Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 109: Pheexiroosi Qornelewoosi Minira Ha'ri

Xagge 109: Pheexiroosi Qornelewoosi Minira Ha'ri

KUNI uurre noohu hawaariya Pheexiroosiiti; isira badheenni noori kayinni jaallasiiti. Kuni manchi Pheexiroosira sagadanni noohu mayiraatikka? Sagada hasiissannosi? Isi ayeetiro ati afootto?

Pheexiroosi Qornelewoosinni xaadi

Kuni manchi Qornelewoosiiti. Isi Roomu wottaaddarira roorrichchaho. Qornelewoosi Pheexiroosi diegennino; ikkollana iso minisira woshshanno gede kulloonnisi. Kuni hiitto ikke ikkinoro hanni la'no.

Umo Yesuusa harunsitinori Yihudu mannaati; Qornelewoosi kayinni Yihudu manni wido di''ikkino. Ikkollana isi Magano baxanno; huuccattono assiranno; qoleno mannaho danchare assanno. Mitto barra mittu sokkaanchi isiwa mare togo yiisi: ‘Ati assoottorinni Maganu hagiidhino; konni daafira huuccattokkira dawaro qolaraati. Manna sokke Pheexiroosi yinanni mancho woshshi. Isi Iyyoophphete baaru mule hee'rannohuwa Simiooni mine no.’

Qornelewoosi hakkawotenni Pheexiroosi woshshanno gede manna soyi. Soyino manni layinki barra Iyyoophphe iilla rahanno wote, Pheexiroosi Simiooni mine fooqete no. Hakkiichcho Maganu Pheexiroosira lowo uddano lawannorichchi iiminni daanna leellishisi. Uddanote aana duuchchu dani saada no. Maganu seeri garinni, tini saada itate keeraano di''ikkitino. Ikkollana mitte huuro Pheexiroosi, ‘Gotti yite gorrite iti’ yitusi.

Pheexiroosino, ‘Di''iteemmo! Keeraa'minokkire horonta ite diegennoommo’ yee qoli. Huuro kayinni Pheexiroosi, ‘Maganu xa keeraanchoho yiinoha ati dikeeraanchoho yitooti’ yitusi. Huuro sase higge hatto yitusi. Pheexiroosi, kuni coyi maatikka yaanni huluullamanni hee'reenna, Qornelewoosi soyino manni iille Pheexiroosi nootanna te'ee xa'mi.

Pheexiroosi fooqetenni dirre hakkonne manna, ‘Hassinanni manchi aneeti. Mayira dagginoonni?’ yiinsa. Insano Qornelewoosi iso minisira woshshanno gede sokkaanchu kulinosita kultusi; hakkiinnino Pheexiroosi ledonsa ha'rara maahoyye yii. Layinki barra Pheexiroosinna jaallasi Qornelewoosiwa Qeesaariya hadhu.

Qornelewoosi fiixasinna jaallasi gamba assire agaranni no. Pheexiroosi marita, Qornelewoosi fule haarisi. Koye misilete aana la''attonte gede, Qornelewoosi uulla uwe Pheexiroosira sagadi. Pheexiroosi kayinni, ‘Gotti yii; anino mannahollana’ yiisi. Addaho, Qullaawu Maxaafi mannaho sagadanna manna magansi'ra gara ikkitinokkita kulanno. Konni daafira Yihowa calla magansi'ra hasiissannonke.

Hakkiinnino Pheexiroosi gamba yiino mannira farci'ra hanafi. Togo yii: ‘Maganu isira soqqama hasi'ranno manna baala baxannota xa huwatummo.’ Pheexiroosi coyi'ranni hee'reenna, Maganu qullaawa ayyaanasi dirrisi. Mannuno babbaxxino qaalinni coyi'ri. Kuni coyi Pheexiroosi ledo daggurira Yihudoota ikkitino rosaanora xagge ikkinsa; korkaatuno insa Maganu Yihudoota calla baxanno yite heddino. Konni daafira tini rosaano, Maganu mitto sircho wolunni roorse la''annokkita, qoleno mitto sircho roorse baxannokkita tenne ikkitonni affu. Ninke baalinke tenne afa dihasiissannonke?

Soqqamaanote Looso 10:1-48; 11:1-18; Ajuuja 19:10.Xa'muwa

 • Misilete aana, sagadanni noo manchi ayeeti?
 • Mittu sokkaanchi Qornelewoosi mayyii?
 • Maganu, Pheexiroosira Iyyoophphete Simiooni mine fooqete hee'reenna maa leellishisi?
 • Pheexiroosi, Qornelewoosi sagadannosikki gedenna iso magansi'rannokki gede kulinosihu mayiraati?
 • Pheexiroosi ledo noori Yihudootu rosaano xagge assidhinohu mayiraati?
 • Pheexiroosi Qornelewoosi minira ha'rasi hiikkonne hasiisanno roso rosiissannonke?

Wole xa'muwa

 • Soqqamaanote Looso 10:1-48 nabbawi.

  Pheexiroosi Soqqamaanote Looso 10:42 aana coyi'rino qaali, Maganu Mangisteha dancha duduwo farci'rate loosi hala'linynye lainohunni maa leellishanno? (Maat. 28:19; Maar. 13:10; Soq. Los. 1:8)

 • Soqqamaanote Looso 11:1-18 nabbawi.

  Yihudu ga're ikkitinokki gosa lainohunni Yihowara noosi hedo Pheexiroosi seekke buuxiti ma assi? Ninke isi lawishsha harunsa dandiineemmohu hiittoonniiti? (Soq. Los. 11:17, 18; 2 Qor. 10:5; Efe. 5:17)