Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

GUWUURSHA

Addu Kiristaani Magansi'rate Masqala Horoonsi'rannokkihu Mayiraati?

Addu Kiristaani Magansi'rate Masqala Horoonsi'rannokkihu Mayiraati?

MILIYOONETENNI kiirranni manni masqala baxannonna ayirrisanno. Ze Insayikilopiidiya Biritaanika yinanni maxaafi, masqalu “Kiristaanu amma'nara qara malaateeti” yiino. Ikkollana, addu Kiristaani magansi'rate masqala dihoroonsi'ranno. Mayira?

Konnira qara ikkino korkaati Yesuusi Kiristoosi masqalu aana sutaminokkihuraati. “Masqala” yine tirroonnihu Girikete qaali istawurosi yinanniho. Konni qaali tiro “hossi yiino haqqa” yaate. Ze Kompaniyeeni Bayibili yinanniti Qullaawu Maxaafi tiro togo yitino: “[Istawurosi] yinanni qaali masqalu gede assine angilete aana sarraanqoonniha lame haqqa dixawisanno…Girikete afiinni borreessinoonnihura [Haaru Gondoorira] lame haqqa xawissanno hedo mittowano dino.”

Qullaawu Maxaafi borreessaano Yesuusi sutamino haqqa xawisate haammata basera wole qaale horoonsidhino. Kuni qaali zayilooni yinanniho Girikete qaaleeti. (Soqqamaanote Looso 5:30; 10:39; Galatiya 3:13) Konni qaali tiro “damakkalaho” woyi “dullaho woyi siqqote woyi haqqichchote” yaate.

Hermaani Fulde qixxeessinohu Masqalanna Sutama yinanni maxaafi bi'ree yannara jaddo loosino manna sunte shinanni wote roore yanna hossi yiino haqqa horoonsi'nannihu mayiraatiro xawisanni togo yaanno: “Mannu albaanni manna reyotenni qorichchishate doorranni basera gari haqqe diheedhanno. Konni daafira mitto haqqa uullate qanse jaddo loossinore konni haqqi aana angansa iima qolle diriirsine usurre woyi misimaaretenni haqqaho ganne lekkansano duu'ne eela qolle usurre woyi misimaaretenni haqqaho ganne suntanni.” (Daasi Kirotisi antidi kirotisigugi)

Ikkeennano duuchchunkura alee ikkitino taje Maganu Qaaleeti. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: ‘“Haqqu aana sutaminohu duuchchu rumaminoho” yine borreessinoonninte gede, Kiristoosi ninkera yee rumaminohu gede ikke [Higgete] rumonni wodinonke.’ (Galatiya 3:13) Phaawuloosi tenne xiqise haarinohu Marro 21:22, 23 aaninniiti; tini xiqise xawissannohu suwino haqqa ikkinnina masqala di''ikkino. Konni garinni mitto mancho sute shaa sutami mancho ‘rumaminoha’ assitannohura, Kiristaanu Kiristoosi masqalu aana sutaminota leellishshanno misilenni minensa dibiifisidhanno.

Kiristoosi reyihunni 300 diri geeshsha ninke Kiristaanaho yaanno manni magansiˈrate masqala horoonsiˈrannota leellishshanno taje horonta dino. Ikkollana shoolki sanira Magano ammantinokki daga Nugusi Qosxenxinoosi ammaˈnasi soorre kaadaano Kiristaaniwa higasinni masqalu Kiristaanu malaate ikkanno gede assino. Qosxenxinoosi alaami baxiha ikkirono masqalu Yesuusi Kiristoosi ledo mitto xaadono diafiˈrino. Isinni masqalu dayinohu Magano ammantinokki dagawiinniiti. Niwu Kaatoliki Insayikilopiidiya yinanni maxaafi, “Masqalu Kiristaanu yanna albaannino ikko Kiristaana ikkinokki manni budirano nooho” yee halaale daheessikki coyiˈrino. Wole babbaxxitino tajeno masqalu, kalaqo magansiˈratenna sirote magansiˈra ledo xaado afiˈrinota buuxisiissanno.

Ikkina kuni Magano ammantinokki daga malaati hala'linohu mayiraatiyya? Magano ammantinokki daga daafuru nookkiha su'mu Kiristaana assate hende assinoonniha lawanno. Ikkollana Magano ammantinokki dagawiinni daggino misile magansi'ra Qullaawu Maxaafi effire giwanno. (2 Qorontoosi 6:14-18) Qoleno Qullaawa Borro ayee gari misile magansi'ra hooltanno. (Wolaphpho 20:4, 5; 1 Qorontoosi 10:14) Konni daafira, addu Kiristaani magansi'rate masqala horoonsi'rannokkihu ikkadu korkaati noonsa.*


*  Masqala lainohunni hala'lado xawishsha afi'rate Yihowa Farci'raasine qixxeessitinoha Qullaawa Borronni Korkaata Xawisa (Amaaru afoo) yinanni maxaafa qoola 87-91 lai.

← Hiitte fooliishshora nooro lai