Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

GUWUURSHA

“Bayira Baabilooni” Bade Afa

“Bayira Baabilooni” Bade Afa

AJUUJATE maxaafi noo gedeenni adhinannikki assaaweno amadino. Lawishshaho, “Bayira Baabilooni” yinanni su'ma albisera borreessinoonniti foortanno mancho noota xawisanno. Tini mancho ‘dagatenna [gosate]’ aana ofoltinota kulloonni. (Ajuu[j]a 17:1, 5, 15) Konne assa dandiitannoti addu mancho nookki daafira, Bayira Baabiloone wole coye kulate lawishsha ikkitannote yaate. Ikkina tini foortanno mancho mayi lawishshaati?

Ajuu[j]a 17:18 aana, tenne manchonni qolle ‘uullate [nugussa] aana mookkinota bayira katama’ ikkase xawinsoonni. “Katama” yaanno qaali darajja'inota mannu gaamo xawisate einoho. Kuni ‘bayiru katami’ ‘uullate nugussa’ aana moohinoha ikkino daafira, Bayira Baabilooni yini mancho alamete deerrinni silxaane afidhino dirijjiteeti yaate. Ise alame wo'mate dirijjiteeti yaa dandiinanni. Ikkina hiittoo dirijjiteeti? Amma'nate dirijjiteeti. Togo yineemmo gede assitannonketa Ajuujate maxaafi giddo noota mite mite assaawe hanni la'no.

Mitte dirijjite poletikunnita, daddalunnita woyi amma'nannita ikkitara dandiitanno. Bayira Baabilooni yini mancho poletiku dirijjite di''ikkitino; korkaatuno ‘uullate nugussa’ woyi tenne alameti poletiku dirijjite ise ledo ‘foortinota’ Maganu Qaali xawisanno. Tenne mancho foortino yinoonnihu alamete gashshaano ledo jaaloo'mase xawisateeti; hatto yaamamase “foorretenni egennantino mancho” yinoonnisehu mayiraatiro xawissannonke.—Ajuu[j]a 17:1, 2; Yaaqoobi 4:4.

Bayira Baabilooni daddalu dirijjiteno di''ikkitino; korkaatuno ‘uullate daddalaano’ yaano daddalu dirijjite tenne manchora bao dagganno wote isera wi'litanno. Isinni nugussanna daddalaano mitteenni “xeertote” uurrite Bayira Baabiloone la'inota xawinsoonni. (Ajuu[j]a 18:3, 9, 10, 15-17) Konni daafira, Bayira Baabilooni poletiku woyi daddalu dirijjite ikkitukkinni amma'nate dirijjiteeti yaa garaho.

Bayira Baabilooni amma'nate dirijjite ikkitinota xawissannoti wole taje, ise daga baala ‘bitasenni’ so'risiissinota kulloonni assaaweeti. (Ajuu[j]a 18:23) Kowiichcho ‘bita’ yine tirroonni qaali hunda Girikete afiinni “agaanintete looso” xawisate einoho. Baalunku agaanintete loosi amma'nate ledo xaado afi'rinohonna agaaninte abbitinoho. Konni daafira, Qullaawu Maxaafi Bayira Baabiloone “battete ayyaanna galtanno bayichchooti” yaasi xaggeeffantannita di''ikkitino. (Ajuu[j]a 18:2; Marro 18:10-12) Hattono tini dirijjite halaalaancho amma'na effidhe gibbannotanna ‘himanaanonna qullaawoota’ daramanno gede assitannota xawinsoonni. (Ajuu[j]a 18:24) Isinni Bayira Baabiloone, “Yesuusi [farci'raasine]” mararro nookkiha daramanno gede assitannohu qoleno shitannohu halaalaancho amma'na effidhe gibbannohuraati. (Ajuu[j]a 17:6) Konni daafira, Bayira Baabiloone yini mancho alamete deerrinni noote kaphphu amma'na dirijjiteeti. Tini dirijjite Magano Yihowa gibbannota kaphphu amma'na baala mitteenni amaddinote.

← Hiitte fooliishshora nooro lai