Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 99: Fooqete Mini Giddo

Xagge 99: Fooqete Mini Giddo

LAMU barri gedensaanni, Hamusete hashsha Yesuusinna 12 hawaariyaatesi Faasiku ayyaani hurbaate ittara konni hala'ladu fooqete minira daggino. Gobba hige fulanni noohu Asqorootu Yihudaati. Isi fule ha'ranni noohu kakkalaano Yesuusa amaddanno gara kulansaraati.

Mootichchu hurbaate

Mittu barri albaanni Yihuda kakkalaanonniwa mare togo yee xa'mino: ‘Yesuusa amaddinanni gede assummo'nero ma uyitinannie?’ Insano, ‘Sajjoo birra’ yitu. Xa Yihuda ha'ranni noohu konni manninni xaade Yesuusi noowa leellishansaraati. Kuni lowo geeshsha busha coye di''ikkino?

Faasiku ayyaani hurbaati kaino. Ikkollana Yesuusi wole baxxino hurbaate hanafi. Hawaariyaatesira tima oye togo yii: ‘Kuni ki'nera uyinanni maala'yaatina itte.’ Hakkiinnino burcuqqote noo woyine uyinsahu gedensaanni, ‘Tini ki'ne daafira du'nantanno mundee'yatina agge’ yiinsa. Qullaawu Maxaafi konne hurbaate, ‘Mootichchu hurbaateeti’ yaanno.

Isiraeelete manni Gibitsete noo waro Maganu sokkaanchi nafaransaanni sainotanna, Gibitsete manni mine noo bayira shiinota qaagate Faasiku ayyaana ayirrissino. Xa kayinni Yesuusi rosaanosi isonna heeshshosi insara sayise uyinota qaaggara hasi'rino. Konne baxxino hurbaate diru dirunku ayirrissanno gede kulinonsahuno iseraati.

Mootichchu Hurbaate ittu gedensaanni, Yesuusi hawaariyaatesi worbuullenna ammanatenni jawaattinore ikkitanno gede kulinsa. Goofimarchohono Maganoho faarso faarsitu gedensaanni hadhu. Hakkawote yanna lowo geeshsha hashshitino; hashshu taaloote ikke saino. Hakkiinni ka'e hiikka hadhuro hanni la'no.

Maatewoosi 26:14-30; Luqaasi 22:1-39; Yohaannisi fooliishsho 13 kayise 17; 1 Qorontoosi 11:20.Xa'muwa

 • Misilete aana leellannonte gede, Yesuusinna 12 hawaariyaatesi hala'ladu fooqete minira martinohu mayiraati?
 • Fule ha'ranni noo manchi ayeeti? Isi ma assara ha'ranni no?
 • Faasiku ayyaani hurbaati kaita, Yesuusi hiikkonne baxxino hurbaate hanafi?
 • Isiraeele Faasiku ayyaana ayirrissannohu maa qaagateeti? Kuni baxxino hurbaati kayinni Yesuusi harunsaanora maa qaagiissanno?
 • Mootichchu Hurbaati gedensaanni, Yesuusi harunsaanosira marichcho kuli? Hakkiinnino insa ma assitu?

Wole xa'muwa

 • Maatewoosi 26:14-30 nabbawi.

  Yihuda Yesuusa hirasi mixire assino coye ikkinota, Maatewoosi 26:15 kultannohu hiittoonniiti?

  Yesuusi mundeesi dunasi hiikkunni lamu coyira kaa'litanno? (Maat. 26:27, 28; Erm. 31:31-33; Efe. 1:7; Ibi. 9:19, 20)

 • Luqaasi 22:1-39 nabbawi.

  Yihudara Sheexaanu eino yaa mayyaate? (Luq. 22:3; Yoh. 13:2; Soq. Los. 1:24, 25)

 • Yohaannisi 13:1-20 nabbawi.

  Yohaannisi 13:2 garinni, Yihuda assino coyira bushiisha dandiinanni? Maganu soqqamaano konninni mayi roso afidhanno? (Kal. 4:7; 2 Qor. 2:11; Gal. 6:1; Ya. 1:13, 14)

  Yesuusi dancha lawishsha ikkatenni rosiisinohu lowo geeshsha hasiisanno rosi maati? (Yoh. 13:15; Maat. 23:11; 1 Phe. 2:21)

 • Yohaannisi 17:1-26 nabbawi.

  Yesuusi huuccatto assinohu harunsaanosi hiikko garinni ‘mitto ikkitaraati’? (Yoh. 17:11, 21-23; Ro. 13:8; 14:19; Qol. 3:14)