Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 102: Yesuusi Reyotenni Kai

Xagge 102: Yesuusi Reyotenni Kai

TINI manchonna kuri lamu mannooti ayeootiro afootto? Mancho Megidelu Maariyaamiiti; ise Yesuusi jaalaati. Waajjo uduunne uddidhinori kayinni sokkaanote. Maariyaami giddo qolte la'anni noo bale, Yesuusi reeshsha worroonnite. Tenne bale waammate yinanni. Xa kayinni reeshshu hakko dino! Hiikkikka? Hanni la'no.

Sokkaano Megidelu Maariyaami coyishiishshanni no

Yesuusi reyihu gedensaanni, kakkalaano Philaaxoosi togo yitu: ‘Yesuusi lubbote noo yannara, sasu barri gedensaanni kaeemmo yiino. Konni daafira rosaanosi reeshsha moorte Yesuusi reyotenni kaino yitannokki gede, waamma agarranni gede hajaji!’ Philaaxoosino waamma agaranno wottaaddara sokkanno gede kakkalaanote kulinsa.

Yesuusi reyihunni sayikki barra soodo, mittu Yihowa sokkaanchi hedeweelcho dayi. Sokkaanchuno waamma tu'noonni kincho gongo'mishi. Wottaaddarootuno lowo geeshsha waajjite, noowiinni milli yaa hooggu. Gedensaannino waammate giddora qolte la'anno wote, reeshshu dino! Gamu wottaaddarooti katama hadhe kakkalaanote tenne kultu. Hatti busha kakkalaano maa assituro afitto? Wottaaddarootaho kaphphitanno gede woxe uyitunsa. ‘Hashsha ninke gonxe hee'neenna rosaanosi dagge, reeshsha moortino yiiyye’ yitunsa.

Hakko mereero, Yesuusi jaalla giddo gamu meenti waammanniwa mari. Insa waammate giddo reeshshu nookkita la'uti kawoote lowo geeshsha massino! Hedeweelchono waajjo uduunne uddidhinori lame sokkaano daggu. Insano togo yitunsa: ‘Yesuusa kowiichcho hassinannihu mayiraati? Isi reyotenni kaino. Jawaattine hadhine tenne rosaanosira kulle.’ Meentuno dodanni ha'ri! Ikkollana doogote mittu manchi uurrisinsa. Hakku manchi ayeetiro afootto? Yesuusaati! Isino, ‘Hadhine rosaano'yara kulle’ yiinsa.

Meentuno mare Yesuusi reyotenni kainotanna insa uminsa lainota rosaanote kulita, rosaano ammana gibbu. Pheexiroosinna Yohaannisi illensanni la'ara waammanniwa doddu; martanno wote waamma fanote! Insa lamunku agurte higguta, Megidelu Maariyaami hakko gattu. Ise waammate giddora la'e, lame sokkaano affinohu hakka woteeti.

Yesuusi reeshshi hiikkiro afootto? Reeshshasi Maganu maaxino. Maganu Yesuusa reyotenni kayisinohu reyi wote noosihunni, maalu bisinni di''ikkino. Maganu isira iimi sokkaanora noohu gedeeha haaro ayyaanu biso uyinosi. Ikkollana Yesuusi reyotenni kainota rosaanosi affanno gede, mannu la''annoha maalu biso uddi'ra dandaanno; aanchine tenne ronseemmo.

Maatewoosi 27:62-66; 28:1-15; Luqaasi 24:1-12; Yohaannisi 20:1-12.Xa'muwa

 • Misilete aana leeltanno mancho ayeeti? Kuri lamu mannooti ayeooti? Insa mayi giddo no?
 • Philaaxoosi Yesuusi waamma agaranno wottaaddara sokkanno gede kakkalaanote kulinohu mayiraati?
 • Yesuusi reyihunni sayikki barra mittu sokkaanchi gute daye ma assi? Kakkalaano kayinni ma assitu?
 • Gamu meenti Yesuusi waammoonniwa mari wote xagge ikkinonsahu maati?
 • Pheexiroosinna Yohaannisi Yesuusi waammawa doddanni martinohu mayiraati? Martanno wote waamma hiikkite no?
 • Yesuusi reeshshi hiikki? Ikkollana rosaanosi reyotenni kainota affanno gede Yesuusi ma assi?

Wole xa'muwa

 • Maatewoosi 27:62-66 nna 28:1-15 nabbawi.

  Yesuusi reyotenni kai yannara kakkalaanote biilla, Farisaanonna wolu geerri qullaawu ayyaani aana cubbo loossinohu hiittoonniiti? (Maat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Luqaasi 24:1-12 nabbawi.

  Yesuusi kaore coyidhanno xagge, Yihowa meento ammanantino farci'raasine asse la''annota leellishshannohu hiittoonniiti? (Luq. 24:4, 9, 10; Maat. 28:1-7)

 • Yohaannisi 20:1-12 nabbawi.

  Mitte Qullaawu Maxaafi masaalo hiittoonni wo'mitannoro seekkine buuxa hoongummoro, cincine agadha hasiissannonketa buunxeemmo gede Yohaannisi 20:8, 9 kaa'litannonkehu hiittoonniiti? (Law. 4:18; Maat. 17:22, 23; Luq. 24:5-8; Yoh. 16:12)