Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 104: Yesuusi Iimira Ha'ri

Xagge 104: Yesuusi Iimira Ha'ri

BARRU lexxanni ha'ri kiiro, Yesuusi rosaanosira duuchcha hige leelli. Mitte yannara 500 sa'anno rosaanora leellino. Insara leelli wote, marichcho kulinonsaro afootto? Maganu mangistere kulinonsa. Yihowa Yesuusa uullara soyinohu Mangistesire farci'ranno gedeeti. Yesuusi konne looso reyotenni kai gedensaanni nafa loosino.

Yesuusi iimira higanni no

Maganu mangiste maatiro qaagatto? Eewa, iima nooho umosi dandiino Maganu gashshooteeti. Maganu mangistesira nugusa asse doorinohu Yesuusaati. Albaanni ronsummonte gede, Yesuusi hudidhinore itise, xiwantinore hursenna reyitinore nafa kayise konni albira dancha nugusa ikkannota leellishino!

Yesuusi iima nugusa ikke kume diro moohanno wote, uullate aana mayi ikkanno? Wo'ma uulla biifado gannate ikkitanno. Olu, jaddonna xibbu dihee'ranno; woluri gateenna reyo nafa diheedhanno. Kuni ikkannota anfoommo; korkaatuno Maganu uulla kalaqinohu mannu hagiidhanni hee'ranno gannate ikkitaraati. Hunda Edenete kaashshu base kalaqinohuno iseraati. Konni daafira Yesuusi baalanka coye Maganu ikkara hasi'rino gede assanno.

Yesuusi iimira higanno yanna iillitu. Isi rosaanosira leellanni 40 barra keeshshino. Konni daafira rosaanosi isi reyotenni kainota dihuluullantino. Yesuusi rosaanosi agure iimira ha'rara albaanni togo yiinsa: ‘Qullaawa ayyaana adhitina geeshsha Yerusaalamete keeshshe.’ Qullaawu ayyaani Maganu loososi loosanno wolqaati; qoleno bubbissanno bubbe gedeeho. Kuni ayyaani Yesuusi rosaano Maganu fajjo assitanno gede kaa'lannonsa. Gedensaannino Yesuusi togo yiinsa: ‘Uullate qacce geeshsha anere farcidhinanni.’

Yesuusi hatto yee kaihu gedensaanni, mittu xagge ikkannori kalaqami. Koye misilete aana la''attonte gede, Yesuusi iima hige ha'ri. Hakkiinnino gomichchu diwisita rosaanosi layinkita iso dila'ino. Yesuusi iimira ha're, uullate aana iso harunsitannore hakko hee're gashsha hanafi.

Rosaano iima higge la'anni no

1 Qorontoosi 15:3-8; Ajuu[j]a 21:3, 4; Soqqamaanote Looso 1:1-11.Xa'muwa

 • Yesuusi mitte yannara me''e rosaanora leellino? Hakkawote marichcho kulinsa?
 • Maganu Mangiste maati? Yesuusi Nugusa ikke kume diro gashshanno yannara uullate aani heeshsho hiittoota ikkitanno?
 • Yesuusi rosaanosira leellanni me''e barra keeshshino? Hakkunni gedensaanni kayinni ma ikkanno yanna iillitu?
 • Yesuusi rosaanosi agure iimira ha'rara albaanni, ma assitanno gede kulinsa?
 • Misilete aana Yesuusi hiikkanni no? Rosaanosi layinkita iso la'inokkihu mayiraati?

Wole xa'muwa

 • Umi Qorontoosi 15:3-8 nabbawi.

  Hawaariya Phaawuloosi Yesuusi reyotenni kainota huluullamikki coyi'rinohu mayiraati? Xaa yannarano Kiristaanu maa lainohunni huluullamikki coyi'ra dandaanno? (1 Qor. 15:4, 7, 8; Isa. 2:2, 3; Maat. 24:14; 2 Xim. 3:1-5)

 • Soqqamaanote Looso 1:1-11 nabbawi.

  Soqqamaanote Looso 1:8 aana masaalloonni garinni, hakkawaro farci'rote loosi mageeshshi geeshsha hala'lino? (Soq. Los. 6:7; 9:31; 11:19-21; Qol. 1:23)