Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

FOOLIISHSHO TONNE

Ayyaanu Kalaqo Kaa'litankera Woyi Gawajjitankera Dandiitannohu Hiittoonniiti?

Ayyaanu Kalaqo Kaa'litankera Woyi Gawajjitankera Dandiitannohu Hiittoonniiti?

Sokkaano manna kaa'litanno?

Busha ayyaanna mannu ooso heeshsho giddo assitinori mayi no?

Busha ayyaanna waajja hasiissannonke?

MITTU manchi ledo seekkine egennammoommo yaa dandiineemmohu maatesireno mitore anfummorooti. Hatteente gede, Magano Yihowa afate iimi maatesi ikkitino sokkaanoreno afa hasiissanno. Qullaawu Maxaafi sokkaano “Maganu ooso” yaanno. (Iyyoobi 38:7) Ikkina Maganu alaami giddo sokkaanote loosi maati? Sokkaano konni albaanni mannu heeshsho giddo assitinori no? Insa ate kaa'litahera woyi gawajjitahera dandiitanno? Hiissite?

2 Qullaawu Maxaafi giddo sokkaanonnire coyidhannoti batinynye xiqise no. Sokkaanonnire rosate hanni kuri xiqissa giddo gama la'no. Sokkaano kalaqinohu ayeeti? Qolasiyaasi 1:16 (NW) togo yitanno: “Iimanna uulla noori…baalu kalaqaminohu [Yesuusi Kiristoosi] widoonniiti.” Konni daafira, sokkaanote yinannire ayyaanu kalaqo baala bayira Beettosi horoonsi're mitto mittonka kalaqinohu Yihowaati. Mageeshshi sokkaano kalaqantino? Qullaawu Maxaafi lowo miliyoonenni kiirantanno sokkaano kalaqantinota xawisanno; qoleno insa baalunku wolqaataammaho.—Faarso 103:20; Ajuu[j]a 5:11.

3 Maganu Qaali yaano Qullaawu Maxaafi, uulla xintini wote ‘Maganu ooso gudisidhe anga gante faarsitinota’ kulanno. (Iyyoobi 38:4-7) Konni daafira sokkaano kalaqantinohu mannu ooso kalaqantara wole agurina uulla nafa kalaqantara lowo diri albaanniiti. Tini Qullaawu Maxaafi xiqise sokkaano hagiidhano ikko dadilla dandiitannore ikkitinotano xawissanno; korkaatuno tini xiqise sokkaano ‘mitteenni hagiidhite ilili yitinota’ kultanno. Kuri “Maganu ooso gudisidhe” mitteenni hagiidhitinota wodanchi. Hatte yannara, baalanti sokkaano Yihowara soqqantannotera mittimma noo maatera miilla ikkite no.

SOKKAANOTE IRKONNA AGAROOSHSHE

Sokkaanchu Daanieeli doobbiyu gawajjannokki gede agaranni no

“Magani'ya sokkaanchosi soye doobbiyu afoo cufi.”—Daanieeli 6:22

4 Ammanantinori ayyaanu kalaqo umi manchinna umi mancho kalaqantanna la'uhunni kayisse, mannu ooso heeshshonna Maganu alaami wo'manno gara hixamanynyite harunsitanni keeshshitino. (Lawishsha 8:30, 31; 1 Pheexiroosi 1:11, 12) Diru lexxanni ha'ri kiiro kayinni sokkaano, rooriiditi mannu ooso baxillaanchu Kalaqaanchinsara badhe wodhitanna la'ino. Ammanantino sokkaano tenne la'e dadillitukki digattino. Wole ragaanni kayinni, mittu manchi nafa Yihowawa higiro ‘sokkaanonniwa hagiirru ikkanno.’ (Luqaasi 15:10) Maganoho soqqamanno manni keeri sokkaano lowo geeshsha huluullisannonsa. Konni daafira, Yihowa uullate aana noore ammanantino soqqamaanosi jawaachchishatenna agarate duuchcha hige sokkaano horoonsi'rinohu mayiraatiro huwata dandiineemmo. (Ibirawuyaani 1:7, 14) Hanni mito mito lawishsha la'no.

