Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 50: Lame Worbuulle Meento

Xagge 50: Lame Worbuulle Meento

ISIRAEELE qarru aana ubbuti, Yihowawa higge raartu. Yihowano worbuulle massagaano oyeensa raarensa macciishshi. Qullaawu Maxaafi tenne massagaano mesaafintete yaanno. Umi mesaafintichchi Iyyaasuuti; isi gedensaanni ka'ino mesaafinte kayinni Gotooniyaali, Naoodinna Semegaari yinannireeti. Ikkollana Isiraeele kaa'lino manni mereero Dibooranna Iyyaeeli yinanni meentino no.

Diboora Baarqi coyishiishshanni no

Diboora masaalaanchote. Yihowa isera albaage ikkannore kulannose; iseno Yihowa yiinore mannaho kultanno. Qolteno Diboora mesaafintichchote. Ise ilaalaame gobbara noote mitte saattichchu haqqichcho hunda ofoltanno; mannuno qarra tidhate isewa ha'ranno.

Hakkawaro Kana''aani gobba nugusi, Iyyaabisi yinanniho. Isira 900 olu saragalli noosi. Wottaaddarisi lowo geeshsha wolqaataamma ikkinohura, Isiraeele Iyyaabisi soqqamaano ikkitanno gede giddeessi. Iyyaabisi wottaaddari roorrichchi Sisaara yinanniho.

Mitto barra Diboora mesaafintichchu Baarqiwa manna sokke togo yitu: ‘Yihowa togo yiino: “Taaboori Ilaala 10,000 manna haadhe ha'ri. Hakkono Sisaari atewa hige daanno gede asseemmo. Hakkiinnino isinna wottaaddarisi aana qeelle eemmohe.”’

Baarqi Diboora, ‘Ati ledo'ya ha'rittaro ha'reemmo’ yii. Diboorano ledosi hadhu; kayinni togo yitusi: ‘Yihowa Sisaara meyaate angara sayise aanno daafira, tenne qeellenni ati afi'ratto ayirrinynyi dihee'ranno.’ Gedensaannino ise yitunte gede ikki.

Baarqino Sisaari wottaaddari ledo qasamate, Taaboori Ilaalinni dirri. Hedeweelcho Yihowa lolaho dirriseenna, lowohu diinu wottaaddari lolahunni goofi. Sisaari kayinni saragallisinni dirre xooqi.

Baarqi, Iyyaeelinna Sisaara

Hakkiinnino Sisaara xooqanni Iyyaeeli dunkaana mari. Iseno dunkaana eessite, ado uyitusi. Ado mugichcho naqqeennasi, mulenni goxi. Hakkiinnino Iyyaeeli dunkaanu ura adhite, konni bushu manchi umira qassu. Gedensaanni Baarqi dayita, Sisaari reeshsha leellishshusi! Diboora coyidhuri halaale ikkino gara wodanchi.

Gedensaanni Nugusa Iyyaabisino shini; hakkiinnino Isiraeele shiima yanna keere afidhu.

Mesaafinti 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.Xa'muwa

 • Mesaafinte hiittoo mannaati? Insa giddo mitu mitu su'mi ayeeti?
 • Diboorara mayinniti dancha mabte noose? Hatte mabtesenni maa assitino?
 • Nugusu Iyyaabisinna wottaaddarisi roorrichchi Sisaara Isiraeele gawajjate ka'uta, Diboora Mesaafintichchu Baarqira Yihowawiinni daggino sokka mayite kultusi? Ayirrinynye afi'rannohu kayinni ayeeti yitusi?
 • Iyyaeeli worba mancho ikkase leellishshinohu hiittoonniiti?
 • Nugusu Iyyaabisi reyita Isiraeele ma ikkitu?

Wole xa'muwa

 • Mesaafinti 2:14-22 nabbawi.

  Isiraeele, Yihowa hanqi aanansa dirranno gede assidhinohu hiittoonniiti? Ninke konninni mayi roso afi'neemmo? (Mes. 2:20; Law. 3:1, 2; Hiz. 18:21-23)

 • Mesaafinti 4:1-24 nabbawi.

  Kiristaanu meenti ammananna worbimma lainohunni, Dibooranna Iyyaeeli lawishshinni mayi roso afi'ra dandaanno? (Mes. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Law. 31:30; 1 Qor. 16:13)

 • Mesaafinti 5:1-31 nabbawi.

  Baarqinna Diboora qeellete yannara faarsitino faarso, Armageedooni oli yannara qolle faarsineemmohu hiittoonniiti? (Mes. 5:3, 31; 1 Ze. 16:8-10; Yo. Aj. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)