Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 11: Umi Magani-seemo

Xagge 11: Umi Magani-seemo

NOHINNA maatesi markaawete fultu gedensaanni Nohi balaxe maa assinoro afootto? Maganoho kakkalo shiqishino. Woroonni misilete aana Nohi kakkalo shiqishanna lai. Nohi tenne saadate kakkalo shiqishinohu Maganu maatesi baote wayinni gatisino galatiraati.

Markaawenna magani-seemo

Nohi shiqishino kakkalonni Yihowa hagiidhinoha lawannohe? Ee, hagiidhino. Konni daafira, alame layinkita wayinni horonta dihuneemmo yee Nohira qaale ei.

Baatto wo'manti hakkawotenni mooltu; Nohinna maatesino markaawete gobbaanni haaro ikkite hee'ra hanaffu. Maganuno insa, ‘Batinynye ooso ille. Mannu uulla wo'ma geeshsha kiirotenni batidhe’ yee maassi'rinsa.

Ikkollana, gedensaanni ilamanno manni baote wayire macciishshiro, hattoohu baote wayi galagale daannoha laweennansa waajjara dandaanno. Konni daafira Maganu, wo'ma uulla baote wayinni dihuneemmo yee eino qaale mannaho qaagiissanno malaate wori. Mayi malaate worinoro afootto? Magani-seemo worino.

Nohinna maatesi

Magani-seemo duuchcha wote xeena gane kaeenna arrishsho fulturo iima leeltanno. Magani-seemo batinynye biifado kuula afidhino. Ati ise la'e egennootto? Koye misilete aana noota laitto?

Maganuno, ‘Baalunku mannino saadano baote wayinni layinkimeeshsho horonta digooffanno yee qaale eoommo. Magani-seemo gomichchu aana woreemmo. Magani-seemo fultanno wote ise lae eoommo qaale qaageemmo’ yii.

Konni daafira magani-seemo la''atto wote marichcho qaaga hasiissannohe? Eewa, baote wayinni alame layinkimeeshsho dihuneemmo yee Maganu eino qaale qaaga hasiissannohe.

Kalaqo 8:18-22; 9:9-17.Xa'muwa

 • Misilete aana noonte gede, Nohi markaawete giddonni fulanni hee'renni ma assi?
 • Baote wayi gedensaanni Maganu Nohinna maatesi mayyee hajaji?
 • Maganu mayi qaale eino?
 • Magani-seemo la'neemmo wote maa qaaga hasiissannonke?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 8:18-22 nabbawi.

  Xaa yannara Yihowara “dancha su'niille” shiqisha dandiineemmohu hiittoonniiti? (Kal. 8:21; Ibi. 13:15, 16)

  Yihowa mannu wodani hiittooha ikkinota afino? Ikkina ninke mayi qorophpho assa hasiissannonke? (Kal. 8:21; Maat. 15:18, 19)

 • Kalaqo 9:9-17 nabbawi.

  Yihowa uullate aana noo kalaqami baalu ledo mayi qaale eino? (Kal. 9:10, 11)

  Yihowa magani-seemotenni eino qaali mageeshsha keeshshanno? (Kal. 9:16)