Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 110: Phaawuloosiha Haaro Kaa'laancho Ximootewosi

Xagge 110: Phaawuloosiha Haaro Kaa'laancho Ximootewosi

HAWAARIYA PHAAWULOOSI ledo noohu kuni wedellichchi Ximootewosiiti. Ximootewosi ayiddisi ledo Lisxiraho hee'ranno. Amasi su'mi Ewunqeeti; ahaahesi su'mi kayinni Loyidaati.

Phaawuloosi Lisxira ha'ranna tini sayikkite. Mitto diro meddi yitanno yanna albaanni, Phaawuloosinna Barnabaasi farcidhanni hakka martino. Xa kayinni Phaawuloosi Sillaasi ledo galagale hakka marino.

Ximootewosinna Phaawuloosi

Phaawuloosi Ximootewosi mayyaanni nooro afootto? ‘Sillaasinna ane ledo ha'ra baxatto? Fafo gobbara noo mannira farci'ra kaa'lattonkena’ yaanni no.

Ximootewosino, ‘Ee, ha'ra baxeemmo’ yii. Hakkiinnino Ximootewosi ayiddesi agure, hakkawotenni Phaawuloosinna Sillaasi ledo ha'ri. Insa ha'rinshore ronsammora albaanni, Phaawuloosira mayi qarri iillinosiro hanni la'no. Phaawuloosi Demaasqo ha'ranna Yesuusi leellisinkunni 17 diro ikkino.

Hakkawote Demaasqo ha'rinohu Yesuusi rosaano gawajjara ikkinota qaagi; xa kayinni isi umisi Yesuusi rosaanchooti! Gedensaannino, gama diinna Phaawuloosi Yesuusire farci'rannota gibbino daafira shitasira hasidhu. Ikkollana rosaano Phaawuloosi reyotenni gatanno gede kaa'litusi. Iso qafichchote worte katamu huxxira gobbaanni dirrissu.

Gedensaannino Phaawuloosi farci'rara Antsookiya ha'ri. Umo Yesuusi rosaano Kiristaanaho yinoonnihu hakkooti. Hakkiinnino Phaawuloosinna Barnabaasi Antsookiyunni fushshine wole faffe noo gobbara farcidhanno gede sonki. Insa hadhino gobba giddo mitte, Ximootewosi hee'rinote Lisxiru gobbaati.

Phaawuloosi mitto diro meddi yitanno yanna gedensaanni, layinki farci'rote ha'rinshosira galagale Lisxira mari. Ximootewosi Phaawuloosinna Sillaasi ledo ha'ri wote, mitteenni hiikka hadhuro afootto? Misilete aana noo kaarta la'eenna, hanni insa hadhino bayichchi giddo gama la'no.

Umo, lowo geeshsha fafinokkiha Iqooniyoni yinanni katama hadhu; hakkiinnino layinki katama Antsookiya iillitu. Hakkunni gedensaanni, Xiroaada yinanniwa hadhu; hakkiinnino Filiphphisiyusi, Teselonqenna Beeriyu katama hadhu. Kaartu aana Ateena yinanni katama laitto? Phaawuloosi hakko katamirano farci'rino. Hakkunni gedensaanni Qorontoosi katamira farcidhanni mitto dironna darate keeshshitu. Gedensaannino Efesooni katamira shiima yanna keeshshitu. Hakkiinnino yowolotenni galagalte Qeesaariya marte, Antsookiya hadhu; Phaawuloosino hakko hee'ri.

Konni garinni, Ximootewosi “dancha duduwo” duduwatenna haammata Kiristaanu songo kalaqate Phaawuloosi kaa'lanni lowo kume kiilomeetire ikkitanno doogo ha'rino. Ati lowoha ikkittoro, Ximootewosi gede Maganoho ammanamootto soqqamaancho ikkatto?

Soqqamaanote Looso 9:19-30; 11:19-26; fooliishsho 13 kayise 17; 18:1-22.

Kaarta

1. Rooma; 2. Maalta; 3. Beeriya; 4. Teselonqe; 5. Qorontoosi; 6. Filiphphisiyusi; 7. Ateena; 8. Qerxeesi; 9. Xiroaada; 10. Efesooni; 11. Miliixini; 12. Qolasiyaasi; 13. Antsookiya; 14. Iqooniyoni; 15. Lisxira; 16. Qophphiroosi; 17. Antsookiya; 18. Qeesaariya; 19. Iyyoophphe; 20. Demaasqo; 21. Yerusaalame; 22. Lowo Baara (Mediteraaniyaani)Xa'muwa

 • Misilete aana noo wedellichchi ayeeti? Isi hiikko hee'rannoho? Amasinna ahaahesi su'mi ayeeti?
 • Ximootewosi, fafo gobbara noo mannira farci'rate Phaawuloosinna Sillaasi ledo ha'ra baxannotanna te'ee Phaawuloosi xa'misita mayyii?
 • Yesuusi rosaano umo Kiristaanaho yinoonnihu hiikkooti?
 • Phaawuloosi, Sillaasinna Ximootewosi Lisxirunni fultu gedensaanni martino katamma giddo gama kuli.
 • Ximootewosi Phaawuloosi kaa'linohu ma asseeti? Yannankera noo ooso insaneeto mayite xa'ma hasiissannonsa?

Wole xa'muwa

 • Soqqamaanote Looso 9:19-30 nabbawi.

  Hawaariya Phaawuloosi dancha duduwo giwanno manni tuncu yiisi wote hayyichcha ikkasi leellishinohu hiittoonniiti? (Soq. Los. 9:22-25, 29, 30; Maat. 10:16)

 • Soqqamaanote Looso 11:19-26 nabbawi.

  Soqqamaanote Looso 11:19-21, 26 aana noo xagge, Yihowa ayyaani farci'rote looso massaganni noota leellishshannohu hiittoonniiti?

 • Soqqamaanote Looso 13:13-16, 42-52 nabbawi.

  Rosaano giwannonsa manninni kainohunni hexxo mudhitinokkita, Soqqamaanote Looso 13:51, 52 leellishshannohu hiittoonniiti? (Maat. 10:14; Soq. Los. 18:6; 1 Phe. 4:14)

 • Soqqamaanote Looso 14:1-6, 19-28 nabbawi.

  ‘Insa ammantino Maganira Yihowara eeggo uyitu’ yitanno hedo, haaruudde manna kaa'lineemmo yannara danna sa'ne yaandeemmokki gede kaa'litannonkehu hiittoonniiti? (Soq. Los. 14:21-23; 20:32; Yoh. 6:44)

 • Soqqamaanote Looso 16:1-5 nabbawi.

  Ximootewosi barcimara maahoyye yaasi, ‘danchu duduwira yine duuchchankare’ assa hasiissannota leellishshannohu hiittoonniiti? (Soq. Los. 16:3; 1 Qor. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 • Soqqamaanote Looso 18:1-11, 18-22 nabbawi.

  Farci'rote looso massaga lainohunni Yesuusi umisi kaa'lannota Soqqamaanote Looso 18:9, 10 kultannohu hiittoonniiti? (Maat. 28:20)