Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

FOOLIISHSHO TONAASETTE

Cuuama Maganunniwa Roore Shinqeemmo Gede Kaa'litannonke

Cuuama Maganunniwa Roore Shinqeemmo Gede Kaa'litannonke

Kiristaanu cuuamannohu hiittoonniiti?

Mittu manchi cuuamate maa assa hasiissannosi?

Mittu manchi isonooto Maganoho sayise aannohu hiittoonniiti?

Cuuamate qara ikkino korkaati maati?

KUNEETI kowiichcho wayi noona cuuama hoolannoeri mayi no?” Tini xa'mo umi sanira silxaane noosihu mittu Itiyophphiyu manchi xa'minote. Filiphphoosi yinanni Kiristaanchi konni manchira Yesuusi daanno yine qaale e'noonni Mesihichcha ikkinota xawise kulino. Kuni Itiyophphiyu manchi Qullaawa Borronni rosinori hagiirsiisinosi daafira rosinore loosu aana hosiisate kaino. Isi cuuama hasi'rinota kulino!—Soqqamaanote Looso 8:26-36.

Umi sanira hee'rinoha silxaane noosiha Itiyophiyu mancho

2 Yihowa Farci'raasine giddo mittu ledo konni maxaafita sa'u fooliishshuwa seekkite xiinxalloottoha ikkiro, ‘Cuuama hoolannoeri isi mayi no?’ yite xa'mate qixxaawoottoha ikkara dandaanno. Qullaawu Maxaafi giddo noota gannatete hegere heeshsho hee'rate hexxo xa seekkite afootto. (Luqaasi 23:43; Ajuu[j]a 21:3, 4) Qoleno reyitinori noo garanna kaote hexxo rosootto. (Mekibibi 9:5; Yohaannisi 5:28, 29) Miteekkite Yihowa Farci'raasine gamba yitanno songowa hadhe halaalaancho amma'na giddo noo manni ikkito illekkinni laoottoha ikkara dandaanno. (Yohaannisi 13:35) Hakkiinni saeno, Maganu Yihowa ledo gilletenni fiixooma jammaroottoha ikkara dandaanno.

3 Maganoho soqqama hasi'rattota leellisha dandaattohu hiittoonniiti? Yesuusi rosaanosi togo yiino: ‘Hadhine manna duuchcha cuu'inanni rosaano asse.’ (Maatewoosi 28:19) Yesuusi umisi wayi giddo cuuame lawishsha ikkino. Isi cuuaminohu bisoho waa winxeenna di''ikkino; woyi umoonni qolle waa dunneenna di''ikkino. (Maatewoosi 3:16) “Cuua” yine tirroonnihu Girikete qaali “lixisa” yitanno tiro afi'rino. Konni daafira Kiristaanu cuuamannohu woˈmunni wo'ma wayi giddo lixeeti.

4 Wayinni cuuama Yihowa ledo fiixooma hasi'rannohura baalaho hasiissannote. Cuuama Maganoho soqqamate hasatto nooheta mannaho leellishshanno. Cuuamakki Yihowa fajjo assa hagiirsiissannoheta leellishshanno. (Faarso 40:7, 8) Ikkollana cuuama dandaatto gede assa hasiissannoheri no.

EGENNONNA AMMANA HASIISSANNO

5 Umi qaafo adha jammarte nootto. Hiittoonni? Qullaawa Maxaafa ganynyite xiinxallakkinni Magano Yihowanna Yesuusi Kiristoosi lainohunni egenno afi'rootto. (Yohaannisi 17:3) Ikkollana rosattori gana lowori no. Kiristaanu “[Maganu] fajjotenni gara ikkitino egennonni wo'ma” hasiissannonsa. (Qolasiyaasi 1:9, NW) Togoo egennonni wo'mate Yihowa Farci'raasineha songote gambooshshe beeqqa lowo geeshsha kaa'litannohe. Togoo gambooshshe beeqqa lowo geeshsha hasiissannote. (Ibiraawuyaani 10:24, 25) Ganynyite gambooshshe beeqqakki Maganunnire ledde afatto gede kaa'litannohe.

