ledo xaado afi'rinoha ikkino daafira, Magano hagiirsiisa hasi'ranno manni diayirrisanno; qoleno dagate amma'na ledo xaado afi'rinoha ayee ayyaanano diayirrisanno.^

AYYAANNA XINTANTINO GARI XIWINOREETI?

Ishinu wo'mino gadawi giddo karameella afi'rittoro, hakkonne karameella haadhe itatto?

Ishinu wo'mino gadawi giddo uwino karameella

11 Mitu mannooti togoo ayyaanna dagginohu dagatewiinni ikkinota ammanturono ayirrisa kayinni so'ro ikkitinokkiha lawannonsa. Isinni rooru manni ayyaana ayirrisanno wote kaphphu amma'nare diassaawanno. Hattono togoo qixxaawo maate mimmitunniwa gamba yitanno gede assitanno. Aterano hatto lawannohe? Hatto ikkiro, halaalaancho amma'na seekke cu'mira kabbaade labbinohehu maatekki baxatto daafiraati ikkinnina kaphphu amma'na baxattohura di''ikkino yaate. Maate xintino Magani Yihowa, fiixikki ledo gamba yite hee'rattora hasi'rannota mittore huluullantooti. (Efesooni 3:14, 15) Ikkeennano fiixikki ledo Magano hagiirsiisanno garinni gamba yite hee'ra dandaatto. Hawaariya Phaawuloosi roorenka mitii'ma hasiissannonkehu maahootiro borreessanni togo yiino: ‘Mootichcha hagiirsiisannohu maatiro buuxxinanni xawaabbu ooso gede ikkitine heedhe.’—Efesooni 5:10.

12 Xaa yannara ayirrinsanni ayyaanna xintantino gari hakkeeshshi geeshsha xiwinokki coyeeti yite hedattora dandaatto. Ayyaanna xintantino gari xiwino coyeeti? Ee, lowo geeshsha! Lawishshaho, ishinu noo gadawi giddo karameella afi'rittoro, hakkonne karameella haadhe itatto? Itattokkiti leelte noote! Hakko karameellichchi xurino. Hakko karameellichchinte gede, ayyaanna hagiirsiissannore labbara dandiitanno; ikkeennano ishinino bayichchinni dagginoreeti. Halaalaancho amma'na seekke cu'mirate, masaalaanchu Isayyaasite gedee lao heedhankera hasiisanno. Isi Magano halaalunni magansidhannore togo yiino: “Batte ikkino coye kissinoonte.”—Isayyaasi 52:11.

WOLU MANNI LEDO WODANCHATENNI HEE'RI

13 Mannu ayirrisanno ayyaanna diayirriseemmo yite wossa'natto yannara mitiinsanno coyi tuncu yaahera dandaanno. Lawishshaho, ledokki loosanno mannira loosu bayichcho ayyaana ayirrisate assinanni qixxaawora karsama hoogakki xagge ikkitansara dandiitanno. Mittu manchi Gannu ayyaanira mitore uyihero ma assatto? Hakkoye uyinohere adha so'ro ikkitino? Galtekki ati ammanatto coye ammantannokkiha ikkirona? Oosokki ayyaana ayirrisa hoogansanni xeinonsa coyi nooha lawannonsakki gede ma assa dandaatto?

14 Mitto mittonka coye hiittoonni tirattoro afate wodancha hasiissannohe. Mittu manchi hawalle iillishihe yiihero, danchare hedinoheha hakkonne mancho haranchunni galateemmohe yite sa''attora dandaatto. Kayinni hatto yiihe manchi ledo barru baala xaadattoha ikkiro woyi mitteenni loossinanniha ikkirona? Hatto ikkiro, galateemmohe yaa calla ikkikki Ganna ayirrisattokki korkaata kulattosira dandaatto. Kayinni ayeewoteno hayyichcha ikki. Qullaawu Maxaafi togo yee amaalanno: ‘Mittu mittunku manchira hiittoonni [dawaro] qola hasiissanno'nero affinanni gede ayeewoteno coyidhinanni coyi macciishshanno mannira coommannohanna baxisannoha ikko.’ (Qolasiyaasi 4:6) Wole manna mishattokki gede qorophphi. Hatteentenni ammanakki hayyotenni kuli. Mannu noowa gamba yaano ikko mannaho mitore aanna mannu mitore uyihero adha giwattokkita, kayinni togoore wole barra assa hasi'rattota xawisse kuli.

