Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 47: Isiraeelete Mereero Noo Mooraancho

Xagge 47: Isiraeelete Mereero Noo Mooraancho
Akaani moorinore maaxanni no

KUNI manchi dunkaanisi giddo maa maaxanni nooro lai! Biifado ikkitinota kaabbaho yinanni uddano, worqenna birra maaxanni no. Kuni uduunninna woxi Iyyaarkote kataminni adhinoreeti. Ikkollana Iyyaarkote katami uduunne ma assa hasiissanno? Ma asse yinoonniro qaagatto?

Hakkonne uduunne giirranni gedenna, worqenna birra kayinni Yihowahu xaadooshshu dunkaani giddo worranni gede kulloonni. Konni daafira kuni manni Maganoho dihajajamino. Maganu woxe moorino. Maaxanni noo manchi su'mi Akaaniiti; ledosi noori maatesi giddo noo mannaati. Hakkunni gedensaanni ikkinore hanni la'no.

Akaani konne uduunne moori gedensaanni, Iyyaasu gama manna Gayi yinanni katami manni ledo qasantanno gede soyi. Hakko katami mannooti martinore olunni qeeltunsa. Gama shitu; mito kayinni shorritu. Iyyaasuno lowo geeshsha dadilli. Albisinni uulla uwe, ‘Kuni ninkera iillara mayira fajjitto?’ yee Yihowa huucci'ri.

Yihowa Iyyaasura togo yee qolisi: ‘Gotti yii! Isiraeele cubbo loossino. Giirama hasiissannosiha woyi dunkaani'ya giddo wora hasiissanno uduunne adhitino. Biifado kaabba moorte maaxxino. Hakkonne uduunne huna hoogginironna moorinoha shaa hoogginiro dimaassi'reemmo'ne.’ Yihowa Iyyaasura moorinohu ayeetiro leellisheemmohe yiisi.

Konni daafira Iyyaasu manna wo'manka gamba assi; Yihowano busha mancho Akaani baxxe leellanno gede assi. Akaanino togo yii: ‘So'roommo. Mitto biifado kaabba, worqenna birra laummo. Lowo geeshsha halchisheennae adhummo. Dunkaani'ya giddo waamoommowa afattona.’

Konne uduunne anfe Iyyaasuwa abbinita, Iyyaasu Akaani, ‘Qarra abbittonkehu mayiraati? Xa aterano Yihowa qarra abbannohena!’ yiisi. Hakkiinnino baalunku manni Akaaninna maatesi kinnatenni gane shii. Tini xagge ninkeha ikkinokkire horonta adha hasiissannonkekkita dileellishshanno?

Hakkunni gedensaanni Isiraeele Gayi manna qasate galagalte hadhu. Hatte yannara Yihowa mannasi kaa'li; insano olunni qeeltu.

Iyyaasu 7:1-26; 8:1-29.Xa'muwa

 • Misilete aana Iyyaarkotenni abbino uduunne maaxanni noohu ayeeti? Iso kaa'litanni noori ayeooti?
 • Akaaninna maatesi assitinori lowo geeshsha busha ikkinohu mayiraati?
 • Iyyaasu Gayi manni Isiraeele qeelinohu mayiraatiro xa'mita, Yihowa mayyee qoli?
 • Akaaninna maatesi Iyyaasuwa abbinita, mannu insa ma assi?
 • Akaanira uyinoonni firde, ninkera mayi roso uyitannonke?

Wole xa'muwa

 • Iyyaasu 7:1-26 nabbawi.

  Iyyaasu assino huuccatto Kalaqaanchisi ledo noosi fiixooma leellishshannohu hiittoonniiti? (Iya. 7:7-9; Far. 119:145; 1 Yo. 5:14)

  Akaani lawishshi maa leellishanno? Kuni ninke qorowisiisannonkehu hiittoonniiti? (Iya. 7:11, 14, 15; Law. 15:3; 1 Xim. 5:24; Ibi. 4:13)

 • Iyyaasu 8:1-29 nabbawi.

  Xaa yannara, mitti mittinke Kiristaanu songo giddo maa assa hasiissannonke? (Iya. 7:13; Zel. 5:1; Law. 28:13)