Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 62: Daawiti Mine Qarru Kalaqami

Xagge 62: Daawiti Mine Qarru Kalaqami

DAAWITI Yerusaalamete hee're gashsha hanafi gedensaanni, Yihowa Daawiti wottaaddarira diinnansa aana lowo qeelle uyinsa. Yihowa Kana''aani gobba Isiraeelete mannira aara qaale eino. Hakkiinnino Yihowa kaa'lonni, isi aansara qaale eino gobba baalanti gedensaanni insata ikkitu.

Daawiti dancha nugusaati. Isi Yihowa baxanno. Konni daafira Yerusaalamete katama amadanni hee'renni, Yihowaha gondooru taawoota hakkiira abbi. Qoleno gondooru taawoota worranniha Maganu mine minara hasi'rino.

Daawiti jawa ikkiti mitte bunshe assi. Daawiti manniha ikkinore adha so'ro ikkitinota afino. Ikkollana mitto barra hawarro, gashshootu minisira hee're, woroonni noota mitte xuma mancho lai. Manchote su'mi Bersaabehiiti; ayiddaannise Ooriyo yinanniho; isino Daawiti wottaaddarchooti.

Daawiti Bersaabehi ledo goxara lowo geeshsha hasi'rino daafira, Bersaabehi isi noowa gashshootu minira dagganno gede assi. Ayiddaannise olu basera olamanni no. Daawiti Bersaabehi ledo siimu xaadooshshe assi; iseno godobbu. Daawiti lowo geeshsha yaadi; konni daafira Ooriyo reyanno gede olaho xaawate worara wottaaddarisi roorrichchiwa Iyyoaabiwa sokka soyi. Ooriyo reyita, Daawiti Bersaabehi galtesi ikkitara adhi.

Yihowa Daawitira lowo geeshsha hanqi. Konni daafira, Yihowa soqqamaanchosi Naataani Daawitira cubbosi kulasira soyi. Kuneeti Naataani Daawitira cubbosi kulanna lai. Daawiti loosino cubbira lowo geeshsha gaabbino daafira, Yihowa diqoominosi. Ikkollana Yihowa, ‘Konne busha coye assootto daafira, minikki giddo lowo qarri kalaqamanno’ yiisi. Hakkiinnino Daawitira lowo qarri iillisi!

Naataani Daawiti seejjanni no

Umo, Bersaabehi iltu qaaqqi reyi. Hakkiinnino Daawitihu bayiru beetti Aminooni meya rodoosi Ti''imaari bushiishi. Daawiti beetti Abeseloomi tennera lowo geeshsha hanqe Aminooni shii. Gedensaannino Abeseloomi haammatu manni baxisi; Abeseloomino isonooto nugusa asse moohi. Goofimarchoho isi Daawiti ledo qasameenna Daawiti qeelita reyi. Eewanni Daawitira lowo qarri iillinosi.

Kuni duuchchunku ikki yannara, Bersaabehi Salamooni iltu. Daawiti geedhitanna xiwamita, beettisi Adooniyaasi isonooto nugusa assara wo'naali. Hakkiinnino Daawiti, Salamooni albaage nugusa ikkannota leellishate, kakkalaanchu Saadooqi Salamooni umira zayite dunanno gede assi. Hakkunni gedensaanni Daawiti 70 dirisinni reyi. Isi 40 diro moohino; xa kayinni Isiraeelete nugusi Salamooni ikki.

2 Saamueeli 11:1-27; 12:1-18; 1 Negesti 1:1-48.Xa'muwa

 • Yihowa kaa'lonni, gedensaanni Kana''aani gobba ayeoota ikkitu?
 • Mitte hawarro Daawiti gashshootu minisira hee're ma lai?
 • Yihowa Daawitira lowo geeshsha hanqinohu mayiraati?
 • Misile leellishshannonte gede, Daawitira cubbosi kulanno gede Yihowa ayee soyi? Marino manchi Daawiti mayi iillannohe yiisi?
 • Daawitira mayi qarri iilli?
 • Daawiti gedensaanni Isiraeelete nugusa ikkinohu ayeeti?

Wole xa'muwa

 • Layinki Saamueeli 11:1-27 nabbawi.

  Yihowa soqqanshora diinaggaawa bushurinni agartannonkehu hiittoonniiti?

  Daawiti cubbo loosanno gede assinosihu maati? Kuni yannankera noorira Yihowa soqqamaanora mayi qorowishsha ikkanno? (2 Sam. 11:2; Maat. 5:27-29; 1 Qor. 10:12; Ya. 1:14, 15)

 • Layinki Saamueeli 12:1-18 nabbawi.

  Songote cimeeyye, annuwunna amuwu Naataani Daawitira amaale uyino doogonni maa rossanno? (2 Sam. 12:1-4; Law. 12:18; Maat. 13:34)

  Yihowa Daawiti maarinosihu mayiraati? (2 Sam. 12:13; Far. 32:5; 2 Qor. 7:9, 10)