Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 61: Daawiti Nugusa Ikki

Xagge 61: Daawiti Nugusa Ikki

SAAOOLI xaano Daawiti shaara hasi'ranni no. Dooramino wottaaddarisi giddo 3,000 adhe iso hasanni ha'ri. Daawiti tenne afiti, Saaoolinna mannisi hashsha hiikko fooliishshidhinoro qotanno gede manna soyi. Hakkiinnino mannisi giddo lame, ‘Ki'ne giddo ane ledo Saaooli noowa ha'rannohu ayeeti?’ yee xa'mi.

Daawiti Nugusu Saaooli widira qole woshshanni no

Abiisa, ‘Ani ha'reemmo’ yee qoli. Abiisa Daawiti rodoo Tsiruya beettooti. Saaoolinna wottaaddarisi goxxe heedheenna, Daawitinna Abiisa sunuutunni ikkite insa noowa martu. Insano Saaooli qalacconna umosiinni nooha wayi finiincho haadhu. Baalunku takki yite goxxino daafira, tenne lainonohu woyi macciishshinohu dino.

Kuneeti Daawitinna Abiisa lai. Lamunku Saaooliuu noowiinni higge, ilaalaho ge'e no. Daawitino qoonqosi gotti asse, Isiraeelete wottaaddari roorrichcha woshshe togo yii: ‘Abeneeri, nugusa mootichchakki agarattokkihu mayiraati? Kuneeti lai! Qalaccosinna wayi finiinchisi hiikko no?’

Saaoolino goxinowiinni baqqi yii. Daawiti qaale ikkinota huwate, ‘Ati Daawitiitini?’ yee xa'mi. Woroonni uurritinore Saaoolinna Abeneeri laitto?

Daawitino, ‘Ee aneeti, nugusa mootichcha'ya’ yee qoli. Daawiti qoleno, ‘Nugusa, shorrattoehu mayiraati? Mayi bunshe assoommo? Qalaccokki kuneeti. Mannikki giddo mittu daye haarona’ yii.

Nugusu Saaoolinna Abeneeri

Saaoolino, ‘So'roommo. Gowwu assannore assoommo’ yee so'rosi ammani. Hakkiinnino Daawiti agure ha'ri; Saaoolino minira higi. Ikkollana Daawiti togo yee hedi: ‘Saaooli mitto barra shiiekki digatanno. Filisxeemete gobba xooqa hasiissannoe.’ Hakkiinnino yiinonte gede ha'ri. Filisxeemete manna doge xa insa garo ikkinoha lawi.

Shiima yanna gedensaanni, Filisxeeme Isiraeele qassara hadhu. Hakko olira Saaoolinna Yoonaataani reyitu. Insa reyo Daawiti lowo geeshsha dadillissusi; konni daafira mitte dancha faarso borreessino. Tenne faarso giddo, ‘Rodoo'ya Yoonaataani, ani atera lowo geeshsha xissiisi'rummo. Ati anera muxxete!’ yaanni faarsino.

Hakkunni gedensaanni, Daawiti Keebirooni yinanni Isiraeelete katama dayi. Saaooli beetti Iyyaabuste moohara hasi'ranno manninna Daawiti moohara hasi'ranno manni mereero olu kai. Gedensaanni kayinni Daawiti manni qeeli. Daawiti nugusa ikki wote 30 diro ikkinosi. Isino Keebirooni katamira lamala dironna darate moohino. Hakko hee're ilino ooso Aminooni, Abeseloominna Adooniyaasiiti.

Yannate gedensaanni Daawitinna mannisi Yerusaalamete yinanniha biifado katama amaddara hadhu. Daawiti rodoo Tsiruyahu wolu beetti Iyyoaabi, hakkonne ola massagino. Konni daafira Daawiti Iyyoaabi wottaaddarisira roorrichcha assisi. Hakkiinnino Daawiti Yerusaalamete katamira hee're gashsha hanafi.

1 Saamueeli 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Saamueeli 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Zeena 11:1-9.Xa'muwa

 • Saaooli dukka'ninowa goxe hee'reenna Daawitinna Abiisa ma assitu?
 • Daawiti Saaooli mayyee xa'mi?
 • Saaooli agure higi gedensaanni Daawiti hiikka ha'ri?
 • Daawiti baxissanno faarso borreessinohu mayi dadilliseennasiiti?
 • Daawiti Keebirooni katamira nugusa ikki wote dirisi me''eho? Labballo oososi giddo gamu ayeooti?
 • Gedensaanni Daawiti hiikko heere gashsha hanafi?

Wole xa'muwa

 • Umi Saamueeli 26:1-25 nabbawi.

  Umi Saamueeli 26:11 aana Daawiti coyi'rinori, tiokiraasete amanynyoote lainohunni isira hiittoo lao noosita leellishanno? (Far. 37:7; Ro. 13:2)

  Mannu assinoommo danchummara galatiweelo ikkiro, Daawiti 1 Saamueeli 26:23 aana coyi'rinori gara ikkitino lao heedhannonke gede kaa'lannonkehu hiittoonniiti? (1 Neg. 8:32; Far. 18:20)

 • Layinki Saamueeli 1:26 nabbawi.

  Yannankera noo Kiristaani Daawitinna Yoonaataani gede ‘insa insaneewa lubbo fulte baxama’ dandiitannohu hiittoonniiti? (1 Phe. 4:8; Qol. 3:14; 1 Yo. 4:12)

 • Layinki Saamueeli 5:1-10 nabbawi.

  Daawiti nugusa ikke me''e diro gashshino? Yihudaho heere mageeshshi diro gashshino? Yerusaalametena? (2 Sam. 5:4, 5)

  Daawiti bayira woyi ayirrado ikkanno gede assinosihu maati? Ninke konninni mayi roso afi'neemmo? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Qor. 1:31; Fil. 4:13)