Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 9: Nohi Markaawe Seekki

Xagge 9: Nohi Markaawe Seekki
Mannu Nohi oso'lanni no

NOHIRA minaamanna sase ooso noosi. Oososi su'ma Seemi, Kaaminna Yaafeeti yinanni. Sasunkura galte noonsa. Konni daafira Nohi maate giddo settu manni no.

Maganu Nohi loose egenninokkire loosi yiisi. Lowo markaawe qixxeessi yiisi. Tini markaawe lowo geeshsha jawanna seeda saaxine gedeete. Maganu Nohi, ‘Sase fooqe nooseta assi; qolteno giddoseenni kifilla qixxeessi’ yiisi. Tini kifilla Nohinna maatesira, qoleno saadatenna insa baalaho ikkitanno sagale worrannite.

Qoleno Maganu, markaawete giddora wayi eannota hoolate xulluwa baala beeshshanno gede Nohira kuli. Maganu togo yii: ‘Wo'ma alame hunate baote waa abbammoraati. Markaawete giddora eannokkihu baalunku reyanno.’

Nohinna oososi Yihowa yiinota macciishshite markaawe seekka hanaffu. Wolootu mannooti kayinni oso'litu. Bunshe assano diagurtino. Nohi, Maganu abbannore kulinsata mittuno diammanino.

Nohi maate markaawete giddora saadanna sagale eessitanni no

Markaawe lowo geeshsha jige ikkitino daafira seekkinanna lowo yanna sa'u. Seedu diri gedensaanni qixxaabbe gooffu. Hakkunni gedensaanni Maganu, saada markaawete giddora eessanno gede Nohira kuli. Mite saada lame lame asse meyaatanna labbaaha eessanno gede kulisi. Woloota kayinni lamala lamala eessanno gede kulisi. Qoleno Maganu Nohira duuchchu dani cea eessanno gede kuli. Nohino Maganu yiinosi gede assi.

Hakkunni gedensaanni, Nohinna maatesino markaawete giddora e'u. Hakkiinnino Maganu markaawete saanqa cufi. Nohinna maatesi giddo heedhe daannore agartanni no. Hanni hakkawote insa ledo markaawete giddo agartanni noottohu gede assite hedi. Maganu yiinte gede addinta baote waa abbakka?

Kalaqo 6:9-22; 7:1-9.Xa'muwa

 • Nohi maate giddo meu manni no? Sasu labballu oososi su'mi ayeeti?
 • Maganu, Nohi loose egenninokkire maa loosanno gede hajajisi? Mayira?
 • Wolootu mannooti Nohi markaawe seekkara kainota kulinsata mayitu?
 • Maganu, Nohi saada hiissanno gede kulisi?
 • Maganu markaawete saanqa cufihu gedensaanni, Nohinna maatesi ma assa hasiissinonsa?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 6:9-22 nabbawi.

  Nohi yannasira noo manninni baxxinoha Maganu soqqamaancho ikkinohu hiittoonniiti? (Kal. 6:9, 22)

  Finqille lainohunni Yihowara mayi macciishshamannosi? Tenne afanke boohaarsha doodhineemmo wote kaa'litannonkehu hiittoonniiti? (Kal. 6:11, 12; Far. 11:5)

  Yihowa dirijjite widoonni biddishsha uyinanninke wote, Nohi lawishsha harunsa dandiineemmohu hiittoonniiti? (Kal. 6:22; 1 Yo. 5:3)

 • Kalaqo 7:1-9 nabbawi.

  Yihowa guuta ikkinokkiha Nohi keeraanchu gede asse la''asi, ninke jawaachchishshannonkehu hiittoonniiti? (Kal. 7:1; Law. 10:16; Isa. 26:7)