Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

GUWUURSHA

Anna, Beettonna Qullaawa Ayyaana Lainohunni Halaalu Hiikkonneeti?

Anna, Beettonna Qullaawa Ayyaana Lainohunni Halaalu Hiikkonneeti?

SILLAASENNI ammananno manni, Annu Beettu Qullaawu Ayyaani sasunku mitto Maganooti yaanno. Insa yitanno garinni, sasunku taaloho, mittu mittunku duuchchanka dandiitannoreetinna hanafo noonsakkireeti. Sillaase roso ammantannori Annuno Maganoho, Beettuno Maganoho, Qullaawu Ayyaanino Maganoho ikkeennano sasunku mitto Maganooti yitanno.

Sillaasenni ammanannohu lowo manni konne roso xawise kula dandaannokkita ammananno. Ikkeennano, Qullaawu Maxaafi giddo kuni rosi nooha lawannonsa. “Sillaase” yinanni qaali Qullaawu Maxaafi giddo horonta nookkita huwata hasiissanno. Sillaasenni ammannanni gede assitanno assaawe nooyyani? Tenne xa'mora dawaro qolate konni rosinni ammananno manni duuchcha wote konni rosira taje assite shiqishshannota mitte xiqise la'no.

‘QAALU MAGANOHO’

Yohaannisi 1:1 togo yitanno: “[Hunda] Qaalu no. Qaaluno Maganunniwa no. Hakku Qaalino Maganoho.” Hawaariya Yohaannisi tenne fooliishshonkura “Qaalu” Yesuusa ikkinota xawisino. (Yohaannisi 1:14) Ikkeennano, mitu manni Qaalu Maganoho yinoonnihura Beettunna Annu mitto Maganooti yee ammananno.

Qullaawu Maxaafita tenne xiqise umo Girikete afiinni borreessinoonnita wodanchi. Yannate gedensaanni, Qullaawa Maxaafa tirtinori konne maxaafa wolu qaalira qolte tirtino. Ikkollana haammatu Qullaawa Maxaafa tirtinori, ‘Qaalu Maganoho’ yite ditirtino. Mayira? Insa Qullaawa Maxaafa borreessinoonniha Girikete qaale egentino daafira, ‘Qaalu Maganoho’ yaanno qaale baxxino garinni tira hasiissanno yitino. Ikkina mayine tira hasiissanno? Hanni mito lawishsha la'no: Ze Niwu Testamenti Ini Ani Impiruvidi Vershini yinanniti Qullaawu Maxaafi tiro, “Qaaluno maganoho” yite tirtino. Qoleno Ze Tiraansileetersi Niwu Testamenti yinanni tiro, “Qaaluno Maganunniwa no, hattono akatisi Maganunnihu gedeeho” yite tirtino. Konni lawishshi garinni, Qaalu Magano umosiiti yaa di''ikkino.* Hatteentenni kuni Qaali Yihowa kalaqo baalante giddo roore silxaane noosi daafira “maganoho” yaamamino (shiimiidi “m” horoonsi'noonni). Koye “maganoho” yinoonni qaali “wolqaataamoho” yaate.

WOLE TAJE LAI

Lowo manni Qullaawa Maxaafa borreessinoonniha Girikete qaale diegennino. Ikkina hawaariya Yohaannisi, Yohaannisi 1:1 yiinori mayyaatero afa dandaattohu hiittoonniiti? Hanni konne lawishsha lai: Mittu rosiisaanchi rosu mine rosaanosira mittore rosiisanni no. Gedensaanni rosiisaanchu rosiisinonsare lainohunni rosaanote giddo mitu mitore yaanna wolu wolere yaa jammari. Tenne rosaanora mitte hedo heedhannonsa gede mayi kaa'lannonsa? Rosiisaanchinsa konne coye lede kulannonsa gede xa'ma dandiitanno. Ledde xawishsha afi'ransa hakkoye coye seekkite buuxxanno gede kaa'litansara dandiitanno. Hatteente gede, Yohaannisi 1:1 mayyaatero seekkite buuxate Yesuusi silxaane lainohunni Yohaannisi Wongeeli yaannore hala'ladunni la''a dandaatto. Tenne hajo lainohunni ledde xawishsha afi'rakki tenne xiqise garunni huwatatto gede kaa'litannohe.

