Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 20: Diinara Qarru Iillise

Xagge 20: Diinara Qarru Iillise

DIINA ayeoowa hadhanni nooro afootto? Kana''aani gobbara hee'ranno seenni ledo godo'litara hadhanni no. Annise Yaaqoobi hakka ha'rase baxinokka? Tenne xa'mora dawaro afi'rate, Abirahaaminna Yisaaqi Kana''aani seennira mayi lao noonsaro hedi.

Diina Kana''aani seenni ledo godo'litara martanni no

Abirahaami beettisi Yisaaqi Kana''aani seenne adhara hasi'rinoni? Dihasi'rino. Yisaaqinna Ribiqa beettinsa Yaaqoobi Kana''aani seenne adhannota baxxinoni? Dibaxxino. Mayiraatiro afootto?

Korkaatuno Kana''aani manni kaphphu maganna maga'nannohuraati. Kuni manni ayiddaannanna ayiddaama assi'nanniha qoleno muli fiixa assi'nanniha di''ikkino. Konni daafira Yaaqoobi, beettosi Kana''aani seenni ledo jaalooma kalaqi'rase baxannokkiti egennantinote.

Diina qarru aana uwase digattino. Misilete aana Diina la''anni nooha Kana''aani beetto laitto? Su'misi Seekeemiiti. Mitto barra Diina godo'litara dagganna, Seekeemi amade ledosi goxxanno gede giddeessise. Tenne assasi so'rote; korkaatuno meyaatinna labbaahu mitteenni goxa dandiitannohu adhanturo callaati. Seekeemi Diinara assinohu kuni bushu coyi wole roore qarrano abbino.

Diina roduuwi iillinosere macciishshitu yannara lowo geeshsha hanqitu. Simiooninna Leewi lowo geeshsha hanqitinohura bise adhite Kana''aani katama hadhu; marteno labballo hayyotenni amaddu. Lamunku, wolootu roduuwinsa ledo Seekeeminna woloota labballo baala shite guddu. Yaaqoobi oososi konne busha coye assitinohura hanqi.

Kuni baalu qarri dayinohu mayinniiti? Kuni qarri dayinohu Diina Maganu hajajo ayirrisannokki manni ledo jaaloontinohuraati. Ninke togoo manni ledo jaalooma kalaqira dihasi'neemmo; hasi'neemmoni?

Kalaqo 34:1-31.Xa'muwa

 • Abirahaaminna Yisaaqi oosonsa Kana''aani gobba manni ledo adhantara hasidhinokkihu mayiraati?
 • Yaaqoobi beettosi Kana''aani seenni ledo jaaloontinota baxinoni?
 • Misilete aana Diina la''anni noo beetti ayeeti? Isi assinohu bushu coyi maati?
 • Diina roduuwi Simiooninna Leewi isera iillinore macciishshituti, ma assitu?
 • Simiooninna Leewi assitinore Yaaqoobi baxinoni?
 • Yaaqoobi maatera kuni baalu qarri iillinohu mayinniiti?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 34:1-31 nabbawi.

  Diina Kana''aani seenniwa mitte higgella martino? Xawisi. (Kal. 34:1)

  Diina seeminaatese hoogase umise duqqa hasiissinosehu mayiraati? (Gal. 6:7)

  Yannankera noo wedelli Diinara iillinorinni qorowishsha afidhinota leellisha dandiitannohu hiittoonniiti? (Law. 13:20; 1 Qor. 15:33; 1 Yo. 5:19)