5 Soddoomanna Gomoora yinannihu bushu katami bai yannara keeraancho mancho Looxinna lame seenne oososi lame sookkaano hakkiinni fushshite gatissinonsa. (Kalaqo 19:15, 16) Lowo diri sai gedensaanni diinnasi masalaancho Daanieeli doobbiyu balera tugginosi; ikkollana doobbiyu digawajjinosi. Daanieeli togo yiino: “Magani'ya sokkaanchosi soye doobbiyu afoo cufi.” (Daanieeli 6:22) Umi sanira M.D., mittu sokkaanchi hawaariya Pheexiroosi usuru mininni fushshinosi. (Soqqamaanote Looso 12:6-11) Hakkiinni saeno, sokkaano Yesuusi uullate aana soqqansho jammari yannara jawaachchishshinosi. (Maarqoosi 1:13) Hattono Yesuusa shinasira shiima yanna albaanni mittu sokkaanchi leelle “jawaachchinosi.” (Luqaasi 22:43, NW) Heeshshosi giddo tenne qarrissanno yannara Yesuusi togoo kaa'lo afi'rasi lowo geeshsha jawaachchishshinosi!

6 Xaa yannara sokkaano Maganu mannira bi'ree gede uullate aana illete dileeltannonsa. Wolqaataammu Maganu sokkaano xaa yannara illete leella hooggurono, Maganu manna roorenkanni ayyaanaamitetenni gawajjanno coyi baalunkunni agartanno. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Yihowa sokkaanchi iso waajjanno manni qooxora dukka'nanno; qoleno gatisannonsa.” (Faarso 34:7) Tini xiqise lowo geeshsha jawaachchishshannonkehu mayiraati? Korkaatuno shitankera hasidhannori busha ayyaanu kalaqo noo daafiraati! Insa ayeooti? Kalaqinonsahu ayeeti? Ninke gawajjate wo'naaltannohu hiittoonniiti? Tenne xa'mora dawaro afi'rate hanni manchu beetti heeshshora hanafote ikkinore la'no.

DIINNANKE IKKITINORI AYYAANU KALAQO

7 Konni maxaafira sayikki fooliishshora ronsummonte gede, mittu sokkaanchi woloota gashshate noosi halcho lophphitani hadhino daafira Maganoho finqilino. Yannate gedensaanni kuni sokkaanchi Sheexaane Daawuloosi ikkino. (Ajuu[j]a 12:9) Sheexaanu Heewani so'risiisihu gedensaanni, 1,600 diri giddo shiima ammanamino manna insano, Abeeli, Heenookinna Nohi agurranna roore anga mannu ooso Maganuwiinni badino.— Ibirawuyaani 11:4, 5, 7.

8 Nohi yannara wole sokkaanono Yihowa aana finqiltino. Kuri sokkaano iima Maganu maate miilla ikkitinowinni agurte uullara dagge maalu biso uddidhino. Mayira? Kalaqo 6:2 togo yitanno: “Halaalaanchu Magani ooso mannu ooso seenni xumuulle ikkinota huwattu, konni seenni giddonnino doodhitinoha baala uminsara galte assite adhitu.” Ikkollana Maganu Yihowa tenne sokkaano assootinna kuni assooti mannu ooso aana abbinoti amanynyootu maaeelle noo gedee heedhara difaqqadino. Isi uulla wo'mate lolaho abbe ammanantino soqqamaanosi calla gatise bushuulle manna gudise hunino. (Kalaqo 7:17, 23) Hakkiinnino kuri finqiltu sokkaano, woyi agaaninte uddidhino maala agurte ayyaanu bisonsa uddidhe iimira baxxukki higgu. Insa Daawuloosira kaa'laano ikkitino; konni daafira isi “agaanintete halaqa” ikkino.—Maatewoosi 9:34 NW.

9 Finqiltu sokkaano iimira higguta, halaqansa Sheexaane hoollinte gede, insano Maganu maate miilla ikkitannota hoolloonni. (2 Pheexiroosi 2:4) Insa xa mannu maala uddira dandaa hooggurono, xaano mannu ooso aana lowo gawajjo abbitanni no. Isinni Sheexaanu tenne agaaninte ledo kaa'lame, “alame wo'ma so'risiisanni no.” (Ajuu[j]a 12:9, NW; 1 Yohaannisi 5:19) Tenne assannohu hiittoonniiti? Roore yanna agaaninte manna hayyotenni so'risiisanno. (2 Qorontoosi 2:11) Tenne hayyo giddo hanni mite la'no.