15 Mittu manchi Gannu ayyaanira mitore uyihero ma assatto? Tenne hajo wossa'nate addi addi coye seekke huwata hasiissanno. Mitore uyihe manchi, “Ayyaana ayirrisattokkita afoommo; kayinni konnerichcho aammohera hasi'roommo” yaahera dandaanno. Hattee yannara uyinohere adha ayyaana ayirrisa di''ikkitino yite wossa'nattora woyi hoogattora dandaatto. Kayinni hakko manchi amma'nakki afinokkiha ikkiro, hakkonne ayyaana ayirrisattokkita kulattosira dandaatto. Hatto assakki, hakkawote isiwiinni uyinohere adhite ka'e qolte mitore aattosikkihu mayiraatiro kulate kaa'lannohe. Wole ragaanni kayinni, ammanakki seekkite cu'miroottotanna te'ee fattanate yine woyi maalaamittete xiqimera yite hedokki soorrattotanna te'ee afate yine mitore uyinihero adha hoogakki busullete.

MAATEKKI MIILLA AMMANAKKI HARUNSITANNOKKIHA IKKIRONA?

16 Maatekki miilla ammanakki harunsitannokkiha ikkiro ma assatto? Xaano hayyichcha ikki. Fiixikki ayirrisannoha mitto mittonka bude woyi ayyaana lainohunni insa ledo yekkeerama dihasiissannohe. Hatteentenni, insa ate hedo ayirrissara hasi'rattonte gede, atino insa hedo ayirrisi. (Maatewoosi 7:12) Maatekki ayirrissanno ayyaanira karsamatto gede assannoheha ayee coyeno assattokki gede qorophphi. Wole ragaanni kayinni, ayyaana ayirrisate ledo xaado afi'rinokki coyi tuncu yaannohe wote hakko coyira sumuu yitanno qaafo adhi. Ikkeennano, ayeewoteno danchu tii''i hee'rannohe gede assannoha yaano gedenaanni hige gaabbisannohekki coye assa hasiissannohe.—1 Ximootewosi 1:18, 19, NW.

17 Oosokki Qullaawa Borro faqqaddannokki ayyaana ayirrisa hoogansanni xeinonsari nooha lawannonsakki gede ma assa dandaatto? Ayyaanu nookki yannara assatto coyi konnira lowo geeshsha kaa'lanno. Mitu anninna ama oosonsara ayyaanu nookki yannara mitore aatenna assate qixxaawo assitanno. Oosokkira aattora dandaatto coyi baalunkunni roortinoti yannakkiitinna baxilleho.

HALAALAANCHO AMMA'NA HARUNSI

Maate Magano magansidhanni no

Halaalaancho amma'na seekke cu'mira lowo hagiirre abbitanno

18 Magano hagiirsiisate kaphphu amma'na effidhe giwanna halaalaancho amma'na seekkite cu'mira hasiissannohe. Halaalaancho amma'na seekke cu'mirate ma assa hasiissannonke? Qullaawu Maxaafi togo yee xawisanno: ‘Baxillehonna danchu loosira baqqi yine hee'neemmo gede [ku'u ku'uyira assaambo]. Duuchcha yannara xaandanni ninke ninkeneewa mimmito kaajjinsho ikkinnina mitu mitu rossino gede gamba yaanke agurroonke. Roorenkanni Mootichchu daanno barri gamba yiinota qaagginanni konne roorsitine asse.’ (Ibiraawuyaani 10:24, 25) Kiristaanu gambooshshi Maganu hasi'ranno doogonni iso magansi'rate atera hagiirsiissanno yannaati. (Faarso 22:22; 122:1) Togoo gambooshshi ammanamino Kiristaani ku'u ko'onne ‘jawaachchishanno’ gede kaa'lanno.—Roomu Sokka 1:12.

