Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 88: Yohaannisi Yesuusa Cuui

Xagge 88: Yohaannisi Yesuusa Cuui

MANCHOHO umu taalo dagganni noo lemboolcho lai. Hakku manchi Yesuusaati. Xa isira 30 diro ikkinosi. Ledosi noohu kayinni Yohaannisiiti. Albaanni Yohaannisire ronsoommo. Maariyaami fiixase Elsaabeexi la'ara hadhu wote Elsaabeexi godowi giddo noo qaaqqi hagiidhe kubbinota qaagatto? Hakka wote godowise giddo noo qaaqqi Yohaannisiiti. Yohaannisinna Yesuusi xa ma assitanni no?

Yesuusi cuuami wote

Yohaannisi Yesuusa Yordaanoosi Lagira waaho lixise fushshe kaino. Manna cuu'nannihu hatto assineeti. Balanxe wayi giddora lixinsanni; hakkiinnino wayi giddonni fushshinanni. Yohaannisi manna cuuanno daafira, iso Cuuaancho Yohaannisi yinanni. Ikkina Yohaannisi Yesuusa cuuinohu mayiraati?

Yohaannisi tenne assinohu, Yesuusi isiwa mare cuuannosi gede xa'mirino daafiraati. Yohaannisi assitino bunshera gaabbitino mannoota cuuino. Ikkina Yesuusi bunshe asse egenninoyya? Dee'ni, horonta diegennino; korkaatuno isi iiminni dayinoho Maganu Beettooti. Konni daafira Yesuusi Yohaannisi cuuannosi gede xa'mirinohu wolu korkaatiraati. Hakku korkaati maatiro hanni la'no.

Yesuusi Yohaannisiwa marara albaanni, haqqe boce soofannoho. Haqqe boce soofanno manchi haqqa soofe, xaraphpheessa, wombarenna barcima seekkanno. Maariyaami ayiddaanni Yooseefi haqqe boce soofannoho; isi Yesuusano konne looso loosanno gede rosiisinosi. Yihowa kayinni Beettosi uullara soyinohu haqqe boce soofara di''ikkino. Beettisi loosanno gede hasi'rinohu mittu baxxino loosi no; hakkawote konne looso loosannoti yanna iillite no. Konni daafira Yesuusi Annisi baxannore assara dayinota leellishate, Yohaannisi cuuannosi gede xa'miri. Maganu tennenni hagiidhinokka?

Ee hagiidhino; korkaatuno Yesuusi cuuame wayi giddonni fulita, iiminni togo yitanno huuro daggino: ‘Isinni tashshi yaannoehu, Beetti'ya konneeti.’ Qoleno iimi fa'nameenna, tini lemboolcho Yesuusi aana dirritu. Ise lemboolcho labbolla ikkinnina addu lemboolcho di''ikkitino. Ise Maganunniho qullaawa ayyaanaati.

Xa Yesuusi heeshshi gotti asse hedannohu lowo coyi noosi daafira, mannu nookki base ha're 40 barra keeshshi. Hakko hee'reenna Sheexaanu isiwa mari. Sheexaanuno Yesuusi Maganu seeri gobbaanni ikkino coye assanno gede assate sase hige wo'naali. Yesuusi kayinni togoo coye diassino.

Hakkunni gedensaanni, Yesuusi noowiinni hige shiimu manninni xaadi; hakku mannino Yesuusire umi harunsaano woyi rosaano ikki. Hakko manni giddo gamu su'mi Indiriyaasi, Pheexiroosi (wolu su'misi Simooniiti), Filiphphoosinna Naatinaeeli (wolu su'misi Bertelemewoosiiti) yinannireeti. Yesuusinna kuri haaruuddu rosaano Galiilu awuraajja hadhu. Galiila martuti, Qaana yinanni katamira fooliishshidhu; Naatinaeeli ilaminohu hakko katamiraati. Hakkiichchono Yesuusi sargete minira ha'ri; sargete mineno umi maalale assi. Mayi maalale assinoro afootto? Waa woyinete xajjera soorrino.

Maatewoosi 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Maarqoosi 6:3; Yohaannisi 1:29-51; 2:1-12.Xa'muwa

 • Misilete aana noori lamu mannooti ayeooti?
 • Manna cuu'nannihu hiitto assineeti?
 • Yohaannisi ma ikkino manna cuuino?
 • Yesuusi, Yohaannisi cuuannosi gede xa'mirinohu hiikkunni baxxino korkaatiraati?
 • Maganu, Yesuusi cuuameenna hagiidhinota leellishinohu hiittoonniiti?
 • Yesuusi mannu nookki bayichcho ha're 40 barra keeshshinowa mayi maikki?
 • Umiri Yesuusi harunsaano woyi rosaano ayeooti? Yesuusi balaxe assino maalale hiitteeti?

Wole xa'muwa

 • Maatewoosi 3:13-17 nabbawi.

  Yesuusi rosaanosi cuuama hasiissannonsa korkaata lainohunni lawishsha ikkinohu hiittoonniiti? (Far. 40:7, 8; Maat. 28:19, 20; Luq. 3:21, 22)

 • Maatewoosi 4:1-11 nabbawi.

  Yesuusi Qullaawa Borro seekke horonsi'rasi, Qullaawa Maxaafa ganynyine xiinxallineemmo gede kakkayissannonkehu hiittoonniiti? (Maat. 4:5-7; 2 Phe. 3:17, 18; 1 Yo. 4:1)

 • Yohaannisi 1:29-51 nabbawi.

  Cuuaanchu Yohaannisi rosaanosi ayee harunsitanno gede jawaachchishino? Xaa yannara ninke isi lawishsha harunsa dandiineemmohu hiittoonniiti? (Yoh. 1:29, 35, 36; 3:30; Maat. 23:10)

 • Yohaannisi 2:1-12 nabbawi.

  Yesuusi umo assino maalale, Yihowa soqqamaanosira danchare baala ho'lannokkita leellishshannohu hiittoonniiti? (Yoh. 2:9, 10; Far. 84:11; Ya. 1:17)