Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 98: Yesuusi Ejedhete Ilaalira

Xagge 98: Yesuusi Ejedhete Ilaalira

YESUUSI koye Ejedhete ilaalira no. Ledosi noori shoolu mannooti hawaariyaatesiiti. Insano roduuwu Indiriyaasinna Pheexiroosi, hattono roduuwu Yaaqoobinna Yohaannisiiti. Kuu''u xeertote leellannohu Yerusaalamete nooho Maganu mineeti.

Yesuusi harrichchote darmichcho gulufe Yerusaalame ha'rinku lamu barri saino. Hakko barri Maakisanynyote. Konne barra soodo Yesuusi Maganu minira mare no. Hakko hee'reenna kakkalaano amadde shitasira hasidhu. Ikkollana Yesuusa mannu baxannosi daafira shaa waajjitu.

Yesuusinna hawaariyaatesi

Yesuusi tenne amma'note cimeeyye, ‘Ki'ne hamasunna buutete ooso!’ yiinsa. Hakkiinnino assitino bunshe baalate Maganu qorichchishannonsata kulinsa. Hakkunni gedensaanni Yesuusi Ejedhete ilaala giddi; hakkiinnino kuri shoolu hawaariyaatesi xa'mo xa'mitusi. Hawaariyaatesi marichcho xa'mitinosiro afootto?

Xa'mitinosihu konni albira ikkannoreeti. Hawaariyaatesi Yesuusi uullate aana noo bunshe baala hoolannota affino. Ikkollana mamaro hoolannoro afa hasidhino. Yesuusi nugusa ikke gashshate galagale daannohu mamarooti?

Yesuusi galagale daanno wote uulla noo rosaanosi la'asira dandiitannokkita afino. Korkaatuno isi iima hee'ranno daafira dileellannonsa. Konni daafira Yesuusi iima nugusa ikke gashshanno yannara uullate aana ikkannore mito mito coye hawaariyaatesira kulinsa. Kulinonsari giddo gamu maati?

Yesuusi goofate oli ikkannota, lowo manni xiwamannotanna hudirannota coyi'rino; hattono bunshe batidhannotanna, uulla lowo geeshsha huxidhannota kulino. Qoleno Yesuusi, Maganu mangistehu danchu duduwi gobba baalate duduwamannota coy'rino. Yannankera kuni coyi ikkanna la'noommo? Ee la'noommo! Konni daafira Yesuusi xa iima hee're gashshanni noota dihuluullammeemmo. Isi muli yanna giddo uullate aana noo bunshe baala hoolanno.

Maatewoosi 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Maarqoosi 13:3-10.Xa'muwa

 • Misilete aana noo manni giddo Yesuusi hiikkonneeti? Isi ledo noori ayeooti?
 • Yesuusi Maganu mine marinowa kakkalaano hiissitasira hasidhu? Isi insa mayyii?
 • Hawaariyaate Yesuusa mayite xa'mitu?
 • Yesuusi iima Nugusa ikke gashshanno yannara uullate aana ikkannoha mito mito coye hawaariyaatesira kulinohu mayiraati?
 • Yesuusi uullate aana noo bunshe baala hoolara albaanni marichchi ikkanno yiino?

Wole xa'muwa

 • Maatewoosi 23:1-39 nabbawi.

  Qullaawa Borro alamete looso lainohunni maaragete su'ma horonsi'ra digaraho yaa hooggurono, Yesuusi Maatewoosi 23:8-11 coyi'rinori Kiristaanu songo giddo maaragete su'ma horonsi'ra lainohunni maa rosiisanno? (Soq. Los. 26:25; Ro. 13:7; 1 Phe. 2:13, 14)

  Farisaano mannu Kiristaana ikkannota hoolate maa horonsidhino? Xaa yannara noori amma'note cimeeyyeno hattee labbannota hiittee hayyo horonsidhanno? (Maat. 23:13; Luq. 11:52; Yoh. 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16)

 • Maatewoosi 24:1-14 nabbawi.

  Kaajje uurra lowo geeshsha hasiissannota ikkitinota, Maatewoosi 24:13 luphphi assite leellishshannohu hiittoonniiti?

  Maatewoosi 24:13 aana “goofimarchu” yaanno qaali mayi tiro afi'rino? (Maat. 16:27; Ro. 14:10-12; 2 Qor. 5:10)

 • Maarqoosi 13:3-10 nabbawi.

  Dancha duduwo farci'rate looso lowo geeshsha wiinamme loosa hasiissannota, Maarqoosi 13:10 aana nooti hiitti yaatto leellishshanno? Konni qummeessi aana Yesuusi coyi'rinori ma assineemmo gede kakkayisankera hasiisanno? (Ro. 13:11, 12; 1 Qor. 7:29-31; 2 Xim. 4:2)