Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 54: Wolqaataamo Mancho

Xagge 54: Wolqaataamo Mancho

MANNU duuchchunkura aliidi wolqaataamo ikkino manchi ayeetiro afootto? Saamsooni yinanni mesaafintichchooti. Saamsooni wolqaataamo ikkanno gede assinohu Yihowaati. Saamsooni ilamikki nafa Yihowa amasira togo yee kulino: ‘Mulenni qaaqqo ilatta. Qaaqquno Isiraeele Filisxeemete anganni gatisanno.’

Saamsooni doobbiichchu ledo sharramanni no

Filisxeeme Kana''aani gobbara heedhanno bushuulle mannaati. Insara lowo wottaaddari noonsa; konni daafira Isiraeele lowo geeshsha gawajjitanni no. Mitto barra Saamsooni Filisxeeme heedhannowa ha'ranna, doobbiichchu ittananni isiwa hige dayi. Saamsoonino doobbiichcho mullichcho anganni shii. Xibbunni kiirannire bushuulle Filisxeemeno shiino.

Gedensaannino Saamsooni mitte Daliila yinanni mancho baxi. Mittu mittunku Filisxeemete massagaano Daliila, Saamsooni togo wolqaataamo assinori maatiro kultunsaro, 1,100 birra uyitasera qaale e'u. Daliilano konne woxe baala adha halchitu. Tini mancho Saamsoonirano ikko Maganu mannira addu jaala di''ikkitino. Konni daafira Saamsooni wolqaataamo assinosiri maatiro kulannose gede xa'mitanni qarrissu.

Daliilanna Saamsooni

Gedensaannino Daliila, Saamsooni wolqaataamo assinosire kulannose gede assitu. Isino, ‘Danancho'ya meende diegenninoonni’ yiise. Qoleno, ‘Ilamummo yannanni kayise Maganu, Naaziretete mancho yinanniha addi soqqamaanchosi ikkeemmo gede doorinoe. Danancho'ya meendiro wolqa'ya ba'anno’ yiise.

Daliila tenne affuti, Saamsooni giwoodisera goxanno gede assitu. Hakkiinnino mitto mancho woshshite dananchosi meedisiissu. Saamsooni goxinowiinni baqqi yaanno wote, wolqasi ba'e ka'ino. Filisxeemeno dagge amaddusi. Insa lamenta illesi fushshite, borojjichchonsa assidhusi.

Saamsooni heelliichcho xiiwe karanni no

Mitto barra Filisxeemete mannooti Daagooni yinanni maganonsa magansi'rate lowo jila jiltu; Saamsoonino oso'litasira hakka massitu. Hatte yannara Saamsooni dananchi galagale lophphe no. Saamsoonino anga amade massagannosi beetto, ‘Mine amaddino heelliichcho amaxxeemmo gede assie’ yii. Hakkiinnino Saamsooni Yihowa wolqa aannosi gede huucci're, heelliichcho amaxxi. Qoonqosi naggi asse, ‘Filisxeemete ledo reemmo’ yii. Jilu aana 3,000 Filisxeemete manni no; Saamsooni umo heeshshi yee heelliichcho xiiwita, minu uwe konne busha manna baala gudi.

Mesaafinti fooliishsho 13 kayise 16.



Xa'muwa

 • Mannu duuchchunkura aliidi wolqaataamo ikkino manchi ayeeti? Iso wolqaataamo ikkanno gede assinosihu ayeeti?
 • Misilete aana la''attonte gede, Saamsooni doobbiichcho ma assi?
 • Misilete aana, Saamsooni Daliilara mayi fojo kulanni no? Hatto assasi Filisxeemete manni amadannosi gede doogo fantinohu hiittoonniiti?
 • Saamsooni reyi barra 3,000 Filisxeemete diinnasi gooffanno gede assinohu hiisseeti?

Wole xa'muwa

 • Mesaafinti 13:1-14 nabbawi.

  Annunna ama oosonsa lossa lainohunni, Maanuhenna galtesi dancha lawishsha ikkitannohu hiittoonniiti? (Mes. 13:8; Far. 127:3; Efe. 6:4)

 • Mesaafinti 14:5-9 nna 15:9-16 nabbawi.

  Saamsooni doobbiichcho shiinota, usurroonnisita haaro siiwo tayisinotanna harrichchu baqqaallinni 1,000 manna shiinota coyidhanno xagge, Yihowahu qullaawu ayyaani loosannore lainohunni maa leellishshanno?

  Xaa yannara qullaawu ayyaani kaa'lannonkehu hiittoonniiti? (Mes. 14:6; 15:14; Zek. 4:6; Soq. Los. 4:31)

 • Mesaafinti 16:18-31 nabbawi.

  Bushu jaaloomi Saamsooni gawajjinosihu hiittoonniiti? Konninni ninke mayi roso afi'neemmo? (Mes. 16:18, 19; 1 Qor. 15:33)