Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 66: Busha Mootitte Elzaabeeli

Xagge 66: Busha Mootitte Elzaabeeli

NUGUSU Iyyoorbaami reyihu gedensaanni, 10 ga're amadinohu aliyye gashshootira mookkino nugussa baalanti bushuulle ikkitu. Baalunku giddo rooru bushi kayinni Akiaabi yinanni nugusaati. Isi mayira roore busha ikkinoro afootto? Roorenka togo ikkanno gede assitinositi galtesiiti; iseno Elzaabeeli yinannite busha mootitteeti.

Elzaabeeli Isiraeelete mancho di''ikkitino. Ise Sidooni gobba nugusi beettooti. Kaphphu magano Ba''aali magansidhanno; qolteno Akiaabinna haammata Isiraeelete mannano Ba''aali maga'nanno gede assitino. Elzaabeeli Yihowa gibbanno; qolteno haammata Yihowa masaalaano shitino. Wolootu kayinni shitannonsakki gede goddate maaxantanni heedhino. Elzaabeeli mittore hasidhuro, hakkonne coye afi'rate manna shaate geeshsha iillitanno.

Mitto barra nugusu Akiaabi lowo geeshsha dadilli. Konni daafira Elzaabeeli, ‘Techcho mayira dadillootto?’ yite xa'mitusi.

Akiaabino togo yee qolise: ‘Naabute yiinoeri dadillisinoe. Woyinete kaashshi basesi hidhammora hasi'roommo; isi kayinni dihireemmohe yiie.’

Elzaabeelino qolte, ‘Mittore yaaddooti; ani afi'ratto gede asseemmahena’ yitusi.

Hakkiinnino Elzaabeeli Naabute hee'ranno katamira noo mootoollera sokka borreessite sokku. Iseno, ‘Shiima yawaawula manna hassine, Naabute Maganonna nugusa xonino yitanno gede asse. Hakkiinnino Naabute katamu gobbaanni fushshitine kinnate gantine shiiyye’ yite sokku.

Elzaabeeli Naabute shinoonnita affuti hakkawotenni Akiaabi, ‘Xaate hadhe woyinete kaashshi base adhi’ yitusi. Elzaabeeli konne busha coye assitino daafira qorichcha adha hasiissannoseha dilawannohe?

Mootitte Elzaabeeli

Konni daafira Yihowa ise qorichchishate Iyyu soyi. Elzaabeeli Iyyu daannota macciishshituti, illete kuula buudhite biiffe agartu. Iyyu kayinni daye Elzaabeeli maskootete widoonni laiti, hakko nugusu mine noo manna, ‘Hattee mancho eela qoltine tugge!’ yii. Misilete aana la''attonte gede mannootuno hajajante, Elzaabeeli eela qolte tuggeenna reyitu. Busha mootitte Elzaabeeli goofimarchi konneeti.

1 Negesti 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Negesti 9:30-37.Xa'muwa

 • Elzaabeeli ayeeti?
 • Mitto barra Nugusu Akiaabi mayira dadilli?
 • Elzaabeeli, minaannise Akiaabi Naabuteta woyinete kaashshi base adhanno gede assitinohu hiittoonniiti?
 • Yihowa Elzaabeeli qorichchishate aye soyi?
 • Misilete aana la''attonte gede, Iyyu Elzaabeeliha gashshootu mine marita mayi maikki?

Wole xa'muwa

 • Umi Negesti 16:29-33 nna 18:3, 4 nabbawi.

  Nugusu Akiaabi gashshooti yannara Isiraeelete gobbara bunshe mageeshshi geeshsha batidhino? (1 Neg. 14:9)

 • Umi Negesti 21:1-16 nabbawi.

  Naabute worba ikkasinna Yihowara ammanaminoha ikkasi leellishinohu hiittoonniiti? (1 Neg. 21:1-3; Zel. 25:23-28)

  Hexxo mudhineemmo gede assanno coye dandee sa''a lainohunni, Akiaabi lawishshinni maa ronseemmo? (1 Neg. 21:4; Ro. 5:3-5)

 • Layinki Negesti 9:30-37 nabbawi.

  Iyyura Yihowa fajjo assate noosi diinaggenni maa ronseemmo? (2 Neg. 9:4-10; 2 Qor. 9:1, 2; 2 Xim. 4:2)