Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 89: Yesuusi Maganu Mine Keereensi

Xagge 89: Yesuusi Maganu Mine Keereensi

YESUUSI koye lowo geeshsha hanqinoha lawanno; dihattooti? Isi togo ikke hanqinohu mayiraatiro afootto? Korkaatuno Yerusaalamete Maganu mine noori kuri mannooti hafuuraamma ikkitino daafiraati. Kuri mannooti Magano magansi'rate hakka marino manniwiinni lowo woxe duu'nitara wo'naaltanni no.

Yesuusi woxu xarapheeyye kare gudanni no

Misilete aana noore bootta, gereewonna lemboola baalanka laitto? Mannootu tenne saada Maganu mini giddo daddaltanni no. Hakko daddaltanni noohu mayiraatiro afootto? Isiraeelete manni saadanna cea Maganoho kakkalara hasi'ranno daafiraati.

Maganu seeri mittu Isiraeelete manchi so'ro loosiro, Maganoho kakkalo shiqisha hasiissannosita coyi'ranno. Isiraeele Maganoho kakkalo shiqisha hasiissannonsati wole yannano no. Ikkina Isiraeele Maganoho kakkaltanno saadanna cea hiikkiinni afidhanno?

Mitu mitu Isiraeelete mannira ceanna saada noonsa. Konni daafira noonsahu giddonni kakkala dandiitanno. Ikkollana rooru Isiraeelete manni cea woyi saada diafi'rino. Wolootu qolte Yerusaalametenni lowo geeshsha xeertidhe heedhanno daafira, saadansa Maganu minira abba didandiitanno. Konni daafira Yerusaalame dagge hasidhanno saadanna cea hidhitanno. Hirtanno mannooti kayinni lowo woxira hirtanno. Mannuwiinni lowo woxe gudhitanni no. Qoleno Maganu mini giddo dadda'la dihasiissannonsa.

Yesuusi hanqinohu iseraati. Konni daafira mannootu woxi noo xaraphpheeyye kare gudi; hattono saantuwansa finci. Qoleno halange seekkire Maganu mininni baalanta saada shorre gudi. Lemboola hirtanni noo mannoota togo yee hajaji: ‘Fushshe kawiichchinni! Anni'ya mine daddalu bayichcho assitinoonte.’

Gamu Yesuusi harunsaano isi ledo koye Yerusaalamete Maganu mine no. Insara Yesuusi assanna la'ino coyi xagge ikkinonsa. Hakkiinnino Maganu Beetto lainohunni Qullaawu Maxaafi giddo togo yaanno bayichchi qulli yiinsa: ‘Maganu minira noosi baxilli giirate gede itannosi.’

Yesuusi Yerusaalamete Faasiku ayyaana ayirrisanni keeshshi yannara lowo maalale assino. Gedensaannino Yihudunni kae Galiila ha'ri. Hakkiira ha'ri wote, Samaariyu awuraajji widoonni hige ha'rino. Samaariyaho ma assinoro hanni la'no.

Yohaannisi 2:13-25; 4:3, 4.Xa'muwa

  • Saada Maganu mine abbine hirranni hee'noonnihu mayiraati?
  • Yesuusi hanqinohu mayiraati?
  • Misilete aana la''attonte gede, Yesuusi ma assi? Lemboola hirtanni noo mannoota mayyee hajaji?
  • Yesuusi rosaano isi assinore la'uta mayi qulli yiinsa?
  • Yesuusi Galiila ha'ri wote hiikko awuraajji widoonni hige ha'rino?

Wole xa'mo

  • Yohaannisi 2:13-25 nabbawi.

    Yesuusi Maganu mine woxe soorritanni noore lowo geeshsha hanqasi, Mangistete Harira dadda'la lainohunni marichcho rosiissannonke? (Yoh. 2:15, 16; 1 Qor. 10:24, 31-33)