Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Gafa 4: Umi Isiraeelete Nugusinni Kayise Baabiloonete Qafado Geeshsha

Gafa 4: Umi Isiraeelete Nugusinni Kayise Baabiloonete Qafado Geeshsha

Umihu Isiraeelete nugusi Saaooliiti. Gedensaanni kayinni Yihowa Saaooli nugusa ikke hee'rara dihasi'rino; konnira isi bayichcho nugusa ikkanno gede Daawiti doori. Daawitire albaange lowore ronseemmo. Isi wedellichchu noo waro jigeessu Goliyaadi ledo qasamino. Gedensaannino Daawiti hinaasaancho nugusa Saaooli xooqino. Hakkiinnino Abigayeeli yinanniti xuma mancho Daawiti bunshe assannota gatissino.

Aanteteno Daawiti beetti Salamoonire ronseemmo; gedensaanni Salamooni Isiraeelete nugusa ikke Daawiti bayichcho amadino. Umiri sasu Isiraeelete nugussa mittu mittunku 40 diro gashshitino. Salamooni reyihu gedensaanni, Isiraeele lamewa beehante, aliyyenna wodiidi gashshoote ikkitu.

Aliyyehu tonne ga're amadino gashshooti Asoori gosa qasseenna ba''ara albaanni, 257 diro hee'rino. Hakkiinnino 133 diri gedensaanni, wodiidihu lame ga're amadino gashshootino bai. Hatte yannara Isiraeelete gosa qafadante Baabilooni hadhu. Konni daafira SHOOLKI Gafi 510 diri giddo ikkitino xagge amadino; tini yanna haammata hagiirsiissanno ikkito amaddino.

Nugusu Salamooni huuccatto assi'ranni no