Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 42: Mitte Harrichcho Coyidhu

Xagge 42: Mitte Harrichcho Coyidhu

HARRICHCHO coyidhanna macciishshite egennootto? ‘Diegennoommo; saada coyidhe affannoni?’ yiittokki digatatto. Ikkollana Qullaawu Maxaafi mitte harrichcho coyidhinota kulannonke. Kuni hiitto ikke ikkinoro hanni la'no.

Sokkaancho

Isiraeelete manni Kana''aani gobba ha'rate kai. Moaabi gobba nugusi Baalaaqi Isiraeele waajjino. Konni daafira Isiraeele rumanno gede Beliaami yinanni busulu manchira sokka soyi. Baalaaqi lowo woxe eemmohe yiinosi daafira, Beliaami harrichchosi gulufe Baalaaqiwa ha'ri.

Yihowa Beliaami mannasi rumara dihasi'rino. Konni daafira Yihowa Beliaami ha'rannota hoolate, seeda bise adhino sokkaancho doogote uurranno gede soyi. Beliaami sokkaancho dilaino; harrichchosi kayinni la'ino. Konni daafira harrichcho sokkaanchu widira higge ha'ra gibbu; hakkiinnino doogote ubbe gibbu. Beliaamino lowo geeshsha hanqe harrichchosi dullunni gani.

Hakkiinnino Yihowa, Beliaami harrichchosi coyidhanna macciishshanno gede assi. Harrichchono, ‘Ganattoehu ma asseennaheeti?’ yite xa'mitusi.

Beliaami harrichchote aana

Beliaamino, ‘Balala mancho assoottae. Bise heedhoomme''ero sheemmohenka!’ yee qolise.

Harrichchono, ‘Bashsho togo asse egennoommaheni?’ yite xa'mitusi.

Beliaamino, ‘Diegennoottae’ yiise.

Hakkiinnino Yihowa, Beliaami doogote seeda bise adhe uurrino sokkaancho la''anno gede assi. Sokkaanchuno, ‘Harrichchokki mayira ganitto? Isiraeele rumattokki gede ha'ratto doogo cufate dawoommo. Harrichchokki anewiinni wirri yaa hooggoommero, ise mittore assummokki ate bisetenni sheemmohenka’ yiisi.

Beliaamino, ‘So'roommo. Ati doogote uurroottontawe diafoommo’ yii. Sokkaanchuno Beliaami ha'ranno gede fajjisi; isino Baalaaqiwa sae ha'ri. Beliaami xaano Isiraeele rumara hasi'rino; ikkollana Yihowa rumannota hoole sase hige maassi'rannonsa gede assi.

Zehulqu 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Xa'muwa

 • Baalaaqi ayeeti? Isi Beliaamira sokka soyinohu mayiraati?
 • Beliaami harrichcho doogote ubbe gibbuhu mayiraati?
 • Harrichchosi Beliaami mayitu?
 • Sokkaanchu Beliaami mayyii?
 • Beliaami Isiraeele rumara kaita Yihowa ma assi?

Wole xa'muwa

 • Zehulqu 21:21-35 nabbawi.

  Isiraeele, Amooru nugusa Sewooninna Baasaani nugusa Aagi qassinohu mayiraati? (Zeh. 21:21, 23, 33, 34)

 • Zehulqu 22:1-40 nabbawi.

  Beliaami Isiraeele rumanno gede kakkayisinosihu maati? Ninke konninni mayi roso afi'neemmo? (Zeh. 22:16, 17; Law. 6:16, 18; 2 Phe. 2:15; Yihuda 11)

 • Zehulqu 23:1-30 nabbawi.

  Beliaami Yihowa magansi'rannoha ikkinota coyi'rirono, loosisi kayinni maa leellishanno? (Zeh. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

 • Zehulqu 24:1-25 nabbawi.

  Tini Qullaawu Maxaafi xagge, Yihowa mannisira noosi hedora noonke ammana kaajjishshannonkehu hiittoonniiti? (Zeh. 24:10; Isa. 54:17)