Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 59: Daawiti Xooqa Hasiissinosihu Mayiraati?

Xagge 59: Daawiti Xooqa Hasiissinosihu Mayiraati?

DAAWITI Goliyaadi shii gedensaanni, Isiraeelete wottaaddari roorrichchi Abeneeri Daawiti Saaooliwa massi. Saaoolino Daawiti lowo geeshsha baxi. Wottaaddarisira roorrichcha assisi; qoleno hakkiichcho nugusu mine hee'rara haarisi.

Gedensaanni wottaaddaru Filisxeemete ledo olame higanna meentu, ‘Saaooli kume shii; Daawiti kayinni tonne kume shii’ yaanni faarsi. Togo yaansa Saaooli hinaasanno gede assitusi; korkaatuno meentu Saaoolinni roorse Daawitira ayirrinynye uyinohuraati. Saaooli beetti Yoonaataani kayinni dihinaasino. Isi Daawiti lowo geeshsha baxanno; Daawitino iso hattonni baxanno. Konni daafira lamunku ayeewoteno jaalla ikkate mimmitu ledo qaale e'u.

Nugusu Saaooli qalaccosi olanni no

Daawiti gingilaate dancha gede asse godo'lanno; Saaoolino isi godo'lanno muuziiqa macciishsha baxanno. Ikkollana mitto barra Saaooli hinaase masisanno coye assi. Daawiti gingilaate godo'lanni hee'reenna, Saaooli, ‘Daawiti girgiddu ledo xaadiseemmo!’ yee qalacco oli. Daawiti miliqita qalacco sodhu. Wole yannarano Saaooli Daawiti qalaccotenni ole so'rino. Konni daafira Daawiti xaate qorophpha hasiissannosita huwati.

Saaooli eino qaale qaagatto? Goliyaadi shaanno manchira galte ikkitanno gede beettosi aara qaale eino. Gedensaannino Saaooli beettosi Melkooli aannosita Daawitira kulisi; ikkollana Daawiti balaxe 100 Filisxeemete manna shaa hasiissannosita kulisi. Hanni hedi! Saaooli Filisxeemete manni Daawiti shaanno yee hedino. Ikkollana dishiinosi; konni daafira Saaooli beettosi Daawitira galte ikkitasira uyi.

Mitto barra Saaooli Yoonaataaniranna soqqamaanosi baalantera Daawiti shaara hasi'rinota kulinsa. Yoonaataani kayinni annasi togo yii: ‘Daawiti hanni shii. Isi atera mittono busha coye diassino. Roorenkanni isi assinori lowo geeshsha kaa'linohe. Goliyaadi shii wote, heeshshosi qarru aana tugino; atino tenne laittoti hakkawaro hagiidhootto.’

Daawiti qalacco miliqanni no

Saaooli beettisi yiinota macciishshe, Daawiti disheemmo yee qaale ei. Hakkiinnino Daawiti Saaooli minira abbineenna bashshonte gede Saaoolira soqqami. Mitto barra kayinni, Daawiti muuziiqa godo'lanni hee'reenna, Saaooli qalaccosi Daawiti aana oli. Daawiti miliqita qalacco girgidda qassu. Saaooli ole so'ranna tini sayikkite! Daawitino xa xooqa hasiissannosita huwati!

Daawiti hakko hashsha minisira ha'ri. Saaooli kayinni iso shitara manna soyi. Melkooli annise ma assara mixirinoro affino. Konni daafira ayiddaannisera, ‘Konni hashshinni fulte ba''a hoogittoro, ga'a shinannihe’ yite kultusi. Melkooli hakko hashsha Daawiti maskootete widoonni fushshite xooqanno gede assitusi. Daawiti Saaooli afannosikki gede lamalu diri geeshsha bayichchunni bayichcho sae maaxamanni keeshshi.

1 Saamueeli 18:1-30; 19:1-18.Xa'muwa

 • Saaooli Daawiti hinaasinohu mayiraati? Beettisi Yoonaataani annisiwiinni baxxannohu mayinniiti?
 • Mitto barra Daawiti Saaoolira gingilaate godo'lanni hee'reenna, mayi maikki
 • Saaooli beettosi Melkooli Daawitira aara albaanni, Daawiti ma assa hasiissannohe yiisi? Saaooli hatto yiinohu mayiraati?
 • Misilete aana la''attonte gede, Daawiti Saaoolira gingilaate godo'lanni hee'reenna, sayikkimeeshsho mayi maikki?
 • Melkooli Daawiti lubbo gatissinohu hiissiteeti? Hakkiinnino Daawiti lamala diro ma assanni keeshshi?

Wole xa'muwa

 • Umi Saamueeli 18:1-30 nabbawi.

  Yoonaataani Daawiti goofimarchu geeshsha baxasi, ‘wolu ge'reewinna’ “shiima hoshsha” mereero noo baxille leellishshannohu hiittoonniiti? (1 Sam. 18:1; Yoh. 10:16; Luq. 12:32; Zek. 8:23)

  Yoonaataani, Saaooli mootimma ragirannoha ikke hee'renni nugusa ikkara doorroonni manchira maahoyye yee gala hasi'rannota, 1 Saamueeli 18:4 xawissannohu hiittoonniiti?

  Saaooli lawishshi hinaaso lowo cubbiwa massitannota leellishannohu hiittoonniiti? Tini ninkera mayi qorowishsha uyitannonke? (1 Sam. 18:7-9, 25; Ya. 3:14-16)

 • Umi Saamueeli 19:1-17 nabbawi.

  Yoonaataani Daawitira yee Saaooli coyishiishi yannara heeshshosi qarraho tuginohu hiittoonniiti? (1 Sam. 19:1, 4-6; Law. 16:14)