Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 76: Yerusaalame Ba'u

Xagge 76: Yerusaalame Ba'u

NUGUSU Nabukedenetsoori egennaamma Isiraeelete manna xinqe Baabiloone adhe ha'rinkunni 10 diri saino. Xa kayinni mayi ikkanni nooro lai! Yerusaalame giirantanni no. Shinikki gatinohu Isiraeelete manni kayinni qafadame Baabiloone ha'ranni no.

Mannootu bunshensa agura hoogguro, tini ikkito ikkitano yite Yihowa masaalaano balaxxe coyidhinota qaagi. Ikkollana Isiraeelete manni masaalaano yitinore dimacciishshino. Yihowa agure kaphphu maganna magansi'ra diagurino. Konni daafira kuni manni qorichchishama hasiissinonsa. Togo yaa dandiineemmohu, Maganu masaalaanchi Hiziqeeli Isiraeele assitino bunshe kulinonkehuraati.

Hiziqeeli ayeetiro egennootto? Hiziqeeli Yerusaaleme togo ikkite giirantara 10 diri albaanni, Nugusu Nabukedenetsoori Baabiloone adhe ha'ri wedellooti ledo no. Daanieelinna sase jaallasi Sidiraaqi, Misaaqinna Abidinaago Baabiloone massinoonnihu hakkawarooti.

Yihowa, Hiziqeeli Baabiloonete hee'reennanni Yerusaalamete Maganu mine mannu assanno bunshe leellishisi. Yihowa tenne assinohu maalaletenniiti. Hiziqeeli hakkawote Baabiloonete no; Yihowa kayinni mannu minesi assanno bunshe baala la''anno gede assisi. Hiziqeeli laino bunshe waajjishshannote!

Yihowa Hiziqeeli, ‘Mannu mini'ya giddo assannoha busha coye lai’ yiisi. Qoleno togo yiisi: ‘Girgiddaho suntoonnita hamasunna wolu moyichchi misilla lai. Isiraeeleno hatte misilla magansidhanna lai!’ Hiziqeeli tenne bunshe baala lai; lainoreno borreessi.

Yerusaalametenni qafadamino manna

Yihowa Hiziqeeli, ‘Isiraeelete murrooti maaxante assitannore laitto?’ yee xa'misi. Hiziqeeli hakkonneno lai. La''anno wote 70 labballi no; baalunku kaphphu maganna magansidhanni no. Insano, ‘Yihowa dilainonke. Isi uulla agurino’ yitu.

Hakkiinnino Yihowa, minisira aliyye xullo widoonni noo meento Hiziqeelira leellishisi. Hakko meenti Temuuzi yinanniha kaphphu magano magansi'ranni no. Xaano Yihowa Hiziqeeli, ‘Mini'yara e'nanni xullo widoonni noo labballo lai!’ yiisi. Kuni manni 25 ikkanno. Hiziqeeli insano lai. Insa soojjaati widira higge sagaddanni arrishsho magansidhanni no!

Yihowa qoleno togo yii: ‘Kuni manni ane mishino. Bunshe assa calla ikkikkinni, tenne bunshe mine'ya daye assino!’ Konni daafira Yihowa togo yee xaari: ‘Insara hanqo'ya dirriseemmo. Ba'anno yannarano dimarareemmonsa.’

Yihowa Hiziqeelira konne coye baala leellishihunni sasu diri gedensaanni, Isiraeelete manni Nugusu Nabukedenetsoorira finqili. Konnira Nabukedenetsoori insa qasara dayi. Baabiloonete manni mitto dironna darate keeshshe Yerusaalamete huxxa diige ei; hakkiinnino katama giire buluushshi. Rooriidihu Isiraeelete manni reyino woyi qafadame Baabiloone ha'rino.

Yihowa Isiraeelete mannira tini masissanno bao iillitansara agurinohu mayiraati? Insa Yihowa yiinore macciishshitinokkihuranna hajajosi ayirrissinokkihuraati. Tini xagge ayeewoteno Maganu yaannore assa lowo geeshsha hasiissannonketa leellishshanno.

Umi qara shiimu manni Isiraeelete gobbara gatanno gede agurroonni. Nugusu Nabukedenetsoori, Godooliyaasi yinanniha Yihudu mancho konni mannira murrichcha ikkanno gede doori. Hakkiinnino gamu Isiraeelete manni Godooliyaasi shii. Mannuno kuni bushuri kalaqamino daafira Baabiloonete mannooti dagge baalanke guddannonke yee waajji. Konni daafira Ermiyaasi ledonsa ha'ranno gede giddeessite, Gibitsete gobba xooqqu.

Konni garinni Isiraeelete gobba mannu nookkita ikkitu; 70 diro wo'ma mittu manchino hakko dihee'rino. Gobba gudisidhe fano ikkitino. Ikkollana Yihowa mannasi 70 diri gedensaanni gobbansa qolara qaale eino. Hakka geeshsha Maganu mannira massinoonninsawa Baabiloonete mayi iillinsa? Hanni la'no.

2 Negesti 25:1-26; Ermiyaasi 29:10; Hiziqeeli 1:1-3; 8:1-18.Xa'muwa

 • Misilete aana, Yerusaalametenna Isiraeelete mannira mayi qarri iillanni no?
 • Hiziqeeli ayeeti? Yihowa isira hiikkonne giwisanno coye leellishisi?
 • Isiraeelete manni Yihowa ayirrisinokki daafira, Yihowa mayyee xaari?
 • Nugusu Nabukedenetsoori Isiraeele isira finqiltuta ma assi?
 • Yihowa tini masissanno bao Isiraeelete iillitara agurinohu mayiraati?
 • Isiraeelete gobba mannu nookkita ikkitinohu hiittoonniiti? Gobba mittu manchino nookkiha mageeshshi diro keeshshitino?

Wole xa'muwa

 • Layinki Negesti 25:1-26 nabbawi.

  Sedeqiyaasi ayeeti? Isira mayi iillisi? Tini ikkito Qullaawu Maxaafi masaalo wo'mitanno gede assitinohu hiittoonniiti? (2 Neg. 25:5-7; Hiz. 12:13-15)

  Yihowa Isiraeele assitino bunshe baalantera ayee busha assino? (2 Neg. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Ze. 36:14, 17)

 • Hiziqeeli 8:1-18 nabbawi.

  Su'mu Kiristaani, arrishsho magansidhure kaadaasine Isiraeele lawishsha harunsinohu hiittoonniiti? (Hiz. 8:16; Isa. 5:20, 21; Yoh. 3:19-21; 2 Xim. 4:3)