Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 18: Yaaqoobi Kaaraani Ha'ri

Xagge 18: Yaaqoobi Kaaraani Ha'ri

KURI Yaaqoobi ledo hasaabbanni noori ayeeootiro afootto? Yaaqoobi lowo barri doogo ha'ri gedensaanni konni manni ledo buichchote mule xaadi. Kuni manni gereewo allaa'lanni no. Yaaqoobi, ‘Hiikkiinni dagginoonni?’ yee xa'minsa.

Insano, ‘Kaaraaninni dangoommo’ yitu.

Yaaqoobino, ‘Laaba egentinoonni?’ yee xa'minsa.

‘Ee egenninoommo; kuneeti beettosi Raaheeli gereewosi haadhe dagganni no’ yite qoltu. Xeertidhe dagganni nooti Raaheeli leeltannohe?

Yaaqoobi Raaheelinni xaadanni no

Yaaqoobi, Raaheeli abbisi gereewo haadhe dagganna laiti, gereewu waa aganno gede mare buichchote aaninni kincho gongo'mishi. Hakkunni gedensaanni Raaheeli sunqe, fiixoomasi kulise. Iseno lowo geeshsha hagiidhite, minira hadhe annise Laabara kultu.

Laaba Yaaqoobi ledosi hee'rara baxi. Qoleno Yaaqoobi Raaheeli adhara xa'mirita, Laaba hagiidhi. Ikkollana, Yaaqoobi Raaheeli adhate lamala diro soqqamannosi gede xa'misi. Yaaqoobi Raaheeli lowo geeshsha baxino daafira Laabara soqqami. Kayinni adhanno yanna iillituta mayi kalaqaminoro afootto?

Laaba Yaaqoobira, Raaheeli agure bayira beettosi Liya uyisi. Yaaqoobi lede lamala diro soqqamate maahoyye yiita, Laaba Raaheelino uyisi. Hatte yannara Maganu, mannu mitte galte sae adhanno gede fajjino. Xa kayinni mittu manchi mitte galte calla adha hasiissannosita Qullaawu Maxaafi xawisanno.

Kalaqo 29:1-30.Xa'muwa

 • Misilete aana noo beetto ayeeti? Yaaqoobi isera ma assi?
 • Yaaqoobi Raaheeli adhate ma assi?
 • Yaaqoobi Raaheeli adhanno yanna iillituta, Laaba ma assi?
 • Yaaqoobi Raaheeli adhate marichcho assara maahoyye yii?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 29:1-30 nabbawi.

  Laaba Yaaqoobi dogisirono, isi kayinni ammanaminoha ikkinota leellishinohu hiittoonniiti? Ninke konninni maa ronseemmo? (Kal. 25:27; 29:26-28; Maat. 5:37)

  Yaaqoobi lawishshi addu baxillinna iimi addi baxilli mereero noo badooshshe leellishannohu hiittoonniiti? (Kal. 29:18, 20, 30; Mehaaliye Meh. 8:6)

  Yaaqoobira galte ikki gedensaanni isira labballo ooso iliri shoole meenti ayeooti? (Kal. 29:23, 24, 28, 29)