Cuuamate, gara ikkitinota Maganu Qaali egenno afi'ra hasiissanno

Qullaawa Maxaafa xiinxallanni noo manna

6 Ikkeennano cuuamate Qullaawu Maxaafi giddo noore baala afa dihasiissannohe. Silxaane noosihu Itiyophphiyu manchi gama egenno afi'rinoho; ikkollana Qullaawa Borrota mite mite kifile huwatate kaa'lo hasiissinosi. (Soqqamaanote Looso 8:30, 31) Hatteente gede, atino rosattori lowori no. Isinni, Maganunnire rosatto rosi digoofanno. (Mekibibi 3:11) Ikkeennano, cuuamattora albaanni Qullaawu Maxaafiha xinta ikkino roso huwatanna ammana hasiissannohe. (Ibiraawuyaani 5:12) Lawishshaho, reyitinori noo gara, Maganu su'minna Mangistesi hasiissannohu mayiraatiro afanna ammana hasiissannohe.

7 Ikkollana ‘ammana nookkiha Magano hagiirsiisa dandiinannikkihura’ egenno calla baqe di''ikkitino. (Ibiraawuyaani 11:6) Bi're Qorontoosi katamira hee'rinohu mitu mitu manni Kiristaanu sabbakino sibikate macciishshihu gedensaanni, ‘ammane cuuaminota’ Qullaawu Maxaafi kulannonke. (Soqqamaanote Looso 18:8) Insante gede, Qullaawa Maxaafa xiinxallakki Qullaawu Maxaafi ayyaanunni borreessaminoha Maganu Qaale ikkinota ammanatto gede assitahera hasiisanno. Qullaawa Maxaafa xiinxallakki, Maganu uyino hexxo ammanatto gedenna Yesuusiti wodote kakkalo manna gatisate wolqa afidhinota ammanatto gede assitahera hasiisanno.—Iyyaasu 23:14; Soqqamaanote Looso 4:12; 2 Ximootewosi 3:16, 17.

QULLAAWU MAXAAFI HALAALE WOLEHO KULI

8 Ammanakki lexxitanni hadhuro, afoottore mannaho kulittokki sammi yite diafatto. (Ermiyaasi 20:9) Maganunnirenna alaamasi woleho kulate lowo geeshsha quqquxamatto.—2 Qorontoosi 4:13.

Ammana, ammanootto coye woleho kulatto gede kakkayissahera hasiisanno

Ammanino coye wolootaho kulanni noo mancho

9 Qullaawu Maxaafi halaale fiixikkira, jaallakkira, olliikkiranna ledokki loosanno mannira kulatenni jammara dandaatto; tenne assatto woyite hayyotenni assi. Yannate gedensaanni darajjaino garinni Yihowa Farci'raasine ledo sabbaka dandaatto. Tenne hajo lainohunni Qullaawa Maxaafa rosiisihe Farci'raasinchi ledo hasaawa waajjitooti. Faajjete sabbakate deerra iillittoro, atinna rosiisihe Farci'raasinchi, lame songote cimeeyye ledo hasaabbinanni gede qixxaawo assinanni.

10 Tini qixxaawo Maganu ge'reewi allaalaasine ledo yaano Kiristaanu songo cimeeyye ledo seekkite egennamatto gede kaa'litannohe. (Soqqamaanote Looso 20:28; 1 Pheexiroosi 5:2, 3) Tini cimeeyye Qullaawu Maxaafiha xinta ikkino roso huwatoottotanna ammanattota, Maganu qaali garinni hee'rakki, qoleno addinta Yihowa Farci'raasincho ikka hasi'rattotanna te'ee buuxxanno. Hakkiinnino cuuamoottokki halashshaancho ikkite faajjete sabbaka dandaattota kultannohe.

