Eesawu

KURI misilete aana noori lamunku beetti mimmito dilabbanno; dihattooti? Su'mansa afootto? Ugaaxaanchu Eesawuuti; gereewo allaalanni noohu kayinni Yaaqoobiiti.

Eesawunna Yaaqoobi, Yisaaqinna Ribiqa iltino lakkuwa oosooti. Eesawu ugaaxe ayiddisira sagale abbannohura, annisi Yisaaqi lowo geeshsha baxannosi. Ribiqa kayinni Yaaqoobi roorsite baxxanno; korkaatuno Yaaqoobi joogahonna wodanaamo beettooti.

Yaaqoobiuu ahaahi Abirahaami xaa geeshsha lubbote no; Yaaqoobi ahaahisi Yihoware kulannasi macciishsha mageeshsha hagiirsiissannosiro heda dandiineemmo. Lakkuwaho 15 diro ikkinsata, Abirahaami 175 dirisinni reyi.

Eesawu 40 diro ikkisita, Kana''aani gobbanni lame seenne adhi. Togo assasinni Yisaaqinna Ribiqa lowo geeshsha dadilli; korkaatuno kuni seenni Yihowa maga'nannoha di''ikkino.

Mitto barra, Eesawu rodiisi Yaaqoobira lowo geeshsha hanqanno gede assannori kalaqami. Yisaaqi bayiriidi beettosi maassi'ranno yanna iillitu. Eesawu bayira ikkino daafira maasso adhate agadhe no. Ikkollana Eesawu maasso adhate qoosso Yaaqoobira balaxe hire kaino. Qoleno Maganu, lamunku ilantu yannara maasso adhannohu Yaaqoobi ikkinota coyi'rino. Yannate gedensaanni Maganu yiinte gede ikki. Yisaaqi beettosi Yaaqoobi maassi'ri.

Yaaqoobi

Yannate gedensaanni Eesawu tenne afiti, Yaaqoobira hanqi. Lowo geeshsha hanqino daafira Yaaqoobi shaara hasi'rinota coyi'ri. Ribiqa tenne macciishshite lowo geeshsha yaaddu. Konni daafira ayiddaannase Yisaaqi, ‘Yaaqoobino Kana''aani seenne adhannoha ikkiro lowo geeshsha shetto ikkanno’ yitu.

Yisaaqi tenne macciishshe Yaaqoobi woshshe, ‘Kana''aani gobbanni seenne adhitooti. Hatteentenni Kaaraani gobbara hee'rannohuwa ahaahikki Baatueeli qae ha'ri. Beettisi Laaba seenni giddo mitte adhi’ yiisi.

Yaaqoobi annisi yiinota macciishshe, hakkawotenni Kaaraani hee'ranno fiixisiwa seeda doogo ha'ri.

Kalaqo 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Ibiraawuyaani 12:16, 17.Xa'muwa

 • Eesawunna Yaaqoobi ayeeti? Insa mimmito labbannokkihu mayinniiti?
 • Eesawuranna Yaaqoobira ahaahinsa Abirahaami reyi wote me''e diro ikkinonsa?
 • Eesawu amasinna annasi lowo geeshsha dadillisinohu ma asseeti?
 • Eesawu rodiisi Yaaqoobira lowo geeshsha hanqinohu mayiraati?
 • Yisaaqi beettosi Yaaqoobi mayyee amaali?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 25:5-11, 20-34 nabbawi.

  Yihowa Ribiqa oosore mayyee masaalino? (Kal. 25:23)

  Yaaqoobiranna Eesawura bayirreenynya lainohunni noonsa lao babbaxxitinohu mayinniiti? (Kal. 25:31-34)

 • Kalaqo 26:34, 35; 27:1-46 nna 28:1-5 nabbawi.

  Eesawu ayyaanaamo coye ayirrisannokkita leellishinohu hiittoonniiti? (Kal. 26:34, 35; 27:46)

  Yaaqoobi Maganu maasso adhanno gede, Yisaaqi ma assi yiisi? (Kal. 28:1-4)

 • Ibiraawuyaani 12:16, 17 nabbawi.

  Eesawu xagge qullaawa coye mishshannorira mayi iillannonsata leellishshanno?