Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 116: Hegerera Hee'ra Dandiineemmo Gara

Xagge 116: Hegerera Hee'ra Dandiineemmo Gara

TINI qaaqqonna jaallase nabbabbanni noohu hiikko maxaafaatiro afootto? Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya yinanniha, konne ati nabbawatto maxaafa nabbabbanni no. Qolteno insa tenne ati nabbawattota, “Hegerera Hee'ra Dandiineemmo Gara” yitanno xagge nabbabbanni no.

Qaaqqu nabbawanni no

Insa marichcho rossanni nooro afootto? Umo, hegerera hee'rate Yihowarenna Beettisi Yesuusire afa hasiissannota rossanni no. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: ‘Hegerera hee'ra dandiinannihu, mittu halaalaanchu Maganirenna isi uullara soyinohure Yesuusi Kiristoosire rosatenniiti.’

Maganu Yihowarenna Beettisi Yesuusire rosa dandiineemmohu hiittoonniiti? Umo assine, konne Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya yinanni maxaafa uminni kayinse qaccete geeshsha nabbawa hasiissannonke. Kuni maxaafi Yihowarenna Yesuusire lowore kulanno; dihattooti? Qoleno insa konni albaanni assitinorenna konni ka'a assitannoha lowo coye kulanno. Ikkollana konne maxaafa nabbawa calla ikkikkinni wolurino assineemmori no.

Qullaawa Maxaafa

Kuneeti uulla nooha wole maxaafa laitto? Kuni Qullaawa Maxaafaati. Qullaawu Maxaafi giddonni, konni maxaafi xagge noo bayichcho mannu nabbawannohe gede assiri. Qullaawu Maxaafi assa hasiissannonkere seekke kulannonke daafira, Yihowara garunni soqqamatenni hegere heeshsho afi'ra dandiineemmo. Konni daafira Qullaawa Maxaafa barru baala nabbawa hasiissannonke.

Ikkollana Maganu Yihowarenna Yesuusi Kiristoosire rosa calla di''ikkitanno. Insarenna rosiissino roso seekkine anfoommo daafira calla, hegere heeshsho afi'neemmo yaa di''ikkino. Woluri hasiisannori maatiro afootto?

Ronsoommo rosi garinni hee'ra hasiissannonke. Asqorootu Yihuda qaagatto? Yihuda, Yesuusi hawaariyaatesi ikkitara doorino 12 manni mereero nooho. Yihuda Yihowarenna Yesuusire lowore afino. Ikkollana maa assinoro qaagatto? Shiima yanna gedensaanni isonooto baxannoha ikki; hakkiinnino Yesuusa 30 birrira diinnasira hiri. Konni daafira Yihuda hegere heeshsho diafi'ranno.

Xagge 69te ronsummoha Giyaazi yinanni mancho qaagatto? Giyaazi isiha ikkinokki uduunnenna woxe adhara hasi'rino. Konne uduunne adhara yee kaphphi. Konni daafira Yihowa qorichchishinosi. Ninkeno higgesi ayirrisa hoongummoro, Yihowa qorichchishannonke.

Ikkollana Yihowara ayeewoteno ammaname soqqaminohu lowo manni no. Ninke hakko manni gedeere ikka hasi'neemmo; dihasi'neemmo? Qaaqqu Saamueeli dancha lawishsha ikkannonke. Xagge 55te ronsummonte gede, Saamueeli Yihowara xaadooshshu dunkaanisira soqqama hanafi wote shoole woyi onte dirolla ikkannosi. Konni daafira ayee geeshshano qaaqqo ikkittoro, Yihowara soqqamate diajatto.

Ikkollana ninke baalinke roorsine harunsa hasi'neemmohu Yesuusi Kiristoosiiti. Xagge 87te ronsummonte gede, Yesuusi shiimu hee'renni Maganu minira mare iimi Annisire wolootaho kulino. Ninkeno isi lawishsha harunsino. Baxillu Maganinke Yihowarenna Beettisi Yesuusi Kiristoosire, dandiinummo geeshsha manna baalaho kullo. Konne baala assineemmoha ikkiro, uullate aana Maganu abbanno haaro gannatera hegerera hee'ra dandiineemmo.

Yohaannisi 17:3; Faarso 145:1-21.Xa'muwa

 • Hegere heeshsho afi'rate maa afa hasiissannonke?
 • Misilete aana noo qaaqqonna jaallase assitannonte gede, Maganu Yihowarenna Yesuusire rosa dandiineemmohu hiittoonniiti?
 • Misilete aana leellannohu wolu maxaafi hiikkonneeti? Konne maxaafa barru baala nabbawa hasiissannonkehu mayiraati?
 • Hegere heeshsho afi'rate Yihowarenna Yesuusire rosano agurranna wole maa assa hasiissannonke?
 • Xagge 69tenni mayi roso afi'neemmo?
 • Xagge 55te ronsummohu Saamueeli lawishshi maa leellishanno?
 • Yesuusi Kiristoosi lawishsha harunsa dandiineemmohu hiittoonniiti? Konne assineemmoha ikkiro konni ka'a maa afi'neemmo?

Wole xa'muwa

 • Yohaannisi 17:3 nabbawi.

  Maganu Yihowarenna Yesuusi Kiristoosire afate yaa, egenno afi'ra calla ikkitinokkita Qullaawa Borro leellishshannohu hiittoonniiti? (Maat. 7:21; Ya. 2:18-20; 1 Yo. 2:17)

 • Faarso 145:1-21 nabbawi.

  Yihowa galanteemmo gede assannonkehu duuchchu coyi giddo gamu maati? (Far. 145:8-11; Yo. Aj. 4:11)

  Yihowa ‘duuchchunkura dancha’ ikkinohu hiittoonniiti? Kuni isiwa hinge roore shinqeemmo gede assannonkehu hiittoonniiti? (Far. 145:9; Maat. 5:43-45)

  Yihowa lubbora banxeemmoha ikkiro, maa assate kakka'neemmo? (Far. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)