Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 52: Geediooninna 300 Wottaaddarasi

Xagge 52: Geediooninna 300 Wottaaddarasi

KOYE mayi ikkanni nooro laitto? Kuni baalunku Isiraeelete wottaaddaraati. Guluphphino manni waa aganni no. Mulensa uurrino manchi mesaafintichcho Geediooniiti. Isi mannu waa aganno gara la''anni no.

Mannu waa babbaxxino garinni aganna seekkite lai. Mitootu albinsanni guluphphite agganni no. Mittu kayinni waa angasinni kayisire aganni no; hatto assinohu qooxeessisira ikkannore la''ateeti. Togo assasi lowo geeshsha hasiissannote; korkaatuno Yihowa, Geediooni qooxeessansa layidhanni aggannore calla dooranno gede kulinosi. Yihowa guluphphite aggure kayinni qae qolanno gede kulinosi. Togo assinohu mayiraatiro hanni la'no.

Isiraeele xaano buutote qarri aana ubbu. Qarru aana ubbinohu Yihowara hajajantinokkihuraati. Miidiyaami manni insa qeele gawajjanni noonsa. Konni daafira Isiraeele Yihowa kaa'lannonsa gede isiwa raartu; Yihowano raarensa macciishshi.

Yihowa, Geediooni wottaaddara gamba assanno gede kulisi; isino 32,000 wottaaddara gamba assi. Ikkollana Isiraeelete ledo qasamannohu, 135,000 wottaaddari no. Ikkeennano Yihowa Geediooni, ‘Wottaaddarikki lowo geeshsha bati'rino’ yiisi. Yihowa hatto yiinohu mayiraatikka?

Korkaatuno Isiraeele ola qeelturo, uminsa wolqanni qeeltinohu gede assite heddara dandiitanno. Ola qeelate Yihowa kaa'lo hasiissannonsakkihu gede assite heddara dandiitanno. Konni daafira Yihowa Geediooni, ‘Waajjitinore baala qae higganno gede assi’ yiisi. Geedioonino, 22,000 wottaaddara qae qoli. Isi ledo 135,000 wottaaddara qasate, 10,000 wottaaddari calla gati.

Geediooni wottaaddarasi fonqolanni no

Kayinni Yihowa yaannota lai! ‘Xaano wottaaddarikki bati'rino’ yii. Konni daafira, Geediooni wottaaddarasi konni lagira waa hayikkisanno gedenna guluphphite aggannore qae qolanno gede Yihowa kulisi. Yihowa Geedioonira, ‘Waa aggu wote qooxeessansa layidhurinni 300 manninni qeelle eemmohe’ yee qaale ei.

Olu yannano iillitu. Geediooni 300 wottaaddarasi sase gaamora beehi. Mittu mittunku wottaaddarchira xurumbanna giddo caabbichcho worroonni maaqqe uyi. Hashshu taalootira, baalunku diinu qooxeessira gamba yitu. Hakkiinnino wo'munku mitteenni xurumba ufuuffe, maaqqensa hiiqqitu; qoonqonsa gotti assite, ‘Yihowanna Geediooni bise!’ yitu. Diinu wottaaddari goxinowiinni baqqi yee higaawa hoogi; qoleno waajji. Baalunku xooqqu; Isiraeeleno ola qeeltu.

Mesaafinti fooliishsho 6 kayise 8.Xa'muwa

 • Isiraeelete lowo qarri iillinonsahu hiittoonniiti? Mayira?
 • Yihowa Geediooni wottaaddarikki bati'rino yiinosihu mayiraati?
 • Geediooni, waajjino manni qaensa higanno gede kuli gedensaanni mageeshshi manni gati?
 • Misile laittohu gedensaanni, Yihowa Geediooni wottaaddara 300 callu gatanno gede assinohu hiittoonniitiro xawisi.
 • Geediooni 300 wottaaddarasi olaho qixxeessinohu hiittoonniiti? Isiraeele ola hiittoonni qeeltu?

Wole xa'muwa

 • Mesaafinti 6:36-40 nabbawi.

  Geediooni, Yihowa fajjo buuxate ma assi?

  Xaa yannara Yihowa fajjo afa dandiineemmohu mayinniiti? (Law. 2:3-6; Maat. 7:7-11; 2 Xim. 3:16, 17)

 • Mesaafinti 7:1-25 nabbawi.

  Waa aggu wote dese'e yiturinni roore, raga layidhanni agguri 300 wottaaddariwiinni baqqi yee agadha lainohunni mayi roso afi'neemmo? (Mes. 7:3, 6; Ro. 13:11, 12; Efe. 5:15-17)

  Sasu xibbi wottaaddari Geediooni lawishsha harunsite roso afidhunte gede, ninkeno Bayiriidi Geediooni Yesuusi Kiristoosi lawishsha harunsatenni mayi roso afi'neemmo? (Mes. 7:17; Maat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Phe. 2:21)

  Mesaafinti 7:21, Yihowa dirijjite giddo sonkinkewa soqqammeemmo gede roso uyitannonkehu hiittoonniiti? (1 Qor. 4:2; 12:14-18; Ya. 4:10)

 • Mesaafinti 8:1-3 nabbawi.

  Roduuwinke ledo koffi assannori kalaqameenna hasaambeemmo yannara, Geediooni Eefireemi manni ledo kawa ka'aa higinonsare tirino doogonni mayi roso afi'neemmo? (Law. 15:1; Maat. 5:23, 24; Luq. 9:48)