Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 22: Yooseefi Usurami

Xagge 22: Yooseefi Usurami

YOOSEEFI Gibitse massinisi yannara 17 dirosiiti. Marinowa Phoxifaari yinanni manchira hirtusi. Phoxifaari, Feeriooni yinanni Gibitsete nugusira soqqamaanchoho.

Yooseefi usuru mine

Yooseefi mootichchisi Phoxifaarira jawaate soqqamannoha ikki. Konni daafira Yooseefi lophphita, Phoxifaari qaesi wo'mate moohisisi. Hatto ikkina Yooseefi koye usurame noohu mayiraatiyya? Phoxifaari galte assitinorinni usuramino.

Yooseefi lophphe lowo geeshsha xuma beetto ikki; konnira Phoxifaari galte ledose goxara hasidhu. Ikkollana Yooseefi tini so'ro ikkitinota afino; konni daafira yitinota giwi. Phoxifaari galte lowo geeshsha hanqitu. Konni daafira ayiddaannise minira dayita togo yite kaphphitu: ‘Hakku bushu Yooseefi, ledokki goxeemmo yiie!’ Phoxifaarino galtesi yitinota ammane, Yooseefira lowo geeshsha hanqi. Konni daafira Yooseefi usuru minira eanno gede assi.

Usuru mini roorrichchi, Yooseefi dancha mancho ikkinota mulenni afi. Konni daafira wolu usuramino mannira Yooseefi mootichcha assi. Yannate gedensaanni Feeriooni, sagale qishanno soqqamaanchisiranna xajje xorshannohura hanqe, lamenka usuru minira eessi. Mitto hashsha lamunku addi addi haaqe haaqiidhu; haaqensa tiro kayinni dileeltinonsa. Layinki barra Yooseefi, ‘Haaqe'ne kulle''e’ yiinsa. Haaqensa kultusita, Maganu kaa'leennasi haaqete tiro kulinsa.

Xajje xorshannoha Yooseefi togo yiisi: ‘Sasu barri gedensaanni, usuru mininni fulatto; galagalte Feerioonira xajje xorshattoha ikkatto.’ Yooseefi lede togo yiisi: ‘Usuru mininni fulatto yannara, Feerioonira anere kulte, kawiinni fuleemmo gede assie.’ Sagale qishannoha kayinni, ‘Sasu barri gedensaanni, Feeriooni goowakki gorranno’ yiisi.

Sasu barri gedensaanni, Yooseefi yiinonte gede ikki. Feeriooni sagale qishanno soqqamaanchi goowa gorri. Xajje xorshannohu kayinni usuru mininni fule, galagale mootichchisira soqqama hanafi. Yooseefire kayinni horonta hawi! Isire Feerioonira kulinokki daafira, Yooseefi usuru mine keeshshi.

Kalaqo 39:1-23; 40:1-23.Xa'muwa

 • Gibitse massinisi wote Yooseefira me''e diro ikkinosi? Iso hakkiichcho massite hiissitusi?
 • Yooseefi usuraminohu mayiraati?
 • Usuru mine Yooseefira mayi mootimma uyinisi?
 • Yooseefi usuru mine hee're, Feerioonira sagale qishannohuranna xajje xorshannohura ma assi?
 • Xajje xorshannohu usuru mininni fuliti hiikki?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 39:1-23 nabbawi.

  Yooseefi waro Maganu soorra hoolanno seera borreesse uyinokkiha ikkina, Yooseefi Phoxifaari galtewiinni xooqanno gede assinosihu maati? (Kal. 2:24; 20:3; 39:9)

 • Kalaqo 40:1-23 nabbawi.

  Feerioonira xajje xorshannohu haaqiirino haaqenna hatte haaqera Yihowa Yooseefira kulino tiro xawisse kuli. (Kal. 40:9-13)

  Sagale qishannohu mayi haaqe haaqiirino? Hatte haaqe tiro maati? (Kal. 40:16-19)

  Xaa yannara ammanaminohunna wodanaamu borojjichchi gaamo Yooseefite gedee lao noonsahu hiittoonniiti? (Kal. 40:8; Far. 36:9; Yoh. 17:17; Soq. Los. 17:2, 3)

  Kalaqo 40:20, ilamate barra ayirrisa lainohunni Kiristaanaho heedhansara hasiissanno lao buunxeemmo gede kaa'litannonkehu hiittoonniiti? (Mek. 7:1; Maar. 6:21-28)