Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 101: Yesuusa Shini

Xagge 101: Yesuusa Shini

KOYE ikkanni nooha masisanno coye lai! Yesuusi reyaanni no. Mannootu iso hossi yiino haqqira suttinosi. Angasinna lekkasi misimaaretenni haqqaho qolte gantino. Yesuusa suntoonnihu mayiraati?

Yesuusi reyaanni no

Suntoonnisihu iso gibbannori noo daafiraati. Hakkuri ayeeootiro afootto? Insa giddo mittu, busha sokkaancho Sheexaane Daawuloosiiti. Addaaminna Heewani Yihowara hajajantannokki gede assinohu isooti. Qoleno Yesuusi diinna tenne masissanno jaddo loossanno gede assinohuno Sheexaaneho.

Yesuusa diinnasi koye haqqaho suttara albaanni nafa, lowo qarra iillishshinosi. Geetesemaani yinanni bayichcho martu garanna Yesuusa haadhe hadhu gara qaagatto? Hatti diinna ayeooti? Amma'note cimeeyyeeti. Haadhe hadhu gedensaanni hiitto assitinosiro hanni la'no.

Amma'note cimeeyye Yesuusa haadhe hadhuta, hawaariyaatesi xooqqu. Hawaariyaatesi waajjitino daafira, Yesuusa callichchosi diinnasi anga agurte xooqqu. Hawaariyaate Pheexiroosinna Yohaannisi kayinni lowo geeshsha faffe dixooqqino. Insa Yesuusa hiitto assinanniro affara hoode hadhu.

Kakkalaano Yesuusa bashshoora kakkalaanote biilo ikkinohu Hanna yinanni geerchi qae massitu. Kuri haammatu mannooti hakko lowo geeshsha dikeeshshitino. Hakkiinni fulte Yesuusa kakkalaanote biilo ikke noohuwa Qeyyaafi qae massitu. Haammatu amma'note cimeeyye isi qaera gamba yitu.

Qeyyaafi qaera, Yesuusi bunshe assinoronna te'ee buuxxe firde aate ofoltu. Hakkiichchira Yesuusi aana kaphpho farcidhanno mannootano abbinoonni. Amma'note cimeeyye baalunku, ‘Yesuusi reya hasiissannosi’ yitu. Hakkiinnino albisira anja tuffusi; qolteno tuntu'motenni gantusi.

Mannootu konne baala assitanno wote, Pheexiroosi hoowete giddoonni no. Hakko hashsha qiidu noo daafira, mannootu giira giidhite no. Insa giira doyissite giwaadhanni heedheenna, mitte soqqamaancho beetto Pheexiroosi la'e togo yitu: ‘Kuni manchino Yesuusi ledo nooho.’

Pheexiroosino, ‘Dee'ni, ani ledosi dinoommo!’ yee qoli.

Mannootu Pheexiroosi sase higge Yesuusi ledo nootto yitusi. Isi kayinni hatto yitusi kiiro dee'ni yee moromi. Pheexiroosi sayikkimeeshsho hatto yiita, Yesuusi alba isiwa hige lai. Kaphphino daafira Pheexiroosi lowo geeshsha dadilli; hakkiinnino fule ha're wi'li.

Arbete soodo arrishsho fultuta, kakkalaano Yesuusa Sanihediriini yinannita lowo hoowe massitusi. Hakkiichcho Yesuusa hiissitannoro amaalantu. Hakkiinnino Phenxenaawichchu Philaaxoosi yinannihuwa, Yihudu awuraajji gashshaanchiwa massitusi.

Kakkalaano Philaaxoosira togo yite kultu: ‘Kuni busha manchooti. Isi reya hasiissannosi.’ Philaaxoosi Yesuusa xa'mo xa'mihu gedensaanni, ‘Assino bunshe mitteno dileeltinoe’ yiinsa. Hakkiinnino Philaaxoosi Yesuusa, Heroodiisi Antiphphaasi yinannihuwa soyi. Heroodiisi Galiilu gashshaanchooti; hakkawote kayinni Yerusaalamete no. Isino Yesuusi mitte bunshe assinokkita buuxino daafira, galagale Philaaxoosiwa soyi.

