Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 55: Shiimu Qaaqqi Maganoho Soqqami

Xagge 55: Shiimu Qaaqqi Maganoho Soqqami

KUNI shiimu qaaqqi difaayyaho? Su'misi Saamueeliiti. Kuni Saamueeli umo amadinohu Eeliiti; Eeli Isiraeelete kakkalaanote biilooti. Kuri Saamueeli Eeliwa abbite noori Saamueeli annaatinna amaati; annu su'mi Hilqaanaati; amate su'mi kayinni Haannaati.

Saamueeli kakkalaanote biiliwa Eeliwa massinanna

Saamueelira shoolu woyi ontu diri geeshshalla ikkannosi. Ikkeennano xaate koye Yihowahu xaadooshshu dunkaani giddo Eelinna wolootu kakkalaano ledo hee'raraati. Hilqaananna Haanna konne danqa qaaqqo, Yihowara xaadooshshu dunkaanisira soqqamara abbitinohu mayiraati? Hanni la'no.

Shiimu diri albaanni Haanna lowo geeshsha dadillitanni no. Dadillitinohuno qaaqqo ilate lowo geeshsha hasidhe ila hoogginohuraati. Konni daafira mitto barra Yihowaha xaadooshshu dunkaana marte, ‘Yihowa'ya, habbootie! Labbaa qaaqqo uyittoero, heeshshosi diro wo'ma soqqamannohe gede atera eemma’ yite huuccidhu.

Yihowano Haanna huuccatto macciishshi; iseno agannate gedensaanni Saamueeli iltu. Haanna qaaqqose lowo geeshsha baxxanno; qolteno muru hee'reenna Yihoware rosiissinosi. Iseno ayiddaannase, ‘Saamueeli unuuna qana aguranni hee'reennanni, Yihowara soqqamanno gede xaadooshshu dunkaana masseemma’ yitu.

Koye misilete aana la'neemmonte gede, Haannanna Hilqaana ise yiture assanni no. Saamueeli Yihoware seekkine rosiinsoonnisi daafira, Yihowara koye dunkaanisi giddo soqqamasinni hagiidhino. Diru dirunku Haannanna Hilqaana konni baxxino dunkaanira Yihowa magansi'ratenna qaaqqonsa layi'rate dagganno. Qoleno Haanna martu kiiro gobbinosita anga harancho haaro uddano Saamueelira massitanno.

Diru lexxanni ha'ri kiiro Saamueeli Yihowahu xaadooshshu dunkaanira soqqamanni keeshshi; iso Yihowano mannuno baxannosi. Kakkalaanote biilo ikkinohu Eeli ooso Afiniininna Finihaasi kayinni bushuulleho. Lowo bunshe assitanno; wolootuno Yihowara hajajantannokki gede assitanno. Eeli insa kakkalaano ikkitannota hoola hasiissannasi, dihoolino.

Wedellichchu Saamueeli xaadooshshu dunkaani giddo assinanni bunshenni caaccaawe Yihowara soqqama diagurino. Yihowa baxannohu shiima manna calla ikkinohura, Yihowa mannu oosora coyi'ra agurinkunni lowo yanna sa'ino. Saamueeli lophphita ikkinore hanni la'no.

Saamueeli xaadooshshu dunkaani giddo goxe hee'reeenna, mitte huuro baqqi assitusi. Isino, ‘Kuneeti noommo’ yii. Hakkiinnino gotti yee Eeliwa mare, ‘Woshshittoeni, kuneeti dawoommo’ yii.

Eeli kayinni, ‘Diwoshshoommohe; hadhe goxi’ yiisi. Saamueelino ha're goxi.

Hakkiinnino layinkimeeshsho, ‘Saamueeli!’ yitanno huuro daggu. Saamueelino gotti yee xaano Eeliwa dodi. ‘Woshshittoeni, kuneeti dawoommo’ yii. Eeli kayinni, ‘Beetto'ya diwoshshoommohe; hadhe goxi’ yiisi. Saamueelino ha're goxi.

Sayikkimeeshshono, ‘Saamueeli!’ yitanno huuro daggu. Saamueelino Eeliwa dodi. ‘Kuneeti dawoommo; xaa wote woshshoottoe’ yii. Xa Eeli, Saamueeli woshshanni noohu Yihowa ikkinota afi. Konni daafira Saamueelira togo yee kulisi: ‘Xaano hadhe goxi; tenne woshshihero, “Soqqamaanchikki macciishshannona, Yihowa coyi'ri” yii.’

Saamueelino Yihowa galagale woshshisita, Eeli kulinosire coyi'ri. Yihowano Eelinna oososi qorichchishara kainota Saamueelira kulisi. Gedensaannino Afiniininna Finihaasi Filisxeemete ledo olantanni reyitu; Eelino tenne macciishshiti uwe goowa hiiqqame reyi. Konni garinni Yihowa yiinoti ikkitu.

Saamueelino lophphe, Isiraeelete goofimarchu mesaafintichcho ikki. Isi geedhita Isiraeelete manni, ‘Gashshannonke nugusa doorinke’ yee xa'misi. Nugusinsa Yihowa ikkino daafira, Saamueeli hatto assa dihasi'rino. Ikkeennano Yihowa mannootu hasidhinore assannonsa gede Saamueelira kulisi.

1 Saamueeli 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Xa'muwa

 • Misilete aana noohu shiimu qaaqqi ayeeti? Ledosi noori ayeooti?
 • Haanna Yihowaha xaadooshshu dunkaana marte mayite huuccidhu? Yihowa huuccattose macciishshe ma assise?
 • Saamueeli Yihowa dunkaanira soqqamanno gede massinisi wote me''e diro ikkinosi? Amasi diru dirunku isira maa assitanno?
 • Eeli ooso su'mi ayeeti? Insa hiittoo oosooti?
 • Yihowa Saamueeli woshshinohu mayinniiti? Isi Saamueelira maa kuli?
 • Saamueeli lophphe maa ikki? Isi geedhita mayi maikki?

Wole xa'muwa

 • Umi Saamueeli 1:1-28 nabbawi.

  Halaalaancho magansi'ra balaxisiisa lainohunni, Hilqaana maatete annuwara dancha lawishsha ikkannohu hiittoonniiti? (1 Sam. 1:3, 21; Maat. 6:33; Fil. 1:10)

  Lowo geeshsha mitii'mineemmo yannara, Haanna lawishshinni mayi roso afi'neemmo? (1 Sam. 1:10, 11; Far. 55:22; Ro. 12:12)

 • Umi Saamueeli 2:11-36 nabbawi.

  Eeli Yihowanni roore oososi ayirrisinohu hiittoonniiti? Kuni ninkera qorowishsha ikkannonkehu hiittoonniiti? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Marro 21:18-21; Maat. 10:36, 37)

 • Umi Saamueeli 4:16-18 nabbawi.

  Olu bayichchinni shoole masisanno coye kultannoti hiitti sokka daggu? Eeli hatte sokka macciishshiti maikki?

 • Umi Saamueeli 8:4-9 nabbawi.

  Isiraeele Yihowa murcidhe gibbinohu hiittoonniiti? Ninke xaa yannara Mangistesira ammanammoommore ikkinoommota leellinsheemmohu hiittoonniiti? (1 Sam. 8:5, 7; Yoh. 17:16; Ya. 4:4)