Lawishshaho Yohaannisi, fooliishsho 1 kiiro 18 aana, “[Duuchchanka Dandaanno] Magano [lainohu] mittuno dino” yee borreessinota huwati. Ikkollana Yesuusa yaano Beetto mannu laino; korkaatuno Yohaannisi togo yiino: ‘Qaaluno [Yesuusi] [maala] ikki, ninkewano [hee'ri]. Ayirrinynyesino anfummo.’ (Yohaannisi 1:14) Ikkina Beettu Duuchchanka Dandaanno Magani ledo mitto ikkannohu hiitto ikkeeti? Yohaannisi lede, “Qaaluno Maganunniwa no” yiino. Mittu manchi wolu manchi ledo hee're hiitto ikke hakko mancho ikkanno? Hakkiinni saeno, Yesuusi Yohaannisi 17:3 aana isinna iimi Annisi mereero noo badooshshe seekke xawisino. Isi Annasi, ‘ati callu halaalaancho Maganooti’ yiino. Yohaannisi Wongeelisi jeefora tenne assaawe togo yee xaphphi assino: ‘Yesuusi buuraminoha Maganu Beetto ikkinota ammantinanni gede konne borreessinoonni.’ (Yohaannisi 20:31) Yesuusa Maganoho diyinoonni, hatteentenni Maganu Beettooti yinoonnita huwati. Tini assaawe, Yohaannisi Wongeelira 1:1 noo xiqise buuxatto gede kaa'litannohe. Yesuusa yaano Qaale “maganoho” yinoonnihu lowo silxaane noosita leellishate ikkinnina Duuchchanka Dandaanno Magani ledo mitto ikkinohura di''ikkino.

TAJE BUUXI

Aleenni nooha rosiisaanchunna rosaanote lawishsha qaagi. Rosiisaanchu konne coye lede xawisinsahu gedensaanni nafa, xaano mite rosaanora huluullo noonsa yino. Ikkina ma assa dandiitanno? Tenne hajo ledde buuxate wole rosiisaancho xa'mitara dandiitanno. Layinki rosiisaanchi umi rosiisaanchi shiqishino taje gedeeta shiqishiro, batinynye rosaano huluullonsa agurtara dandiitanno. Hatteente gede, Qullaawu Maxaafi borreessaanchi Yohaannisi Yesuusinna Duuchchanka Dandaanno Magani mereero noo badooshshe lainohunni borreessinori huluullisihero, ledde buuxate wolu borreessinota Qullaawu Maxaafi kifile la''a dandaatto. Hanni lawishshaho Maatewoosi borreessinore lai. Isi goofimarchu yanna lainohunni Yesuusi coyi'rinore togo yee borreessino: ‘Hakkonne barranna hattenne saate [Annu] ka'aa iimi sokkaanono ikkituro Beettono ikkiro, ayino afinohu dino.’ (Maatewoosi 24:36) Tini xiqise Yesuusi Duuchchanka Dandaanno Magano ikkinokkita leellishshannohu hiittoonniiti?

Yesuusi, Annu Beettunni roore afinota coyi'rino. Yesuusi Duuchchanka Dandaanno Magani ledo mitto biso ikkoommero, Annisi afinore baala afannonka. Konni daafira, Annunna Beettu taalo ikkitara didandiitanno. Ikkollana mitu manni, ‘Yesuusi lamu gari heeshsho hee'rino; tenne coyi'rinohu mancho ikke hee'reeti’ yaara dandaanno. Hatto ikkiro nafa, Qullaawa Ayyaana mayinanniyya? Qullaawu Ayyaaninna Annu mitto Magano ikkoommero, Annu afinore Qullaawu Ayyaanino afino yee Yesuusi mayira dicoyi'rino?

Qullaawa Maxaafa xiinxalla agura hoogittoro, konne roso ledde buuxatto gede kaa'litannoheta woleno lowo xiqissa afa dandaatto. Tini xiqissa, Anna Beettonna Qullaawa Ayyaana lainohunni halaale afatto gede kaa'litannohe.—Faarso 90:2; Soqqamaanote Looso 7:55; Qolasiyaasi 1:15.


*  Yohaannisi 1:1 lainohunni ledde xawishsha afi'rate Yihowa Farci'raasine qixxeessitinoha Bocaasa 1, 2008 Agarooshshu Shae (Amaaru afoo) qoola 24-25 lai.

← Hiitte fooliishshora nooro lai