19 Halaalaancho amma'na seekkite cu'miratto gede assitannoheti wole doogo Yihowa Farci'raasine ledo Qullaawa Maxaafa xiinxallite afi'rootto egenno wolu mannira kulate. Yannankera alame bunshetenni wo'mitinohura batinynyu manni “dadillanninna wi'lanni no.” (Hiziqeeli 9:4) Miteekkite atino togoo ikkitonni wi'lannonna dadillanno manna afittokki digatootto. Hatto ikkiro, konni mannira Qullaawa Maxaafa rosse afi'rootto hexxo mayira dikulattonsa? Addu Kiristaani ledo gamba yiittoronna Qullaawu Maxaafiha hagiirsiisanno halaale wolootaho kulitto kiiro, miteekke wodanikkira rumuxxe gatinoha kaphphu amma'na roso sunu sununni fushshite huna dandaatto. Halaalaancho amma'na seekkite cu'mirittoro lowo hagiirrenna atoote afi'rattota mittore huluullantooti.—Milkiyaasi 3:10.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Halaalaancho amma'na harunsate, misile horoonsi'ne magansi'ranna annaho xorshi'ra dihasiissanno.—Wolaphpho 20:4, 5; Marro 18:10-12.
  • Magano ammantinokki dagawiinni daggino ayyaanna ayirrisa so'rote.—Efesooni 5:10.
  • Addu Kiristaani ammaninore wolu mannira kulannohu hayyotenniiti.—Qolasiyaasi 4:6.

*  Mite gobbara Gannu ayyaana Sadaasa 29nni ayirrinsanni.

#  Guwuursha lai.

%  Sadaasa 25 doorranni gede assinohu wolu korkaati, Saaterneeliya yinanni ayyaanaati. Kuni ayyaani Roomu daga irshu maganonsa galaxxate Sadaasa 17-24 geeshsha ayirrissannoho. Saaterneeliyu ayyaana mannu lowo jilinni, danna sae itatenninna agatenni hattono mimmitoho mitore aatenni ayirrisanno.

^  Wole egennantino ayyaanna ayirrisa lainohunni addu Kiristaanira mayi lao noonsaro buuxate Guwuursha lai.


Xiinxallote Xa'muwa

1, 2. Kaphphu amma'na agurte fulitto gedensaanni ateneeto mayite xa'ma hasiissannohe? Tini hasiissinota ikkitinohu mayiraati?

3. (a) Magansi'rate misilla horoonsi'ra lainohunni Qullaawu Maxaafi mayyaanno? Mitu mannira Maganu yaannota adha kabbaaddannonsahu mayiraati? (b) Kaphphu amma'na ledo xaado afi'rinori hee'rihero ma assa hasiissannohe?

4. (a) Annaho xorshi'ra mitte xiqime afidhinokkita mayinni anfeemmo? (b) Yihowa mannasi ayee garihu agaanintete loosinni xeerti'ranno gede hajajinohu mayiraati?

5. Bashsho nootto amma'na giddo misilla horoonsi'rattoha woyi annaho xorshi'rattoha ikkiro, xa ma assa dandaatto?

6, 7. (a) Ganna mayi ayyaanaati yine kullanni? Umi saniri Yesuusi harunsaano Gannu ayyaana ayirrissinoni? (b) Hundite Yesuusi rosaano waro ilamate barra ayirrisa mayi ledo xaado afidhino?

8. Ilamate barra ayirrisanna haafa amma'na mayi fiixooma afidhinoro xawisi.

9. Sadaasa 25 Yesuusi ilamino barraati yine ayirrisate doorroonnihu mayiraati?

10. Sa'u yannara gamu manni Ganna ayirrisinokkihu mayiraati?

11. Mitu manni ayyaana ayirrisannohu mayiraati? Roore mitii'ma hasiissannonkehu kayinni maahooti?

12. Ishinino bayichchinni daggino ayyaanna ayirrisa hasiissannonkekkihu mayiraatiro lawishshunni kuli.

13. Ayyaana diayirriseemmo yite wossa'natto wote hiikku mitiinsanno coyi tuncu yaahera dandaanno?

14, 15. Mittu manchi hawalle iillishihe yiihero woyi Gannaho mitore uyihero ma assatto?

16. Ayyaana ayirrisa lainohunni wossa'natto wote hayyichcha ikka dandaattohu hiittoonniiti?

17. Oosokki wole ooso ayyaana ayirrissanna la'e xeinonsari noohu gede assite heddannokki gede ma assa dandaatto?

18. Kiristaanu gambooshshe ha'ra halaalaancho amma'na seekkite cu'mirate kaa'litannohehu hiittoonniiti?

19. Qullaawu Maxaafinni rosoottore wolootaho kula maaho kaa'litannohe?