Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 87: Shiimu Beetti Yesuusi Maganu Mine

Xagge 87: Shiimu Beetti Yesuusi Maganu Mine

KONNI jajjabbu manni ledo hasaawanni nooha shiima beetto lai. Jajjabbu mannooti Yerusaalamete Maganu mine heedhanno rosiisaanooti. Shiimu beetti kayinni Yesuusaati. Isi lophphino. Xa isira 12 diro ikkinosi.

Yesuusi Maganunnirenna Qullaawu Maxaafi giddo borreessinoonnire seekke afino daafira, rosiisaano xaggeessidhu. Kayinni Yooseefinna Maariyaami koye nookkihu mayiraati? Insa hiikko no? Hanni la'no.

Shiimu beetti Yesuusi rosiisaanote ledo

Yooseefi Faasikaho yinanniha mitto baxxino ayyaana ayirrisate maatesi diru dirunku Yerusaalame massanno. Naazireetetenni Yerusaalamete geeshsha noo doogo seedate. Hakkawaro kaameela afi'rinohu mittuno dino; qoleno kaameelu gede mannu gidde ha'rannohu baaburu dino. Rooriidi manni lekkatenni ha'ranno; Yerusaalame sasu barri geeshsha ha're iillanno.

Xa Yooseefira maatesi hala'lado ikkitu. Konni daafira Yesuusi towaatannori labballunna seennu maa'nuullu roduuwi noosi. Konne diro Yooseefinna Maariyaami qaensa Naazireete higate oosonsa ledo seeda doogo hadhu. Insara Yesuusi wolu manni ledo daanni nooha lawinonsa. Hashsheenna mittowa fooliishshidhu wote, Yesuusi dino. Nookka yite fiixinsawanna jaallansawa la'anno wote, insa ledono dino! Konni daafira iso hassara galagalte Yerusaalame higgu.

Gedensaannino marte Yesuusi koye rosiisaanote ledo nooha affu. Martanno wote, isi rosiisaano yitannore macciishshanni no; qoleno insa xa'mo xa'manni no. Yesuusi hayyichcha ikkasinni wo'munku manni xagge assiri. Maariyaami kayinni togo yitusi: ‘Beetto'ya, togo mayira assittonke? Annikkinna ani ate hansanni lowo geeshsha mitii'minoommo.’

Yesuusi qole togo yii: ‘Mayira hassinoonnie? Anni'ya mine hee'ra hasiissannoeta diaffinoonni?’

Addaho, Yesuusi Maganunnire rosiinsanniwa hee'ra baxanno. Ninkeno hattoowa ha'ra dibaxisannonke? Yesuusi Naazireetete noo waro Magano magansi'rate saammintete kiiro gambooshshe ha'ranno. Isi duuchchanka wote hixamanynye harunsanno daafira, Qullaawu Maxaafinni lowo roso afi'rino. Ninkeno Yesuusi gede ikkino; hattono isi lawishsha harunsino.

Luqaasi 2:41-52; Maatewoosi 13:53-56.Xa'muwa

 • Misilete aana la''attonte gede, Yesuusira me''e diro ikkinosi? Isi xa hiikko no? (Misile lai.)
 • Yooseefi maatesi ledo diru dirunku ma assanno?
 • Yooseefinna Maariyaami qaensa higanni mitto barra wo'ma ha'ri gedensaanni, galagale Yerusaalame higinohu mayiraati?
 • Yooseefinna Maariyaami Yesuusa hiikko afi? Hakko noo manni lowo geeshsha xaggeessirinohu mayiraati?
 • Yesuusi amasi Maariyaami mayyii?
 • Maganunnire rosa lainohunni, ninke Yesuusi gedeere ikka dandiineemmohu hiittoonniiti?

Wole xa'muwa

 • Luqaasi 2:41-52 nabbawi.

  Higge, diru ayyaanna ayirrissara ha'ra hasiissannonsari labballo callaho yitannoha ikkirono, Yooseefinna Maariyaami xaa yannara noo annuwaranna amuwira dancha lawishsha ikkitannohu hiittoonniiti? (Luq. 2:41; Marro 16:16; 31:12; Law. 22:6)

  Yesuusi annahonna amate hajajama lainohunni, xaa yannara noo oosora dancha lawishsha ikkannohu hiittoonniiti? (Luq. 2:51; Marro 5:16; Law. 23:22; Qol. 3:20)

 • Maatewoosi 13:53-56 nabbawi.

  Qullaawu Maxaafi giddo qummi assinoonniri Yesuusira ilamatenni xaaddanno roduuwisi ayeooti? Yannate gedensaanni insa giddo lamu Kiristaanu songo giddo maa ikkite soqqantino? (Maat. 13:55; Soq. Los. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Ya. 1:1; Yihuda 1)