Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 91: Yesuusi Ilaalaho Ofolle Rosiisi

Xagge 91: Yesuusi Ilaalaho Ofolle Rosiisi

LAI Yesuusi koye ofolle no. Isi Galiila yinanniwa ilaalaho, konne manna baala rosiisanni no. Isiwa gamba yite ofoltinori rosaanosiiti. Insa giddo 12 hawaariyaatesi ikkitara doodhino. Hawaariyaate Yesuusira baxxitino rosaannooti. Ati su'mansa afootto?

Yesuusi rosiisanni no

Mittu Simiooni Pheexiroosiiti; wolu qole rodoosi Indiriyaasiiti. Hattono roduuwa ikkitinori Yaaqoobinna Yohaannisi no. Woluno Yaaqoobi yinanni rosaanchi no; mittu qole Simiooni yinanniho. Lame hawaariyaate su'mi Yihudaati. Mittu Asqoorootu Yihudaatinna wolu Yihudi kayinni Taadiyoosi yinanniho. Wolootu qolte, Filiphphoosinna Naatinaeeli (wolu su'misi Bertelemewoosi) yinannireeti; Maatewoosinna Toomaasi yinannirino no.

Yesuusi Samaariyunni higi gedensaanni, ‘Iimi mangiste daggaraati’ yaanni farci'ra hanafi. Hatti mangiste maatiro afootto? Umosi dandiino Maganu gashshooteeti. Tenne mangiste nugusi Yesuusaati. Isi iima hee're gashshanno; qoleno uullate keere abbanno. Maganu mangiste wo'ma uulla biifado gannate assitanno.

Yesuusi koye mangistennire mannaho rosiisanni no. Togo yee kulanni noonsa: ‘Togo yitine huuccidhe: Iima hee'ratto Annanke, su'mikki maassamo. Mangistekki daggo. Fajjokki iima ikkitanni noonte gede, uullano ikkito.’ Duuchchu manni tenne huuccatto ‘Mootichchu Huuccattooti’ yaanno. Wolu manni qole, ‘Abbaataachchinote’ yaanno. Ati tenne huuccatto gudisse assite afatto?

Yesuusi mannootu mimmitu ledo hiitto ikkite hee'ra hasiissannonsarono rosiisanni no. Togo yiinsa: ‘Mannu assa'nera hasidhinannire ki'neno assensa.’ Atera mannu danchare assannohe wote tashshi diyaannohe? Konni daafira Yesuusi hatto yiinohu, ninkeno wolu mannira danchare assa hasiissannonketa rosiisateeti. Baalunku manni hatto assanno yannara gannate ikkitanno uullara hee'ra hagiirsiissannota di''ikkitanno?

Maatewoosi fooliishsho 5 kayise 7; 10:1-4.Xa'muwa

 • Misilete aana, Yesuusi hiikko ofolle rosiisanni no? Isiwa gamba yite ofolte noori ayeooti?
 • Tonaalame hawaariyaate su'mi ayeeti?
 • Yesuusi mannaho kuli Mangiste maati?
 • Yesuusi mannu mayyee huucci'ranno gede rosiisino?
 • Yesuusi mannu mimmitu ledo hee'ra hasiissannonsa gara rosiisanni mayyii?

Wole xa'muwa

 • Maatewoosi 5:1-12 nabbawi.

  Ayyaanaamittete hasattonkera baqqi yinoommore ikkanke hiittoonni leellisha dandiineemmo? (Maat. 5:3; Ro. 10:13-15; 1 Xim. 4:13, 15, 16)

 • Maatewoosi 5:21-26 nabbawi.

  Roduuwinke ledo noonke fiixoomi Yihowa ledo noonke fiixooma kisannota, Maatewoosi 5:23, 24 luphphi assite leellishshannohu hiittoonniiti? (Maat. 6:14, 15; Far. 133:1; Qol. 3:13; 1 Yo. 4:20)

 • Maatewoosi 6:1-8 nabbawi.

  Kiristaanu fafa hasiissannonsahu mitu mitu meessaneeto keereensate gari hiikkonneeti? (Luq. 18:11, 12; 1 Qor. 4:6, 7; 2 Qor. 9:7)

 • Maatewoosi 6:25-34 nabbawi.

  Maalaamittete hasattonkera Yihowa addaxxa lainohunni, Yesuusi mayyee rosiisino? (Wol. 16:4; Far. 37:25; Fil. 4:6)

 • Maatewoosi 7:1-11 nabbawi.

  Maatewoosi 7:5 aana noohu xawe leellanno lawishshi maa rosiisannonke? (Law. 26:12; Ro. 2:1; 14:10; Ya. 4:11, 12)