Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 74: Waajjinokki Mancho

Xagge 74: Waajjinokki Mancho

MANNOOTU konne mancho arrassitanno gara lai. Kuni manchi ayeetiro afootto? Ermiyaasiiti. Isi worba Maganu masaalaanchooti.

Mannu Ermiyaasi arrassanni no

Iyyoosiyaasi kaphphu maganna gobbatenni gudi waro, Yihowa Ermiyaasi masaalaanchosi ikkanno gede doorisi. Ikkeennano Ermiyaasi masaalaancho ikkate lowo geeshsha ajoommo yii. Yihowa kayinni kaa'leemmohe yiisi.

Ermiyaasino Isiraaelete gosa bunshe assa agurtanno gede kulinsa. Togo yiinsa: ‘Daga magansidhanno maganna kaphphoho.’ Ikkollana lowohu Isiraeelete manni halaalaancho Magano Yihowa agure kaphphu maganna maga'ni. Ermiyaasi Maganu bunshensara qorichchishansara kainota kulinsata mannootu oso'litu.

Hakkiinnino seedu diri sai. Iyyoosiyaasino reyi; isi reyihunni sasu agani gedensaanni, beettisi Iyyoaaqeemi nugusa ikki. Ermiyaasino mannaho, ‘Busha doogo'nenni higa hoogginiro, Yerusaalame giirantanno’ yee kula diagurino. Kakkalaano Ermiyaasi amadde qoonqonsa gotti assite, ‘Konne busha qaale coyi'rootto daafira reya hasiissannohe’ yitusi. Qolteno Isiraeelete roorrootira, ‘Ermiyaasi kataminke aana bushare coyi'rino daafira reya hasiissannosi’ yite kultu.

Ermiyaasi xa ma assakka? Konne manna diwaajjino! Insa baalunkura, ‘Yihowa konne coye kulammo'nera soyinoe. Busha ikkito'ne agura hoogginiro, Yihowa Yerusaalame hunanno. Ane shitiniro kayinni, mitte bunshe assoommokkiha shitinanni heedhinoonnita affe’ yee kulinsa.

Isiraeelete roorrooti Ermiyaasi shitusikki agurtu; Isiraeele kayinni xaano bunshensa diagurtino. Yannate gedensaanni, Baabiloonete nugusi Nabukedenetsoori Yerusaalame qasara dayi. Gedensaanni Nabukedenetsoori Isiraeelete manna borojjesi assiri. Isi lowo kume manna Baabiloone adhe ha'ri. Affe egennoottokki manni afoottokki gobba adhe ha'rihero hiitto ikkattoro hanni hedi!

Ermiyaasi 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Negesti 24:1-17.Xa'muwa

 • Misilete aana mannu arrassanni noo manchi ayeeti?
 • Ermiyaasi masaalaancho ikkatto yinita mayyii? Yihowa kayinni mayyiisi?
 • Ermiyaasi mannaho mayitanno sokka duuchchaage kulino?
 • Kakkalaano Ermiyaasi sokka kulannonsata hoolate ma assitu? Isi kayinni waajjinokkita hiittoonni leellishi?
 • Isiraeele bunshensa agura gibbuta mayi maikki?

Wole xa'muwa

 • Ermiyaasi 1:1-8 nabbawi.

  Ermiyaasi lawishshi leellishannonte gede, mitto mancho Yihowa soqqanshora guuta assannohu maati? (2 Qor. 3:5, 6)

  Ermiyaasi lawishshi xaa yannara noore Kiristaana wedelloota jawaachchishannohu hiittoonniiti? (Mek. 12:1; 1 Xim. 4:12)

 • Ermiyaasi 10:1-5 nabbawi.

  Ermiyaasi, kaphphu maganna addaxxa mittoreno kaa'litannokkita xawisate hiikkonne dancha lawishsha horonsi'rino? (Erm. 10:5; Isa. 46:7; Imb. 2:19)

 • Ermiyaasi 26:1-16 nabbawi.

  Buurante uullate gattinori qorophphisiissanno sokka mannaho kultu wote, ‘mitto qaaleno gatisikki’ kulanno gede Yihowa Ermiyaasira uyino hajajo seekkite harunsitinohu hiittoonniiti? (Erm. 26:2; Marro 4:2; Soq. Los. 20:27)

  Yihowa qorowishsha dagate kula lainohunni, Ermiyaasi xaa yannara Yihowa Farci'raasinera dancha lawishsha ikkannohu hiittoonniiti? (Erm. 26:8, 12, 14, 15; 2 Xim. 4:1-5)

 • Layinki Negesti 24:1-17 nabbawi.

  Yihudu manni Yihowara ammanaminoha ikka hoogino daafira hiikku babbaxxino qarri iillinsa? (2 Neg. 24:2-4, 14)