Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 77: Misilete Disagaddino

Xagge 77: Misilete Disagaddino

ALBAANNI ronsummota kuri sasu wedellooti xagge qaagatto? Eewa, insa ita hasiissannonsakki sagale di''inteemmo yite gibbure Daanieeli jaallaati. Insara Baabiloonete manni Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago yee su'ma fushshinonsa. Kuneeti insa lai. Wolu manni gede tenne jige misilera sagaddinokkihu mayiraati? Mayiraatiro hanni la'no.

Tonne Hajajo yinanniha Yihowa umisi borreessino seera qaagatto? Tenne hajajo giddo umiti togo yitanno: ‘Ane agurranna wole maganna magansidhooti.’ Konne seera ayirrisa shota ikka hooggurono, kuri wedellooti ayirrissino.

Baabiloonete nugusi Nabukedenetsoori tenne uurrisino misilera sagadanno gede lowoha ayirradda manna woshshi. Isino manna baalaho togo yii: ‘Xurumbu, suusulletenna wolu muuziiqi huuro macciishshitinanni wote, sagaddine tenne worqete misile magansidhe. Ayiino tenne worqete misile magansi'rannokkihu hakkawotenni wala yitanno giirara tugamanno.’

Nabukedenetsoorino Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago sagaddinokkita afiti lowo geeshsha hanqi. Insa isiwa abbinanni gede hajaji. Sagaddara xaano yanna uyinsa. Ikkollana kuri wedellooti Yihowa addaxxitu. Nabukedenetsoori togo yitu: ‘Soqqammeemmo Maganinke gatisannonke. Gatisa hooginkero nafa worqete misilekkira disagandeemmo.’

Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago

Nabukedenetsoori tenne macciishshiti roorenkanni hanqi. Hakkawote qooxeessaho giira bubbanni no; isino togo yee hajaji: ‘Giira wonawiinni lamala ero roorte bubbanno gede asse!’ Hakkiinnino Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago wottaaddarisi giddo wolqaataamma ikkitinori usurte giirate giddo tugganno gede hajaji. Giira wala yitanni noo daafira wolqaataamu manni buwanunni reyi. Ikkollana giirate tungiri sasu wedellooti hiitto ikkituyya?

Nugusuno giirate giddora lai; hakkiinnino lowo geeshsha waajji. Togo yee xa'mi: ‘Usurre giirate giddora tungummori disase mannaati?’

Soqqamaanosino, ‘Ee saseho’ yite qoltu.

Nugusuno togo yii: ‘Giirate giddo kawanna ka'a ha'rantannori kayinni shoolu manni leeltannoe. Insa diusurantinoreeti; giirano mittore diassitinonsa. Shoolkihu qole magano lawanno.’ Nugusu giira noowa shiqqi yee mare qoonqosi gotti asse, ‘Ki'ne Ayirradu Magani soqqamaano Sidiraaqi! Misaaqi! Abidinaago! Fultine amme!’ yii.

Insa fulte dagguta giira mittoreno assitinonsakkita baalunku manni lai. Hakkiinnino nugusu togo yii: ‘Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago Magani maassamo! Insa Maganonsa agurranna wole magano magansidhinokkihura, qolteno mittohono sagaddinokkihura Maganinsa sokkaanchosi soye gatisinonsa.’

Kuri wedellooti assitinori Yihowara ammanammoommore ikkineemmo gede dancha lawishsha di''ikkannonke?

Wolaphpho 20:3; Daanieeli 3:1-30.Xa'muwa

 • Baabiloonete nugusi Nabukedenetsoori manna mayyee hajaji?
 • Daanieeliri sase jaalla worqete misilera sagaddinokkihu mayiraati?
 • Nabukedenetsoori sasu Ibirawuyaanete wedellooti sagaddara galagale yanna uyinsata, insa Yihowa addaxxitinota leellishshinohu hiittoonniiti?
 • Nabukedenetsoori wottaaddarisi Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago ma assanno gede hajaji?
 • Nabukedenetsoori bubbanno giira giddora laita mayi leellisi?
 • Nugusu Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago Magano galatinohu mayiraati? Insa ninkera mayi lawishsha ikkitannonke?

Wole xa'muwa

 • Daanieeli 3:1-30 nabbawi.

  Duuchchunku Maganu soqqamaano co'iima uurrinsha agadha lainohunni fonqolu iillannonsa wote, sasu Ibiraawuyaanete wedellootita hiittenne lao harunsa hasiissannonsa? (Dan. 3:17, 18; Maat. 10:28; Ro. 14:7, 8)

  Maganu Yihowa Nabukedenetsoorira hiikkonne hasiisanno roso rosiisino? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)