KOYE misilete aana mayi leellannohe? Eewa, waajjuulle farado gulufino wottaaddari no. Kayinnilla hiikkiinni daanni nooro huwati. Kuni faradi iiminni uullara hige gomichchu aana hadaraasanni no! Isi addinta iima faradu nooni?

Yesuusi iima Nugusa ikke no

Dee'ni, kuni addu farado di''ikkino. Togo yinoommohu faradu gomichchu aana dode afannokki daafiraati; dode afannoni? Qullaawu Maxaafi kayinni iima faradu noota kulanno. Mayira hatto yaannoro afootto?

Korkaatuno, mannu konni albaanni ola olamanno wote farado lowo geeshsha horonsi'ranno daafiraati. Konnira Qullaawu Maxaafi iiminni farado gulufe daanno wottaaddarire coyi'rannohu, Maganu uullate aana noo manni ledo olamannota leellishateeti. Hakku oli ikkanno bayichcho mayinanniro afootto? Armageedooni yinanni. Kuni oli ikkannohu uullate aaninni bunshe baalanta hoolateeti.

Konne ola massagannohu Yesuusaati. Yihowa gashshootisira nugusa ikkara doorinohu Yesuusa ikkinota qaagi. Koye misilete aana Yesuusi umoho nugusu wodhanno zawude wodahinohu iseraati. Angasi noo bise kayinni, isi Maganu diinna baala shee gudannota leellishshanno. Maganu busha manna baala hunasi xagge ikkitankera hasiisanno?

Konni maxaafi giddo 10ki Xagge galagalte lai. Hakkiichcho mayi leellannohe? Eewa, busha manna gudihu baote wayi no. Hakko waa dirrisinohu ayeeti? Magano Yihowaati. Xaano galagalte 15ki Xagge lai. Hakko mayi ikkanni no? Yihowa soyino giira Soddoomanna Gomoora ittanni no.

Xa qolte 33ki Xagge fa'ni. Gibitsete faradinna olu saragalli hiikkanni nooro lai. Wayi insa diwe beeshshanno gede assinohu ayeeti? Yihowaati. Isi tenne assinohu mannasi gatisaraati. Hanni 76ki Xagge lai. Hatte xaggera, Yihowa mannasi Isiraeele nafa bunshe assitino daafira ba'ara agurinota huwatatto.

Konni daafira, Yihowa iimi wottaaddarasi soye uullate aaninni bunshe baala hunannoti xagge ikkitankera dihasiisanno. Uullate aaninni bunshe baala hunanno yaa mayyaatero hanni hedi! Aane noo qoola fa'niteenna hanni la'no.

Ajuu[j]a 16:16; 19:11-16.Xa'muwa

 • Qullaawu Maxaafi, iima faradu noohu gede asse kulannohu mayiraati?
 • Maganu uullate aana noohu bushu manni ledo olamanno ola mayinanni? Kuni oli ikkannohu mayiraati?
 • Misilete aana la''attonte gede, konne ola massagannohu ayeeti? Isi umoho zawude wodhinohu mayiraati? Angasi noo bise kayinni maa leellishshanno?
 • Xagge 1015 nna 33 aana la'neemmonte gede, Maganu busha manna baala hunannoti xagge ikkitankera hasiisannokkihu mayiraati?
 • Maganu, bushuullu mannooti iso magansi'neemmoreeti yituro nafa hunannonsata Xagge, 36 nna 76 leellishshannohu hiittoonniiti?

Wole xa'muwa

 • Yohaannisi Ajuu[j]a 19:11-16 nabbawi.

  Qullaawa Borro waajjo farashsho gulufinohu Yesuusi Kiristoosi ikkinota xawisse kultannohu hiittoonniiti? (Yo. Aj. 1:5; 3:14; 19:11; Isa. 11:4)

  Yesuusi uddano mundeetenni cuuamase, Yesuusi diinnasi wo'munni wo'ma qeelannotanna baxxitino qeelle afi'rannota leellishshannohu hiittoonniiti? (Yo. Aj. 14:18-20; 19:13)

  Yesuusi waajjo farashsho gulufanno wote faanasi ha'ranno wottaaddari giddo ayeoo heedhara dandiitanno? (Yo. Aj. 12:7; 19:14; Maat. 25:31, 32)