AGAANINTE SO'RISIISSANNOHU HIITTOONNIITI?

10 Goju, agaanintete wolqanni maalale loosa, buusa layira, kiilu, reyinohura xorshiranna woleno konne lawannore assa xaaddotenni woyi mannu widoonni agaanintete ledo xaandanni doogooti. Qullaawu Maxaafi Yihowa togoo assoote effire giwannota xawisanno; qoleno togoo assooti ledo fiixooma afi'rino coyiwiinni xoonqeemmo gede qorowisiisannonke. (Marro 18:10-12; Galatiya 5:19-21) Agaaninte togoo assoote qulxu'me woshshaadanno manchi woshshaado horoonsi'ranno garinni horoonsidhanno. Qulxu'me woshshaadanno manchi duuchchu dani qulxu'me amadate, babbaxxitino woshshaado horoosi'ranno. Agaaninteno duuchchanka manna angansara eessi'rate addi addiha agaanintete looso horoonsidhanno.

1. Ayyaanto horoonsidhanno sanxarazhe; 2. Angate hoowo la''anni no; 3. Hincilaallo labbanno maidinenni seekkinoonni kaase; 4. Manchu kiilu kaartinni kiilanni no

Agaaninte manna so'risiisate babbaxxitino hayyo horoonsidhanno

11 Agaaninte manna so'risiisate horoonsidhanno woshshaado giddo mittu kiiloho. Kiilu maati? Kiilu albira ikkannore woyi anfoonnikkire afate wo'naalate. Kiilu giddo gamu ayyaana layira, haaqe layira, ciichcho layira, angate hoowo layira, hellee layira, saadate dana layira lawinoreeti. Lowo mannira kiilu gawajjo afi'rinokkiha lawannonsa. Kayinnilla Qullaawu Maxaafi kiilaano bushu ayyaani ledo xaado afidhinota xawisanno. Lawishshaho, Soqqamaanote Looso 16:16-18 aana ‘bushu ayyaani e''e kiiltanno gede assinoti’ mitte beetto noota xawinsoonni. Ikkollana einosehu bushu ayyaani fulita kiila didandiitino.

12 Agaaninte manna so'risiissannoti wole doogo reyino manna coyishiishanno gede manna kakkayisate. Baxannoha shiire xissiisi'ranni noo manni roore yannara reyinonsa manna lainohunni kullanni kaphphinni dogamanno. Bushu ayyaani ledo xaadisanno manchi reyino mancho lainohunni baxxinore leellishara woyi reyino manchi qoonqo lawise coyi'rara dandaanno. Konninni kainohunni, lowo manni reyino manchi lubbote noo gede assenna isi ledo xaada shiirino manchira shesho uyitanno yee ammananno. Ikkollana tini beebbate “sheshooti”; qoleno gawajjitannote. Mayira? Korkaatuno agaaninte reyino manchi qoonqo lawisse coyi'ranna insa ledo xaadisanno manchira reyino manchire mittore leellisha dandiitanno. (1 Saamueeli 28:3-19) Hakkiinni saeno, reyitinori heeshshote nookkita fooliishsho 6 aana ronsoommo. (Faarso 115:17) Konni daafira, “reyitinore coyishiishannohu ayee manchino” bushu ayyaaninni dogamanno; hakkiinni saeno assootisi Maganu fajjo ledo sumuu yaannokkiho. (Marro 18:10, 11; Isayyaasi 8:19) Konni daafira agaaninte horoonsidhannotenni tenne woshshaadonni qorophphi.

13 Busha ayyaanna manna so'risiisa calla ikkikkinni waajjishiishshannono. Xaa yannara Sheexaanunna agaanintesi, usuramate ‘shiima yanna’ calla gattinonsata affinohura bashshonni roore bunshetenni wo'mitino. (Ajuu[j]a 12:12, 17) Konni albaanni busha ayyaanna waajjanni hee'rannohu kumunni kiirranni manni togoo waajjanni keere fulino. Hiitto ikke? Agaanintete loosinni sarraaqaminohu mittu manchi keere fulate ma assa dandaanno?

