Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 24: Yooseefi Roduuwasi Fonqoli

Xagge 24: Yooseefi Roduuwasi Fonqoli

YOOSEEFI tonnunku bayiruuddu roduuwisi wodani xaa geeshsha kaajjado ikkanna hoonge afara hasi'ri. Konni daafira togo yiinsa: ‘Ki'ne qotaanote. Dagginoonnihuno gobbanke laanfe la''ateeti.’

Roduuwisino, ‘Dee'ni, ninke diqotaanote,’ yitu. Qolteno, ‘Ninke ammanammoommo mannaati. Baalinke roduuwaho. Ninke 12 roduuwaati. Mittu rodiinke dino; maa'nu rodiinke qaete anninkewa no’ yitu.

Yooseefi ammaninonsakkihu gede ikki. Rodoonsa Simiooni usuramanno gede asse, woloota kayinni gide haadhe qae higganno gede assi. Ikkollana kayinni, ‘Galagaltine higginanni wote maa'niidi rodoo'ne haadhinikki dagginoonte’ yiinsa.

Insano qaensa Kana''aani higguti ikkinore baala anninsa Yaaqoobira kultu. Yaaqoobino lowo geeshsha dadilli. ‘Yooseefi dino, xa kayinni Simioonino dino,’ yee lowo geeshsha wi'li. ‘Hattono ikke maa'niidi beetto'ya Biiniyaami ki'ne ledo disoyeemmo’ yii. Ikkollana sagalensa gooffara ka'uta Yaaqoobi Biiniyaami insa ledo Gibitse ha'ranno gedenna sagale ledde abbitanno gede soyi.

Yooseefi roduuwasi dagganna lai. Maa'niidi rodoosi Biiniyaami laiti lowo geeshsha hagiidhi. Nugusa ikkinohu Yooseefi rodoonsa ikkinota insa giddonni mittuno diafino. Yooseefi amatenni xaaddannokkire tonnenka roduuwasi fonqolaraati.

Soqqamaanosi, duuchchunku dooniyyira gide wonshitanno gede assi. Ikkollana Yooseefi roduuwisi giddonni mittuno afikki addi xaasasi Biniyaami dooniyyi giddo worranni gede assi. Baalunku hadhe boodewa iillitu gedensaanni, Yooseefi soqqaamaanosi hordoffanno gede soyi. Soqqamaanosi iillite, Yooseefi roduuwa, ‘Mootichchinke xaasa mayira moortini?’ yitu.

Yooseefi roduuwi, ‘Xaasasi dimoorroommo. Ninke giddo mittu manchi dooniyyira xaasa affiniro, hakko manchi reyoona’ yite qoltu.

Konni daafira soqqamaano, baalunku dooniyyi giddo xaasa hasse Biiniyaami dooniyyi giddo affu; kuneeti misilete aana lai. Soqqamaano Yooseefi roduuwa togo yitu: ‘Biiniyaami agurranna baalunku ha'ra dandiitinanni; isi kayinni ninke ledo higanno.’ Biiniyaami ledo amatenni xaaddannokkiri kuri 10 roduuwi xa ma assitannokka?

Baalunku Biiniyaami ledo agurte Yooseefi qae higgu. Yooseefino, ‘Ki'ne qae ha'ra dandiitinanni; Biiniyaami kayinni kowiichcho borojjichcho'ya ikkanno’ yiinsa.

Yihudano qoonqosi gotti asse, ‘Konne beetto agure qae higummoro, anni'ya iso lowo geeshsha baxanno daafira reyaanno. Konni daafira eeggatena, ani borojjichchokki ikkeenna beettu qae higona’ yii.

Yooseefi xa roduuwisi bashshonni woyyitinota afi. Roduuwisi xa kaajjaddanna bushuulle di''ikkitino. Hakkunni gedensaanni Yooseefi assinore hanni la'no.

Kalaqo 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Yooseefi roduuwa moortinoonni yinanni hee'noonni


Xa'muwa

 • Yooseefi roduuwasi ki'ne qotaanote yiinohu mayiraati?
 • Yaaqoobi maa'niidi beettosi Biiniyaami Gibitse ha'rara maahoyye yiihu mayiraati?
 • Yooseefi xaasi Biiniyaami dooniyyi giddo leellihu hiikkeeti?
 • Yihuda, Biiniyaami borojjichcho ikkannota gatisate ma assi?
 • Yooseefi roduuwi bashshonni woyyite hiittoore ikkitu?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 42:9-38 nabbawi.

  Yooseefi Kalaqo 42:18 aana coyi'rinori yannankera Yihowa dirijjite giddo shoomantino roduuwira mayi roso aanno? (Neh. 5:15; 2 Qor. 7:1, 2)

 • Kalaqo 43:1-34 nabbawi.

  Bayiriidihu Roobeeli ikke hee'reenna, Yihuda roduuwasi riqiwe coyi'rinohu mayiraati? (Kal. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Ze. 5:2)

  Yooseefi roduuwasi fonqolinohu ma asseeti? Mayira? (Kal. 43:33, 34)

 • Kalaqo 44:1-34 nabbawi.

  Yooseefi, roduuwisi iso woleho yite heddanno gede assate hiitto ikke shiqi? (Kal. 44:5, 15; Zel. 19:26)

  Yooseefi roduuwi rodoonsa hinaasa agurtinota leellishshinohu hiittoonniiti? (Kal. 44:13, 33, 34)