11 Wole ragaanni kayinni faajjete sabbaka dandaatto gede, heeshshokki giddo mite mite soorro assanna mito mito amale agura hasiissannoheha ikkara dandaanno. Agura hasiissannohe coyi giddo gamu, wolu mannira maaxxe keeshshoottore ikkara dandaanno. Konni daafira, cuuamoottokki halashshaancho ikkate xa'mi'rakkira albaanni kabbaade ikkino cubbiwiinni, yaano soorro, dimba, hashiishe aganna caate ita lawinore xooqa hasiissannohe.—1 Qorontoosi 6:9, 10; Galatiya 5:19-21.

MAARO EANNA SOORRAMA

12 Cuuama dandaatto gede assa hasiissannoheri wolurino no. Hawaariya Pheexiroosi, ‘Cubbi'ne hayishshamanno gede [maaro e'e, hattono soorramme]’ yiino. (Soqqamaanote Looso 3:19) Maaro ea yaa assootto cubbira giddokkinni gaabbate yaate. Maaeela heeshsho hee'ranno manchi maaro ea hasiissannositi dihuluullammannite. Ikkollana maaeela heeshsho hee'rannokki manchi nafa maaro ea hasiissannosi. Mayira? Korkaatuno mannu ooso baala cubbaataamma ikkitinohura Maganu maaro hasiissannonsa. (Roomu Sokka 3:23; 5:12) Qullaawa Maxaafa xiinxallakkira albaanni Maganu fajjo maatiro diafootto. Maganu fajjo maatiro afittokki fajjosi garinni hee'ra didandaatto. Konni daafira maaro ea hasiissannote.

13 Maaro eino manchi ‘soorrama’ woyi albi doogosinni higa hasiissannosi. Maaro ea gaabba calla di''ikkitino. Konni albaanni hee'ratto heeshsho aguratenna dancha ikkino coye assate qodhite ka''a hasiissannohe. Cuuamakkira albaanni maaro eanna soorrama hasiissannohe.

ATENEETO MAGANOHO SAYISSE AA

14 Cuuamakkira albaanni assa hasiissannohehu wolu qaru coyi no. Hakkuno ateneeto Yihowara sayisse aate.

15 Wo'mu wodani huuccattonni ateneeto Yihowara sayisse aatto wote, hegerera isiha calla ikkate qaale eatto. (Marro 6:15) Mittu manchi togoo qaale eannohu mayiraati? Lawishshaho, mittu beetti mitte beetto adhara coyi'ramino yine hendo. Ise roore afanni ha'ranno wotenna danchu akati nooseta buuxiro tini beetto roore baxissanni hadhannosi. Yannate gedensaanni tenne beetto adhara huucci'ranno. Seenne adha halaafinate leddannoti dikaandannite. Ikkollana tenne beettora noosi baxilli ise adhanno gede assannosi.

16 Atino Yihowa affanninna baxxanni ha'rittoro ateneeto qooffatittokki isira soqqamate kakka''atto. Maganu Beetto Yesuusi Kiristoosi harunsa hasi'rannohu ayiino “umosi [kaada]” hasiissannosi. (Maarqoosi 8:34) Gillenke hasattonna iqqidenke Maganoho woˈmunni wo'ma hajajammeemmota hooltannonkekki gede umonke kaada hasiissannonke. Konni daafira, cuuamakkira albaanni Yihowa fajjo assa heeshshokki giddo qara coye ikka hasiissannose.—1 Pheexiroosi 4:2.

GUFIRUMMORONA YITANNO WAAJJA QEELA

17 Mitu manni gufirummorona yee waajjanno daafira, insaneeto Yihowara sayise aate hobbi ruxxi yaanno. Aneneeto Maganoho sayise uummoro Maganu albaanni xa'mameemmo yee waajjara dandaanno. So'ro loose Yihowa dadilliseemmo yee waajjanno daafira, insaneeto Yihowara sayise aa hooga woyyitannoha lawannonsa.