BUSHA AYYAANNA GARGADHA DANDIINANNIHU HIITTOONNIITI?

14 Qullaawu Maxaafi busha ayyaanna hiittoonni gargadhinannironna insa ledo sarraaqinni hiittoonni keere fula dandiinanniro kulanno. Hanni lawishshaho Efesooni katamira hee'rannohure umi sani Kiristaanire la'no. Insa giddonni gamu, Kiristaana ikkansara albaanni agaanintete ledo xaado afi'rino coye assitannoreeti. Ikkollana konne agaanintete looso agurate murcidhuti ma assitu? Qullaawu Maxaafi togo yaanno: ‘Duuchcha kiilaano kiilu [maxaaffansa] gamba assite daga duuchchate albaanni giirtu.’ (Soqqamaanote Looso 19:19) Kiilu maxaaffansa giirturi kuri haaruuddu Kiristaani xaa yannara busha ayyaanna gargadhate hasidhannorira lawishsha ikkitanno. Yihowara soqqama hasi'rannohu ayee manchino agaanintete loosi ledo xaado afi'rinore baala huna hasiissannosi. Kunino maxaaffa, metsiheete, filme, misilenna agaanintete looso dancha lawisenna halchishanno coyi gede asse shiqishanno muuziiqi gedeereeti. Hattono quraamanna bushu ayyaaninni agaranno yine wodhinanniri gedeereno huna hasiissanno.—1 Qorontoosi 10:21.

AGAANINTE GARGADHINANNI GARA

  • Agaanintete loosi ledo xaado afi'rino uduunne fushshite huni
  • Qullaawa Maxaafa xiinxalli
  • Magano huucci'ri
Manchu agaanintete ledo xaado afi'rino coyinni keere fulate qaafo adhanni no

15 Efesooni Kiristaani kiilu maxaaffansa giirtuhunni boodu diri gedensaanni hawaariya Phaawuloosi insara togo yee borreessino: ‘Gaarammeemmohu busha ayyaanna olanto ledooti.’ (Efesooni 6:12) Phaawuloosi hatto yaasi agaaninte insa gawajjate wo'naala agurtinokkita leellishshanno. Insara alee higge gawajjate wo'naala diagurtino. Konni daafira Efesooni Kiristaani wolere ma assa hasiissannonsa? Phaawuloosi togo yiinonsa: ‘Duuchchunku aana leddine buwannoha bushu [Sheexaanu] fiinxaare duuchcha [xoyissate] kaa'litanno'neta ammanate wonqo wonqidhe.’ (Efesooni 6:16) Ammananke wonqo kaajjado ikkitanni hadhuro, busha ayyaanna gargadhate wolqankeno jawaattanno.—Maatewoosi 17:20.

16 Ikkina, ammanatenni jawaata dandiineemmohu hiittoonniiti? Qullaawa Maxaafa xiinxallatenniiti. Mitte gimbe kaajjite uurritannohu xintise kaajjado ikkirooti. Hatteente gede ammananke kaajjado ikkitannohu xintise kaajjado ikkirooti; kuni xintino Maganu Qaali yaano Qullaawu Maxaafite halaalu egennooti. Qullaawa Maxaafa barru baala xiinxallineemmohanna nabbambeemmoha ikkiro ammananke jawaata ikkitanno. Kaajjado gimbe gede jawaata ammana agaanintete gawajjonni agartannonke.—1 Yohaannisi 5:5.

17 Efesooni Kiristaani lede assa hasiissannonsari woluri maati? Heedhanno katami agaanintete loosinni wo'minoha ikkino daafira wolu agarooshshino hasiisannonsa. Konni daafira Phaawuloosi togo yiinonsa: ‘Ayee dani huuccatto assidhinanni yanna [baalantenni] ayyaanunni huuccidhe.’ (Efesooni 6:18) Xa ninkeno hee'noommohu agaanintete loosi wo'mino alame giddo ikkinohura busha ayyaanna gargadhate Yihowawa wodaninni ka'ne huuccatto assira hasiissannonke. Huucci'neemmo wote kayinni Yihowa su'ma gana hasiissannonke. (Lawishsha 18:10) Konni daafira Maganu ‘bushunni’ yaano Sheexaanu Daawuloosinni ‘gatisannonke’ gede huuccattotenni jawaata hasiissannonke. (Maatewoosi 6:13) Yihowa wodaninni shiqqinotera togoo huuccattora dawaro qolanno.—Faarso 145:19.

