Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 80: Maganu Manni Baabiloonetenni Fuli

Xagge 80: Maganu Manni Baabiloonetenni Fuli

MEEDOONINNA Faarsi daga Baabiloonete gobba amaddunku lamu diri geeshshi saino. Xa kayinni mayi ikkanni nooro lai! Isiraeelete manni Baabiloonetenni fulanni no. Insa borojjimmatenni fultinohu hiittoonniiti? Fushshinonsahu ayeeti?

Fushshinonsahu Qiroosi yinanniho Faarsi nugusaati. Qiroosi ilamara lowo diri albaanni, Yihowa masaalaanchosi Isayyaasi isire borreessanno gede assino. Isayyaasino togo yee borreessino: ‘Ati ani hasi'roommore assatto. Katama amadatto gede xullichchu fa'namannohe.’ Konni garinni Baabiloonete katama amadate ha'ranno wottaaddara massaginohu Qiroosiiti. Meedooninna Faarsi wottaaddari hashsha fano agurroonni xullichchi widoonni hige katama ei.

Qoleno Yihowa masaalaanchi Isayyaasi, Qiroosi Yerusaalamenna hakko nooha Maganu mine layinkimeeshsho minnanni gede hajajannota coyi'rino. Qiroosi tenne hajajo fushshiyya? Ee, fushshino. Qiroosi Isiraeelete manna togo yii: ‘Xa Yerusaalame hadhine, Magani'ne Yihowa mine minne.’ Kuni Isiraeelete manni ha'ranni noohu konne mine minaraati.

Isiraeele Baabiloonetenni fultanni no

Ikkollana Baabiloonete noohu Isiraeelete manni gudisire seeda doogo ha're Yerusaalame iille diafanno. Ha'nanni doogo 800 kiilomeetire geeshsha ikkitanno; lowo geeshsha seedate. Qoleno haammatu Isiraeelete manni geedhinonna xiwamino daafira xeerto doogo ha're diafanno. Gama manna Yerusaalame ha'rannokki gede assinori wolurino no. Qiroosi ha're afannokki manna togo yii: ‘Yerusaalamenna hakko nooha Maganu mine minara ha'ranno mannira birra, worqenna wole elto uyiyye.’

Konni daafira mannu Yerusaalame hadhanno Isiraeelera lowo elto uyi. Qoleno Qiroosi, Nugusu Nabukedenetsoori Yerusaalame giiri waro Yihowa mininni abbino saannanna xaassa konni mannira uyi. Mannu Yerusaalame haa're ha'rannohu lowo uduunni no.

Isiraeelete manni shoolu agani doogo ha'ri gedensaanni, Yerusaalamete katama yinoonni yannanni iilli. Katamu giiraminkunni 70 diri saino; gobbano mittu manchi nookkiha keeshshitino. Xa Isiraeele gobbansa higginoha ikkirono, dagginowa qarru iillansaraati; aanchine tenne hajore ronseemmo.

Isayyaasi 44:28; 45:1-4; Izira 1:1-11.Xa'muwa

 • Misilete aana leellinshoonninte gede, Isiraeele ma assitanni no?
 • Yihowa Isayyaasi widoonni coyi'rino masaalo Qiroosi wonshinohu hiittoonniiti?
 • Qiroosi Yerusaalame hadhe affannokki Isiraeele mayyii?
 • Qiroosi mannu galagale Yerusaalame haare ha'ranno gede maa uyi?
 • Isiraeelete manni Yerusaalame ha're iillate mageeshshi yanna adhinsa?
 • Gobba mittu manchino nookkiha mageeshshi diro keeshshitino?

Wole xa'muwa

 • Isayyaasi 44:28 nna 45:1-4 nabbawi.

  Yihowa Qiroosi lainohunni coyi'rino masaalo wo'mitukki gattannokkita kaajjishe kulinohu hiittoonniiti? (Isa. 55:10, 11; Ro. 4:17)

  Isayyaasi Qiroosi lainohunni coyi'rino masaalo, Maganu Yihowa konni ka'a ikkannore coyi'rate dandoo noosita leellishshannohu hiittoonniiti? (Isa. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Phe. 1:20)

 • Izira 1:1-11 nabbawi.

  Yerusaalame galagale higikki gati manni lawishsha harunsatenni, xaa yannara wo'ma yanna soqqanshora beeqqitanni noore ‘jawaachchisha’ dandiineemmohu hiittoonniiti? (Izira 1:4, 6; Ro. 12:13; Qol. 4:12)