18 Yihowara noohe baxilli lexxanni ha'riro, ateneeto isira sayisse aatenna eootto qaale agadhate kakka''atto. (Mekibibi 5:4) Ateneeto Maganoho sayisse uyitto gedensaanni, “Yihowa woˈmunni wo'ma hagiirsiisanna isi hasi'ranno garinni hee'ra” hasi'rakki digattanno. (Qolasiyaasi 1:10, NW) Maganoho noohe baxilli fajjosi assa gooddo ikkite leeltannohekki gede assanno. Konni daafira hawaariya Yohaannisi yiinori ledo sumuu yaattoti dihuluullissanno. Isi togo yee borreessino: “Magano baxa hajajosi agadhate, hajajosino diqarrissannote.”—1 Yohaannisi 5:3.

19 Ateneeto Maganoho sayise aate guuta ikka dihasiissannohe. Yihowa wolqakki deerra afino; qoleno wolqakkira alee ikkinore assattora dihasi'ranno. (Faarso 103:14) Isi qinaahera hasi'ranno daafira kaa'lannohe; qoleno irkisannohe. (Isayyaasi 41:10) Wo'mu wodanikkinni Yihowa addaxxattoha ikkiro, “doogokki suwashsho assannota” huluullantooti.—Lawishsha 3:5, 6.

ATENEETO MAGANOHO SAYISSE OOTTOTA CUUAMATENNI LEELLISHA

20 Aleenni xawinsoonnire seekkite huwatakki gillekkinni ateneeto huuccattotenni Yihowara sayisse aate kaa'litahera dandiitanno. Qoleno Yihowara addu baxilli noosihu ayee manchino ‘gato afi'rate ammanasi faajjete xawisa’ hasiissannosi. (Roomu Sokka 10:10, NW) Ammanakki faajjete xawisa dandaattohu hiittoonniiti?

Huuccattotenni ateneeto Maganoho sayisse ootto?

Huuccatto assi'ranni noo mancho

21 Cuuama hasi'rattota songo'ne cimeeyye bisi qineessaanchira kuli. Isi gama cimeeyye ledo Qullaawu Maxaafiha xinta ikkino roso addi addi xa'monni ledde hasaawatto gede qixxaawo assanno. Tini cimeeyye cuuama dandaatto yite wossanturo, aane noohura jawu gambooshshira cuuama dandaattota kultannohe.* Duuchcha wote togoo gambooshshira, cuuama yaa mayyaatero Maganu qaalinni xawinsanni. Cuuamate yannara qaale kulannohu, cuuantannori qoltanno gede lame xa'mo xa'mannonsa; tini xa'mo cuuantannori ammanansa “faajjete xawisate” kaa'litannonsa.

22 Cuuama ateneeto Maganoho sayisse oottotanna hakkiinni jammarte Yihowa Farci'raasincho ikkoottota faajjete leellishshanno. Cuuantannori mannimmansa gudisse wayi giddora eessite insaneeto Yihowara sayisse uyitinota mannaho leellishshanno.

CUUAMAKKI MAYI TIRO AFIDHINO?

23 Yesuusi rosaanosi “Annunni Beettunninna Qullaawu Ayyaani su'minni” cuuantannota xawisino. (Maatewoosi 28:19) Togo yaa cuuamanno manchi Yihowatanna Yesuusi Kiristoosi silxaane huwatanna ammana hasiissannosi yaate. (Faarso 83:18; Maatewoosi 28:18) Qoleno Maganunnihu qullaawu ayyaani yaano Maganunniti loosu aana noo wolqa maa assitannoro huwata hasiissannosi.—Galatiya 5:22, 23; 2 Pheexiroosi 1:21.

Cuuama albi heeshshora reyatenna Maganu fajjo assate ka''ate

Cuuamanni noo mancho

24 Ikkollana cuuama wayi giddora e''e fula calla ikkitukkinni, mittu hasiisanno coyira malaateho. Wayi giddora gudisante eakki albi heeshshora reyottota leellishshanno. Wayi giddonni fulakki kayinni xaate Maganu fajjo assitanni hee'rattota leellishshannote. Qoleno ateneeto sayisse oottohu mittu loosira, mittu alaamira, mannaho woyi mitte dirijjitera ikkikkinni Yihowara ikkinota qaagi. Ateneeto Yihowara sayisse aakkinna cuuamakki Maganu ledo muli jaalooma kalaqi'rate hanafote.—Faarso 25:14.