18 Agaaninte gawajjitannoreeti, ikkirono Daawuloosi gimbe Maganu fajjo assinanni Yihowawa shinqeemmoha ikkiro insa waajja dihasiissannonke. (Yaaqoobi 4:7, 8) Agaanintete wolqa danna sa'inota di''ikkitino. Nohi yannara qorichchinshoonninsa, konni ka'a kayinni goofimarchu firde farandanninsa. (Yihudi 6) Hakkiinni saeno, Yihowari wolqaataammu sokkaano agartannonketa qaagi. (2 Negesti 6:15-17) Tini sokkaano ninke agaaninte gargadhine qeellanna la'anno wote lowo geeshsha hagiidhitanno. Keeraano sokkaano jawaachchishshanni noonke yaa dandiinanni. Konni daafira Yihowanna ammanantino sokkaanosi cuˈmiˈne heeˈno. Hattono agaanintete ledo xaado afiˈrino coyi baalunkuwiinni xeerti'no; qoleno Maganu Qaali aannonke amaale ayee woteno loosu aana hosiinso. (1 Pheexiroosi 5:6, 7; 2 Pheexiroosi 2:9) Hatto assinummoha ikkiro agaanintete ledo gaarammeemmo gaaro qeelleemmo.

19 Ikkollana Maganu, agaaninte heedharanna bunshe mannu ooso buuto qarrissara mayira faqqadino? Tenne xa'mora aantanno fooliishshora dawaro qollanni.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Ammanantino sokkaano Yihowara soqqantannore kaa'litanno.—Ibiraawuyaani 1:7, 14.
  • Sheexaanunna agaanintesi manna so'risiissanni no; hattono Maganuwiinni baddanni no.—Ajuu[j]a 12:9.
  • Maganu fajjo assittoronna Sheexaane taqaawwamittoro isi atewiinni fafanno.—Yaaqoobi 4:7, 8.

Xiinxallote Xa'muwa

1. Sokkaanonnire rosa hasiissannonkehu mayiraati?

2. Sokkaano kalaqinohu ayeeti? Mageeshshi sokkaano no?

3. Sokkaano lainohunni Iyyoobi 38:4-7 maa kultannonke?

4. Ammanantino sokkaano mannu ooso ikkito hixamanynyite harunsitannota Qullaawu Maxaafi xawisannohu hiittoonniiti?

5. Qullaawu Maxaafi giddo sokkaano kaa'litannota kulanno lawishshi hiikkonneeti?

6. (a) Xaa yaannara sokkaano Maganu manna agartannohu hiittoonniiti? (b) Xa la'neemmooti hiittee xa'mooti?

7. Sheexaanu Maganuwiinni mageeshshi manna badino?

8. (a) Mite sokkaano agaaninte ikkitinohu hiittoonniiti? (b) Nohi yannara dirrinohunni baote wayinni gatate agaaninte ma assitu?

9. (a) Agaaninte iimira higguta ma assininsa? (b) Agaaninte lainohunni aanchine maa ronseemmo?

10. Agaaninte manna angansara eessi'rate hiittoo “woshshaado” horoonsidhanno?

11. Kiilu maati? Kiiluwiinni xeertira hasiissannonkehuna mayiraati?

12. Reyitinore coyishiishate wo'naala gawajjitannota ikkitinohu mayiraati?

13. Konni albaanni agaaninte waajjanno manni maikka dandiino?

14. Umi sanihu Efesooni Kiristaani gede, agaanintete gawajjonni keere fula dandiineemmohu hiittoonniiti?

15. Bushu ayyaani olanto gargadhate ma assa hasiissannonke?

16. Ammanatenni jawaata dandiineemmohu hiittoonniiti?

17. Agaaninte gargadhate lende assa hasiissannonkeri maati?

18, 19. (a) Agaanintete ledo gaarammeemmo gaaro qeelleemmota huluullammeemmokkihu mayiraati? (b) Aantanno fooliishshora hiittee xa'mora dawaro qollanni?