Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 93: Yesuusi Lowo Manna Itisi

Xagge 93: Yesuusi Lowo Manna Itisi

LOWO geeshsha masisannori ikke kaino. Cuuaancho Yohaannisi shine ka'noonni. Heroodiyaada yinanniti nugusu galte iso dibaxxanno. Konni daafira nugusu Yohaannisi goowa muranno gede assiissu.

Yesuusi tenne macciishshiti, lowo geeshsha dadilli. Isi callisi mannu nookki bayichcho ha'ri. Mannu kayinni hoodesi ha'ri. Yesuusi lowo manna laiti, lowo geeshsha mararinsa. Konni daafira Maganu mangistere kulinsa; qoleno xiwamino manna hursi.

Hattee hawarro rosaanosi isiwa shiqqi yite togo yitusi: ‘Yanna hashshitino; qoleno kuni mannu nookki bayichchooti. Qooxeessaho noo qachchinni sagale hidhanno gede manna ha'risi.’

Yesuusi lowo manna itisanni no

Yesuusi togo yee qoli: ‘Ha'ra dihasiissannonsa. Sagale ki'ne uyiyyensa.’ Yesuusi alba Filiphphoosiwa hige, ‘Konni baalunku mannira ikkitanno sagale hiikkiinni hirrokka?’ yee xa'misi.

Filiphphoosi togo yee qoli: ‘Konni baalu mannira shiima shiima sagale nafa iillishate lowo woxi hasiisanno.’ Indiriyaasi qole togo yii: ‘Konni beettira ontu timinna lame qulxu'me noosi. Kayinni konni baalu mannira di''ikkanno.’

Yesuusino, ‘Manna hayissote ofollanno gede asse’ yii. Hakkiinnino sagalete Magano galate, tima hiiqqaqqi. Hakkunni gedensaanni, rosaanosi timanna qulxu'me manna baalaho uyitu. Hakkiichcho 5,000 labballi no; qoleno lowo meentinna ooso no. Kuni manni baalunku duuwa geeshsha iti. Rosaanosi gattino sagale gamba assituta, 12 saffe wo'mitu!

Hakkunni gedensaanni, Yesuusi rosaanosi Galiilu Baara widoogge fultara howolo e'anno gede kulinsa. Hashsha wolqaataame hombobalatte ka'e, howolo kawanna ka'a doyissa hanaffu. Rosaano lowo geeshsha waajjitino. Hakkiinnino hashshu taaloote, mitturichchi wayi aana ha'ranni insawa hige daanna la'u. Insano maatiro affinokki daafira, waajjite raartu.

Yesuusino, ‘Aneetina waajjitinoonte!’ yiinsa. Insa kayinni iso ikkinota diammantino. Konni daafira Pheexiroosi, ‘Addinta ati Mootichchahoro, waa kaxxanni atewa hige dayeemmo gede assie’ yiisi. Yesuusino, ‘Amoxa!’ yee qoli. Hakkiinnino Pheexiroosi dirre waa kaxxanni ha'ri! Shiima geeshsha ha'ri gedensaanni kayinni waajji; wayino itasira kai; Yesuusi kayinni gatisisi.

Yannate gedensaannino Yesuusi kumunni kiirranni manna itisino. Hakkawote kayinni lamalu timinninna shiima qulxu'menni itisino. Xaano baalunku manni duuwe itino. Yesuusi manna towaatanno gari dancha di''ikkino? Isi Maganu doorino nugusa ikke moohanno wote, ninke mittu coyirano horonta diyaandeemmo!

Maatewoosi 14:1-32; 15:29-38; Yohaannisi 6:1-21.Xa'muwa

 • Cuuaanchu Yohaannisira iillinosihu masisanno coyi maati? Konni daafira Yesuusira mayi macciishshamisi?
 • Yesuusi iso harunsannoha lowo manna itisinohu mayinniiti? Goofimarchoho mageeshshi sagale gattu?
 • Mitto hashsha rosaano mayira waajjitu? Hakkiinnino Pheexiroosi ma ikki?
 • Yesuusi xaano kumunni kiirranni manna maa itisi?
 • Yesuusi Maganu doorino nugusa ikke uullate aana moohanno yanna lowo geeshsha hagiirsiissannota ikkitannohu mayiraati?

Wole xa'muwa

 • Maatewoosi 14:1-32 nabbawi.

  Maatewoosi 14:23-32 noo xagge Pheexiroosi akata buunxeemmo gede kaa'litannonkehu hiittoonniiti?

  Qullaawa Borro Pheexiroosi ayyaanaamittetenni lophphinotanna muddama agurinota leellishshannohu hiittoonniiti? (Maat. 14:27-30; Yoh. 18:10; 21:7; Soq. Los. 2:14, 37-40; 1 Phe. 5:6, 10)

 • Maatewoosi 15:29-38 nabbawi.

  Yesuusi Annisi maalaamittetenni aanno elto gotti asse la''annota leellishinohu hiittoonniiti? (Maat. 15:37; Yoh. 6:12; Qol. 3:15)

 • Yohaannisi 6:1-21 nabbawi.

  Xaa yannara noo Kiristaani uullate gashshooti hajo lainohunni Yesuusi lawishsha harunsa dandaannohu hiittoonniiti? (Yoh. 6:15; Maat. 22:21; Ro. 12:2; 13:1-4)