Philaaxoosi Yesuusa ha'risara hasi'rino. Yesuusi diinna kayinni isi bayichcho wole usuranynya tirara hasidhino. Hakku usuranynyi Barbaani [Barinabaasi] yinanni mulqiraanchooti. Hawarrita Philaaxoosi Yesuusa gobbara haare fuli. Mannootano, ‘Kuneeti nugusi'ne!’ yiinsa. Qara kakkalaano kayinni qoonqonsa gotti assite, ‘Ka'a qoli! Shii! Shii!’ yitu. Hakkiinnino Philaaxoosi Barbaani tire ha'risi; Yesuusa kayinni shitara haadhe hadhu.

Arbete barra Yesuusa hossi yiino haqqira suttusi. Qolteno bunshe assitinore lame mannoota Yesuusira guranna qiniiteenni haqqete suttu; insa kayinni koye misilete aana dino. Yesuusi reyara shiimuri gate hee'reenna, sutanturi giddo mittu, ‘Mangistekkira moohatto wote qaagie’ yiisi. Yesuusi togo yee qaale eisi: ‘Ane ledo Gannatete hee'ratto.’

Yesuusi eino qaali didanchaho? Isi yii gannate hiitteetiro afootto? Maganu umo gannate kalaqinohu hiikkooti? Uullate aanaati. Hattono Yesuusi iima nugusa ikke moohanno wote, uullate aana haaro Gannatera hee're hagiidhanno gede konne mancho reyotenni kayisanno. Kuni coyi dihagiirsiisannonke?

Maatewoosi 26:57-75; 27:1-50; Luqaasi 22:54-71; 23:1-49; Yohaannisi 18:12-40; 19:1-30.Xa'muwa

 • Yesuusi reyora roorenka xa'mamannohu ayeeti?
 • Amma'note cimeeyye Yesuusa haadhe hadhuta, hawaariyaate ma assitu?
 • Kakkalaanote biili Qeyyaafi qaera mayi maikki?
 • Pheexiroosi fule ha're wi'linohu mayiraati?
 • Yesuusa layinkimeeshsho Philaaxoosiwa abbinita, qara kakkalaano qoonqonsa gotti assite mayitu?
 • Arbete barra Yesuusa ma assitu? Yesuusi mulesi sutaminohura bunshe assino manchira mayi qaale eisi?
 • Yesuusi yii Gannate hiikko ikkitanno?

Wole xa'muwa

 • Maatewoosi 26:57-75 nabbawi.

  Yihudootunniri songote geerrinna kakkalaanote biilla giddonsa busha ikkitinota mayinni anfeemmo? (Maat. 26:59, 67, 68)

 • Maatewoosi 27:1-50 nabbawi.

  Yihuda gedensaanni gaabbasi dogate yaa dandiineemmohu mayiraati? (Maat. 27:3, 4; Maar. 3:29; 14:21; 2 Qor. 7:10, 11)

 • Luqaasi 22:54-71 nabbawi.

  Yesuusa diinnate sayinse uyini hashsha Pheexiroosi Yesuusa kaadasi ninkera mayi roso uyitannonke? (Luq. 22:60-62; Maat. 26:31-35; 1 Qor. 10:12)

 • Luqaasi 23:1-49 nabbawi.

  Yesuusi miincisi yannara mayyii? Ninke konninni mayi roso afi'neemmo? (Luq. 23:33, 34; Ro. 12:17-19; 1 Phe. 2:23)

 • Yohaannisi 18:12-40 nabbawi.

  Pheexiroosi manna waajje shiima yanna huxirinoha ikkirono, gedensaanni jawaate worba hawaariyaatichcha ikkasi maa leellishshanno? (Yoh. 18:25-27; 1 Qor. 4:2; 1 Phe. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Yohaannisi 19:1-30 nabbawi.

  Yesuusira maalaamittete coyira noositi garu lao hiitteeti? (Yoh. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Maat. 6:31, 32; 8:20)

  Yesuusi reyaanni coyi'rino qaali, Yihowa aliidimma irkisasinni macciishshantinosita qeellete hedo leellishannohu hiittoonniiti? (Yoh. 16:33; 19:30; 2 Phe. 3:14; 1 Yo. 5:4)