Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 16: Yisaaqi Dancha Galte Afi'ri

Xagge 16: Yisaaqi Dancha Galte Afi'ri

TENNE misile aana noo beetto ayeetiro afootto? Su'mise Ribiqaati. Yisaaqi widira higge martanni no. Galtesi ikkitaraati. Galtesi ikkitinohu hiittoonniiti?

Yisaaqi anni Abirahaami beettisira dancha galte abbara hasi'rino. Abirahaami, Yisaaqi Kana''aani seenne adhara dihasi'rino; korkaatuno kuni manni kaphphu maganna maga'nanno. Konni daafira Abirahaami soqqamaanchosi woshshe, ‘Fiixi'ya noowa Kaaraani hadhe beetti'ya Yisaaqira seenne hasi’ yii.

Hakkawotenni Abirahaami soqqamaanchi tonne gaala haa're seeda doogo ha'ri. Abirahaami fiixi noowa iilla rahiti, bue noote mule fooliishshiri. Hatti yanna qooxeessu meenti waa dirrirara daannote; hawarrooti yaate. Abirahaami soqqamaanchi hakko hee're Yihowa togo yee huucci'ri: ‘Aneranna gaalla'yara waa hayikkissanno beetto ati Yisaaqira dooroottota ikkito.’

Ribiqa Yisaaqiwa higge martanni no

Hakkawotenni Ribiqa waa dirridhara daggu. Soqqamaanchu waa xa'mirita, agara uyitusi. Hakkiinnino goodhino gaalla duuchchanta duubba geeshsha hayikkissu. Gaalu lowo waa aganno daafira, kuni daafursanno loosooti.

Ribiqa waa hayikkisse ka'uta, Abirahaami soqqamaanchi annise su'ma xa'mise. Qoleno, insate gala dandaannotanna te'ee xa'mise. Ribiqa togo yitusi: ‘Anni'ya Baatueeliiti; minenke galattowi no.’ Abirahaami soqqamaanchi, Baatueeli, Abirahaami rodii Naakoori beetto ikkinota afino. Konni daafira Abirahaami fiixi ledo xaadisinosi daafira guluphphe Yihowa galati.

Hakko hashsha Abirahaami soqqamaanchi Baatueeliranna Ribiqa rodii Laabara, mayira dayinoro kulinsa. Baatueelinna Laaba, Ribiqa isi ledo hadhe Yisaaqi galte ikkitanno gede maahoyye yitu. Ribiqa hadhara xa'miniseta mayituyya? ‘Ee ha'reemma’ yitu. Layinki barra gaalla guluffe, Kana''aani higgu.

Kana''aani iillituta hashshi. Ribiqa mittu manchi battalate milli yaanna affu. Hakku manchi Yisaaqiiti. Yisaaqi Ribiqa laita tashshi yiisi. Amasi Saara reyitunkunni sase diro calla ikkino daafira hakkawote dadilla diagurino. Xa kayinni Ribiqa lowo geeshsha baxinohura hagiidhi.

Kalaqo 24:1-67.Xa'muwa

 • Misilete aana noo manchinna mancho ayeeti?
 • Abirahaami beettisira galte abbate ma assi? Mayira?
 • Abirahaami soqqamaanchi assi'rino huuccattora Yihowa dawaro qolinohu hiittoonniiti?
 • Ribiqa Yisaaqira assiˈra baxxinoronna teˈee xaˈminiseta mayitu?
 • Yisaaqi hagiidhinohu mayiraati?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 24:1-67 nabbawi.

  Ribiqa buenniwa Abirahaami soqqamaanchinni xaaddu wote, hiittoo akata leellishshu? (Kal. 24:17-20; Law. 31:17, 31)

  Abirahaami Yisaaqira assino qixxaawonni xa noo Kiristaani mayi roso afi'ranno? (Kal. 24:37, 38; 1 Qor. 7:39; 2 Qor. 6:14)

  Yisaaqi assinte gede, ninkeno hiincate yanna woxxa hasiissannonkehu mayiraati? (Kal. 24:63; Far. 77:12; Fil. 4:8)