25 Cuuama calla digatissanno. Hawaariya Phaawuloosi togo yee borreessino: “Waajjatenninna [huxi'ratenni] umi'ne gato kaajjishidhe.” (Filiphphisiyusi 2:12) Cuuama gato afi'rate hanafotella. Xa kayinni, Maganu baxillinni fulittokki hee'ra dandaattohu hiittoonniiti? yitannotera hasiissanno xa'mora dawaro afi'ra hasiissannonke. Goofimarchu fooliishsho tenne xa'mora dawaro qoltanno.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Kiristaanu cuuamannohu woˈmunni wo'ma wayi giddo lixeeti ikkinnina waa winxeenna di''ikkino.—Maatewoosi 3:16.
  • Cuuamate egenno afi'ra, ammana, maaro ea, soorramanna meessaneeto Maganoho sayise aa hasiissanno.—Yohaannisi 17:3; Soqqamaanote Looso 3:19; 18:8.
  • Ateneeto Yihowara sayisse aate, Yesuusa harunsate umonsa kaadino manni gede umokki kaada hasiissannohe.—Maarqoosi 8:34.
  • Cuuama albi heeshshora reyatenna Maganu fajjo assate ka''ate.—1 Pheexiroosi. 4:2.

*  Yihowa Farci'raasine diru dirunku assidhanno jajjabbu gambooshshira duuchcha wote manna cuu'nanni pirogiraame heedhanno.


Xiinxallote Xa'muwa

1. Silxaane noosihu mittu Itiyophphiyu manchi cuuamara xa'mi'rinohu mayiraati?

2. Cuuamate hajo hixamanynyite assaawa hasiissannohehu mayiraati?

3. (a) Yesuusi rosaanosira mayitanno hajajo uyino? (b) Kiristaanu cuuamannohu hiittoonniiti?

4. Wayinni cuuama maa leellishshanno?

5. (a) Cuuamate umo adha hasiissannohe qaafo hiitteeti? (b) Kiristaanu gambooshshi maaho kaa'lanno?

6. Cuuamate mageeshshiti Qullaawu Maxaafi egenno hasiissanno?

7. Qullaawa Maxaafa xiinxallakki ma assitahera hasiisanno?

8. Rosoottore woleho kulate kakkayisannoheri maati?

9, 10. (a) Qullaawu Maxaafi halaale ayeoora kulte jammara dandaatto? (b) Yihowa Farci'raasine ledo darajjaino garinni sabbaka hasi'rittoro ma assa hasiissannohe?

11. Mitu mitu manni faajjete sabbaka dandaanno gede maa agura hasiissannonsa?

12. Maaro ea hasiissannohu mayiraati?

13. Soorrama yaa mayyaate?

14. Cuuamakkira albaanni assa hasiissannohehu qaru coyi maati?

15, 16. Meessaneeto Maganoho aa yaa mayyaate? Mitto mancho hatto assate kakkayisannosihu maati?

17. Mitu manni insaneeto Maganoho sayise aate hobbi ruxxi yaannohu mayiraati?

18. Ateneeto Yihowara sayisse aatto gede kakkayisannoheri maati?

19. Ateneeto Maganoho sayisse aa waajja hasiissannohekkihu mayiraati?

20. Meessaneeto Yihowara sayise aa mannu afikki gattannota ikkitinokkihu mayiraati?

21, 22. Ammanakki “faajjete xawisa” dandaattohu hiittoonniiti?

23. “Annunni, Beettunninna Qullaawu Ayyaani su'minni” cuuama yaa mayyaate?

24, 25. (a) Cuuama maa leellishshanno? (b) Dawaro afi'ra hasiissannonke xa'mo hiitteeti?